Вие сте тук

Въпроси и отговори

19.01.2015:     Изх. № 04-23-39/14/19.01.2015 г.      РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ОТ ЗОП  2_2.pdf (199.65 KB)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП представяме на Вашето внимание, разяснение  по открита процедура за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП с  предмет: „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво", възлагана в изпълнение на проект: „Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие", по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-31-36/07.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, открита с решение № 04-23-39 от 13.12.2014 г. и решение за промяна № 04-23-40 от 23.12.2014 г.

 Искане за разяснение № 1:

В предоставената тръжна документации от Възложителя в Указания.doc на стр. 2 в съдържанието на документа е описан Образец № 9 - „Декларация за срок на валидност на офертата", който липсва в комплекта документи, предоставени от Възложителя. Може ли да предоставим същата декларация в свободен текст?

 Разяснение № 1:

Предвид факта, че волеизявление, свързано със срока на валидност на офертата се съдържа и в самия образец № 2 „Оферта", а именно: „Настоящата оферта е валидна за период от 180 /сто и осемдесет/ дни, считаме се за обвързани с нея, като офертата може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.", не е необходимо представяне на отделна декларация със същото съдържание.

 

Искане за разяснение № 2:

В предоставената тръжна документация от Възложителя в Указания.doc на стр. 2 в съдържанието на документа е описан Образец №3 - „Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП", както и на стр. 20 в т. 1.1.2. б) декларация по чл. 47, ал. 9 - образец № 3. Предоставеният образец № 3 съдържа Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки. Освен образец № 3, съдържащ Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки трябва ли да предоставим и попълнена допълнителна декларации по чл. 47 ал. 9 в свободен текст?

 Разяснение № 2:

Не, не е необходимо. Декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по 47, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗОП. Образец № 3 представлява декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

 ГЛАВЕН ДИРЕКТОР ГД ГВА /п/

                                        МИНЧО ЦВЕТКОВ


 

  16.01.2015:     Изх. № 04-23-40/16.01.2015 г.  2_1.pdf (244.67 KB)       РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ.29, АЛ. 1 ОТ ЗОП:

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП представяме на Вашето внимание, разяснение  по открита процедура за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП с  предмет: „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво", възлагана в изпълнение на проект: „Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие", по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-31-36/07.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, открита с решение № 04-23-39 от 13.12.2014 г. и решение за промяна №04-23-40 от 23.12.2014 г.

Искане за разяснение № 1:

Съгласно предоставената ни възможност по чл. 29, ал. 1 от ЗОП, моля да получим допълнителни разяснения за изискванията за обхват на сертификатите по ISO 9001 и ISO 27000. Според обявлението изискването за обхвата им е: „Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на програмни продукти и разработване па електронни административни услуги или еквивалент. При проверка в сайт www.club 9000.org , където са описани сертификатите по гореспоменатите стандарти, само една фирма в IT има в обхвата си разработване на  електронни административни услуги.

Съгласно нашия прочит на обявлението и документацията на тази процедура, с цел да се избегне необосновани пречки пред конкуренцията, Възложителят е допуснал и участието на участници с еквивалентен обхват на сертификатите. В тази връзка, с цел по-ясно определяне на допустимите обхвати на сертификатите по стандартите ISO 9001 и ISO 27000, ще се приеме ли за еквивалентен обхват дефиниран по-общо:„Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на програмни продукти и управление на ИТ проекти."

Разяснение № 1:

В раздел 2.3. от обявлението за обществена поръчка, съответно т. 3.2. на раздел I от документацията за участие е изискан следния обхват на сертификати за системите за управление на качеството ISO 9001 и ISO 27000: проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на програмни продукти и разработване на електронни административни услуги или еквивалент. Посоченият обхват е пряко обвързан с дейностите по техническата спецификация. Съгласно т. 1.4. „Обхват на обществената поръчка" от техническата спецификация, предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнението на Дейност 2 Основни дейности от проекта, която се състои от следните поддейности:

Ø  Поддейност 1: Анализ и проектиране във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на 4 ниво на развитие;

Ø  Поддейност 2: Технологични разработки във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие;

Ø  Поддейност 3: Анализ, разработване и/или актуализиране на вътрешноведомствени документи в съответствие със ЗЕУ, необходими за предоставянето на електронни административни услуги;

Ø  Поддейност 4: Вписване на информационните обекти и услуги в предвидените в ЗЕУ регистри.

Под-дейностите, предмет на изпълнение съгласно техническото задание описват задължителните стъпки на процеса по реализация на внедряване на всяка нова или надграждане на съществуваща електронна административна услуга - анализ на процесите по предоставяне с оглед на правните, административните и техническите нужди, разработване и внедряване на необходимите софтуерни приложения и електронни услуги, разработване на вътрешноведомствени актове за предоставяне на електронни услуги и вписване в задължителни регистри съгласно ЗЕУ, което означава, че процесът по разработване на електронни административни услуги не може да се възприеме като стандартна дейност по проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на софтуер.

В съответствие с чл. 34, ал. 2 от ЗОП офертите на участниците ще бъдат разглеждани от комисия, в състава на която ще бъдат включени лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, които ще разполагат с необходимите експертни знания, свързани с преценката еквивалентността на обхвата на представените от участниците сертификати по ISO 9001 и ISO 27000 с минималните изисквания, заложени от възложителя.

 

                              ГЛАВЕН ДИРЕКТОР ГД ГВА      /п/

                                                                           МИНЧО ЦВЕТКОВ