Вие сте тук

ПРОТОКОЛ №1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник отдел“ в отдел „Международно сътрудничество“, дирекция „Регулиране, международно сътрудничество и авиационна сигурност“

Днес 11.10.2017 г. в ГД ГВА, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9 се проведе заседание за разглеждане на подадените от участниците заявления за участие в процедурата по мобилност на служителите в държавната администрация на основание чл. 81а от ЗДСл за длъжността „началник отдел“ в отдел „Международно сътрудничество“, дирекция „Регулиране, международно сътрудничество и авиационна сигурност“

Процедурата е обявена със Заповед № 45-01-415/21.09.2017 г. на Главния директор на ГД ГВА, като обявлението за провеждане на процедурата по мобилност е публикувано на http://mobility.government.bg/

Заседанието се проведе от комисия, назначена от Главния директор със Заповед № 45-01-448/10.10.2017 г. в състав:

Председател:

Михаил Веселинов Захариев – главен секретар на ГД ГВА,

Членове:

Ралица Пеева – Директор на дирекция РМСАС

Чавдар Христов Николов – главен юрисконсулт в отдел „Правен и икономическо регулиране“,

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите:

Изисквани документи за длъжността, съгласно обявата:

 1. Писмено заявление (свободен текст, с посочени телефон, e-mail, адрес за кореспонденция) за участие в процедура по заемане на свободна длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
 2. Подробна професионална автобиография;
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността;
 4. Копие на служебна книжка, удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг като държавен служител и професионален опит, както и копие на формуляр за годишна оценка в случайте на чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 5. Копия на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка и /или официален документи на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (при наличие на такава).

II. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността, съгласно обявата

Минимални и специфични изисквания:

 1. Образователно-квалификационна степен - магистър;
 2. Професионален опит - 4 години професионален опит в областта на международните отношения и/или ранг - III младши;
 3. Прoфесионално направление - международни отношения, право, филология, европеистика, икономика;

Допълнителна квалификация:

1. Отлично владеене на английски език - писмено и говоримо, владеенето на един от другите официални работни езици на ИКАО е предимство;

2. Опит в международната дейност;

3. Опит във воденето на преговори;

4. Опит в координацията по въпросите на ЕС.В определения срок за прием на документи, в деловодството на ГД ГВА са подадени 3 броя заявления.

Комисията, в пълен състав, разгледа подадените в срок 3 броя заявления.

Комисията установи, че са подадени заявления от следните кандидати:

 1. Людмила Андреева Шевченко Тренкова;
 2. Олга Николова Сотирова;
 3. Цветелина Иванова Илиева - Йорданова;

Комисията установи, че 3 от заявленията съдържат всички изискуеми документи според обявата

Предвид изложеното, комисията посочва кандидатите, чиито подадени заявления отговарят на изискванията на обявата и които са доказали съответствие с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността, както следва:

 

 

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

 

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за допускане/недопускане

1

Людмила Андреева Шевченко Тренкова

Да

Да

Допуска се до участие в конкурса

2

Олга Николова Сотирова

Да

Да

Допуска се до участие в конкурса

3

Цветелина Иванова Илиева - Йорданова

Да

Да

Допуска се до участие в конкурса

 

ІІ. Въз основа на установените по-горе обстоятелства и съобразявайки приложимите изисквания на действащата нормативна уредба, конкурсната комисия РЕШИ:

 

а) допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Людмила Андреева Шевченко Тренкова;

 2. Олга Николова Сотирова;

 3. Цветелина Иванова Илиева - Йорданова;

 

б) Няма недопуснати до интервю кандидати.

Допуснатите кандидати следва да се явят на 18.10.2017 г. от 10.30 часа за провеждане на интервю в сградата на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, етаж 4, стая № 405.

 

Председател на конкурсната комисия:

 

Михаил Захариев

Главен секретар на ГД ГВА

 

Членове:

 

Ралица Пеева – Директор на дирекция РМСАС

 

Чавдар Николовглавен юрисконсулт

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Протокол № 1107.3 KB