Вие сте тук

Санкции на Съвета за сигурност на ООН срещу Северна Корея

 

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ призовава въздушните превозвачи и летищните оператори в Република България стриктно да съблюдават резолюциите на Съвета за Сигурност на ООН, с които са въведени санкции срещу Корейската народнодемократична република (КНДР).

Всяка държава членка на ООН се задължава да предприеме мерки за прилагането на тези резолюции и да гарантира спазването на въведените с тях забрани, ограничения, препоръки и условия.

Обръщаме внимание на резолюция 2270 (2016) и на налагащите допълнителни забрани резолюции 2321 (2016) и 2371 (2017) на Съвета за сигурност на ООН, по-специално на разпоредбите, засягащи въздушния транспорт, каквито са забраните към авиационния бизнес за извършване на чартъри, отдаване на лизинг на въздухоплавателни средства и екипажи, превоз на стоки от/до КНДР по въздух, преустановяване на научното и техническо сътрудничество в областта на въздухоплаването, а така също на разпоредбите, свързани с наземния физически контрол и мерките за сигурност.

 

Документите са публични и достъпни на официалния сайт на ООН като текстовете на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно КНДР  могат да бъдат намерени и изтеглени от следния адрес: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials