Вие сте тук

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правен и икономическо регулиране“, дирекция „Регулиране, международно сътрудничество и авиационна сигурност“

ПРОТОКОЛ №1 за допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правен и икономическо регулиране“, дирекция „Регулиране, международно сътрудничество и авиационна сигурност“

 

            Днес 03.10.2017 г. в ГД ГВА, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9 се проведе заседание за разглеждане на подадените от участниците заявления за участие в процедурата по мобилност на служителите в държавната администрация на основание чл. 81а от ЗДСл за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правен и икономическо регулиране“, дирекция „Регулиране, международно сътрудничество и авиационна сигурност“

Процедурата е обявена със Заповед № 45-01-405/13.09.2017 г. на Главния директор на ГД ГВА, като обявлението за провеждане на процедурата по мобилност е публикувано на http://mobility.government.bg/

Заседанието се проведе от комисия, назначена от Главния директор със Заповед № 45-01-437/03.10.2017 г. в състав:

Председател:

Михаил Веселинов Захариев – главен секретар на ГД ГВА,

Членове:

Илияна Николова Драгиева-Лакова – главен юрисконсулт и и.д. началник отдел „Правен и ИР“

Чавдар Христов Николов – главен юрисконсулт в отдел „Правен и икономическо регулиране“,

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите:

Изисквани документи за длъжността, съгласно обявата:

1.        Писмено заявление (свободен текст, с посочени телефон, e-mail, адрес за кореспонденция) за участие в процедура по заемане на свободна длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;

2.         Подробна професионална автобиография;

3.         Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността;

4.         Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

5.         Копие на служебна книжка, удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг като държавен служител и професионален опит, както и копие на формуляр за годишна оценка в случаите на чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;

6.         Копия на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка и /или официален документи на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (при наличие на такава).

II. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността, съгласно обявата

Минимални и специфични изисквания:

Образователно-квалификационна степен - магистър;

Професионален опит - 4 години в областта на дейност и/или ранг - III младши;

Предпочитано образование - Право;

Допълнителна квалификация:

1.         Компютърни умения - MS Office, Internet, правно-информационни продукти;

2.         Владеене писмено и говоримо на един от работните езици на ICAО;

 - английски език..

В определения срок за прием на документи, в деловодството на ГД ГВА са подадени 4 броя заявления.

Комисията, в пълен състав, разгледа подадените в срок 4 броя заявления.

Комисията установи, че са подадени заявления от следните кандидати:

Димитър Веселинов Димитров;
Кръстьо Йорданов Костадинов;
Бойка Йорданова Стоилова;
Теодора Маринова Цановска.

 Комисията установи, че 4 от заявленията съдържат всички изискуеми документи според обявата

Предвид изложеното, комисията посочва кандидатите, чиито подадени заявления отговарят на изискванията на обявата и които са доказали съответствие с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността, както следва:

 

 

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

 

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за допускане/недопускане

1

Димитър Веселинов Димитров;

 

Да

Да

Допуска се до участие в конкурса

2

Кръстьо Йорданов Костадинов

Да

Да

Допуска се до участие в конкурса

3

Бойка Йорданова Стоилова

Да

Да

Допуска се до участие в конкурса

4

Теодора Маринова Цановска

Да

Да

Допуска се до участие в конкурса

 

ІІ. Въз основа на установените по-горе обстоятелства и съобразявайки приложимите изисквания на действащата нормативна уредба, конкурсната комисия РЕШИ:

 

а) допуска до конкурс следните кандидати:

Димитър Веселинов Димитров;
Кръстьо Йорданов Костадинов;
Бойка Йорданова Стоилова;
Теодора Маринова Цановска.

 

б) Няма недопуснати до интервю кандидати.

Допуснатите кандидати следва да се явят на 09.10.2017 г. от 10.30 часа за провеждане на интервю в сградата на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, етаж 4, стая № 405.

 

Председател на конкурсната комисия:

 

Михаил Захариев

Главен секретар на ГД ГВА

 

Членове:

Илияна Лакова - главен юрисконсулт и и.д. началник отдел „Правен и ИР”

Чавдар Николов – главен юрисконсулт