Вие сте тук

Важно

Определяне на забранени зони за лазерно излъчване в района на гражданските летища на Република България

__________________________

!!Важно Съобщение Във връзка с констатация за несъответствие при стандартизационната инспекция от Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) през м.Май 2019г., относно нерегламентирано предоставяне на летищно полетно-информационно обслужване, и на основание Глава IV член 62 т.2 буква д) от Регламент (ЕС) 2018/1139, относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност, а именно указание за безопастност 45-08-37/27.11.2019г.

!!Важно съобщение  Във връзка с констатация за несъответствие при стандартизационната инспекция от Европейската агенция за авиационна безопасност(EASA) през м. Май 2019 г., относно неустановено еднакво ниво на безопасност на обслужването, предоставяно на граждански въздухоплавателни средства от военните контролни единици, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ въвежда забрана за прелитане на граждански въздухоплавателни средства през военните летищни зони за полети - ВЛЗП "Граф Игнатиево","Безмер" и "Долна Митрополия", а именно:

ВАЖНО!!! До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки: Заповед с рег .№45-010487  от 28.08.19 за недопускане до ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация

!!Важно съобщение Задължение за предоставяне на документи на собственици на на въздухоплавателни средства с чужди регистрационни номера: Заповед с рег.№ 45-01-442 от 6.8.2019 г. за предоставяне на документи на ВС с чужда регистрация, извършващи полети от летища и летателни площадки в Република България,  и приложение към нея

!!Важно съобщение за операторите на безпилотни летателни системи

Важно съобщение!!! ГД ГВА отменя оперативна забрана за полети изпълнявани с въздухоплавателни средства тип Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 във въздушното пространство на Република България. Операторите изпълняващи търговски полети с Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 във въздушното пространство на Република България, трябва да са изпълнили мерките предвидени в Директивата за летателната годност – (AD) № 2021- 0039 и Директива за безопасност (SD) № 2021-01 от 27 януари 2021 г.

_____________
На вниманието на Авиационната индустрия: Регламент 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение.....   

_____

 • Заповед, във връзка с правата на пътниците към въздушните превозвачи, осъществяващи полети от и до международните летища в Република България и постъпили жалби и сигнали за чести закъснения на полети-45-01-415

 • Възстановяване на правата по издаден лиценз на оператор за наземно обслужване с рег. № 33-9/07.10.2014, издаден на „Юнивърсъл Консултинг“ ЕООД  -  45-01-353

 • Спиране за срок от три месеца на правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за Управление поддържането на постоянна летателна годност с реф. № BG.MG.2029 с дата на издаване 05.07.2017 г. и дата на изменение 05.04.2018 на „Българиън Ийгъл“ ЕООД – 45-01-344

 • Eксплоатационно указание за пожарогасене относно "Специализирани авиационни услуги за гасене на горски пожари с хеликоптери"

 • Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-595/15.11.2018 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от Лиценз за ТО и ремонт на авиационна техника № BG CAA-5004 на „Хермес Ер-04“ЕООД, с дата на издаване 08.04.2005 г. и дата на изменение 27.06.2012 г.;
 • Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-24/11.01.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от Лиценз за ТО и ремонт на авиационна техника № BG CAA-5008 на „Балкан Агро Авиация“ АД, с дата на издаване 19.04.2005 г. и дата на изменение 12.09.2012 г.;

 • Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-100/01.03.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, е спряно действието на Удостоверение за преглед на летателна годност референтен № BG-ARC-2524, издадено на 25.10.2018 г. на самолет с рег. знак LZ-FLL, сер. №12201, модел Antonov An-26, собственост на Air Cargo Limited с оператор „Брайт Флайт“ ООД, за срок от три месеца или до отстраняване на нарушението;

 • Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-110/08.03.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за Управление поддържането на постоянна летателна годност с реф.№ BG.MG.2021 на „Брайт Флайт“ ООД“, с дата на издаване 18.12.2014 г. и дата на изменение 31.07.2018 г., за срок от 12 (дванадесет) месеца или до отстраняване на нарушението;

 • Днес, 03.05.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-175/10.04.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са спрени правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за техническо обслужване с реф.№ BG.145.4024 на „Брайт Флайт“ ООД“, с дата на издаване 23.10.2014 г. и дата на изменение 27.06.2017 г., за срок от 12 (дванадесет) месеца или до отстраняване на нарушението;

 • Отнемане на удостоверението за експлоатационна годност на вертолетна площадка "Маленово".
 • Отнемане на удостоверението за експлоатационна годност на летателна площадка "Брезник".
 • Прекратяване правата по Лиценз № 47-1/05.03.2017 г.,  на оператор по наземно обслужване за категорията „Наземно администриране и надзор“ на „Елитер“ ООД
 • Прекратяване правата по Лиценз 52-01/26.7.2012 на оператор по наземно обслужване Скай трип ООД за летище Бургас.
 • 20.12.2018 г. На вниманието на Димитър Стоянов!На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че следва да се явите на 21.01.2019 г. в отделение по Експертиза в авиотранспорта-АеМС-01 (КАМО), гр. СОФИЯ, бул. „Брюксел“ № 1 за извънредно медицинско освидетелстване.
 • Публикуван е Проект на наредба за прилагане на т.3 и т.8 от чл.2 на Регламент (ЕС)2018/1139
 • Стандарти и правила за осъществяване на ефективна комуникация между авиационната индустрия и ГД ГВА
 • На вниманието на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в РБългария, ГД ГВА публикува Бюлетини по безопасност на полетитеБПП1/2018; БПП2/2018
 • Прекратяване правата по Удостоверение за летателна годност на моторен паратрайк с регистрационен знак LZ-PPG
 • 6.08.2018 На вниманието на Стоил Стоилов:На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед № 45-01-314/05.07.2018 г., издадена от главния директор на ГД ГВА е спряно производството по заявления с рег. № 50-02-17/30.03.2018г., 40-05-42/25.05.2018г., 40-05-43/25.05.2018г., 40-05-44/25.05.2018г. и 40-05-45/25.05.2018г
 • Заповед във връзка със Съдебно решение № 8399/21.06.2018 г. на Върховен административен съд по адм. дело 3667/2018 г. по описа на ВАС и Решение № 281/11.01.2018 г. по адм.д.№7377/2017 г.на 30 с-в на АССГ
 • Определяне на изисквания за честотно отстояние съгласно Регламент (ЕС) 1079/2012, 40-00-27/22.06.2017 г.
 • За дейността на ГД ГВА, като Надзорен орган по прилагането на Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси.
 • Възстановяване права по свидетелства за правоспособност за ТО на лица от Турция 
 • Откриват се два конкурса за назначаване на въздушни превозвачи по редовни линии от Варна и от София до Москва 
 • Съобщение до авиационната индустрия: Спазване на санкции, наложени от Съвета за Сигурност на ООН 
 • Временно спиране на правата по свидетелства за правоспособност за техническо обслужване на ВС
 • До всички кандидати за първоначално издаване на AML и на притежатели на AML издадени на основание Част-66 на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от 26.11.2014 г., които нямат вписан тип ВС за съответната категория/ подкатегория Part_66_Turkish_Technik.docx (14.81 KB)
 • Влизане в сила от 25.08.2016 г. на изменения в Регламент (ЕС) № 1321 / 2014 г. въведени с Регламент (ЕС) № 1536 / 2015 г.
 • Бюлетин по Безопасност на полетите 2/2016 Извънредна проверка на ВС от типа Ikarus C42