Вие сте тук

Важни изисквания за работа с деловодството

В    А    Ж    Н    О!

 

Във връзка с въвеждането на нови функционалности на деловодната система ЕВЕНТИС Р7, за постигане на проследяемост на документите и преписките и с цел по-ефективен контрол при изпълнението на задачите, молим  да бъдат спазвани следните основни изисквания:

  1. Когато към писмо се прилагат други документи, в края на текста същите се описват по отделно като приложения;
  1. Заявления  и прилагащите се към тях документи да се изпращат или представят за регистрация с придружително писмо, в което те се описват по отделно като приложения;
  1. Прилагани документи с голям обем (Ръководства, Програми и др. подобни) да се изпращат или представят за регистрация и на електронен носител;
  1. При преписка  (отговор на инициативен документ или последващо към инициативен документ писмо ) да се изписва „На Ваш рег.№ …….. „ или „Към наш рег. № …..“;
  1. При попълване на платежни нареждания за заплащане на дължими такси следва да бъде посочвано основанието с изписване на конкретния член и точка от  ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.