Вие сте тук

Тарифа 5

Чл. 117а. (Нов -ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За издаване на свидетелство за правоспособност по реда на Наредба№1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г. и бр. 56 и 112 от 2004 г.) се събират следните такси:

(Лева)

№ по ред

Административни действия

Такса

1.

Първоначално издаване на свидетелство за правоспособност

40

2.

Преиздаване на свидетелство за правоспособност

25

3.

Вписване на квалификационен класи/или разрешение към него

10

4.

Потвърждаваневалидносттанаквалификационенкласи/илиразрешениекъмнего

10

5.

Възстановяване на квалификационен клас

10

6.

Признаване на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава

100

7.

Подмяна на свидетелство за правоспособност, издадено отдруга държава

100

 

(2) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на свидетелство за правоспособност на инженерно-техническия персонал се събират следните такси: (в лева)

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За явяване на теоретичен изпит за свидетелство за правоспособност и за квалификационен клас се събират следните такси: (Лева)

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) Стойността на използваните книжки за свидетелства за правоспособност не е включена в таксите и се заплаща отделно.

№ по ред

Инженерно-технически състав поТО на ВС

Първоначално освидетелстване

Периодично освидетелстване

Допълнителни отметки (за една отметка)

1.

За промяна в съществуващо свидетелство за правоспособност в Part-66 AML (съгласно Регламент №2042/03)

45

25

10

2.

За издаване на ново свидетелство за правоспособност по Part-66 AML (съгласно Регламент №2042/03)

100

50

20

 

Чл. 128. За издаване на справки, свързани с въздухоплаването, с изключение на тези, издавани за нуждите на органите на държавната администрация, се събира такса 10 лв. За всяка започната страница.

Чл. 128а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За провежданите от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" теоретични изпити за издаване на свидетелства за правоспособност и квалификационни  класове по реда на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56, 87 и 112 от 2004 г., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г. и бр. 28 и 47 от 2008 г.) кандидатите заплащат такса в размер 50 лв. За допускане до изпити по 10 лв. За всеки изпит.