Списък на издаваните от ГД ГВА свидетелства, удостоверения, лицензи и одобрения

1. Издаване оперативен лиценз на въздушен превозвач

2. Издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ търговски превози на пътници и товари

3. Издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ специализирани авиационни работи

4. Издаване на свидетелство за професионално обучение на авиационен учебен център

5. Издаване на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - пилоти

6. Издаване на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти:

6а. Издаване на свидетелство за правоспособност на членовете на кабинния екипаж

6б. Издаване на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - полетни диспечери

7. Издаване на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на самолети и хеликоптери

8. Признаване на свидетелство за правоспособност на чужди граждани

9. Издаване на удостоверение за одобрение за ползване на авиационен тренажор

10. Издаване на свидетество за одобрение на организация за обучение

11. Издаване на удостоверение за регистрация на ВС

12. Издаване на свидетелство за правоспособност на ръководители на полети, ученик-ръководители на полети, на асистент координатори на полети и на координатори по УВД

13. Издаване на свидетелство за правоспособност на инженерно-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение

14. Издаване на свидетелство за преподавател към авиационни учебени центрове

15. Издаване на свидетелство на доставчик на аеронавигационно обслужване

16. Издаване на свидетелство за експлоатационна годност на автоматизираните системи за УВД

17. Издаване на свидетелства за експлоатационна годност на навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане

18. Издаване на удостоверение за експлоатационна годност на граждански летища

19. Издаване на удостоверение за експлоатационна годност на летателни площадки

20. Издаване на удостоверение за експлоатационна годност на системи и съоръжения за наземно обслужване

21. Издаване на лиценз на летищен оператор

22. Издаване на лиценз на оператор по наземно обслужване или самообслужване на летище

23. Издаване и промяна на удостоверение за одобрение на организация за управление на постоянна летателна годност (EASA Form 14)

24. Издаване и промяна на удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване (EASA Form 3F)

25. Издаване и промяна на удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване (EASA Form 3)

26. Издаване на одобрение за производствена организация

27. Издаване и промяна на удостоверение за одобрение на организация за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване (EASA Form 11)

28. Издаване и изменение на лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника

29. Издаване на медицинско свидетелство на авиационния персонал

30. Издаване на удостоверение за летателна годност на ВС

31. Издаване на удостоверение за преглед на летателна годност (EASA Form 15a)

32. Издаване на удостоверение за съответствие с нормите за авиационен шум

33. Издаване на документ за съгласие за производство от производствена организация без одобрение

34. Издаване и поддържане на сертификат за компетентност на лица, изпълняващи задачи по проверка и контрол за сигурност в гражданското въздухоплаване

35. Издаване на Разрешително за ползване на радиостанция на въздухоплавателно средство

36. Издаване на Удостоверение за отписване от Регистъра на ВС

37. Издаване на експортно удостоверение за летателна годност

38. Издаване на Специално удостоверение за ЛГ за любителски построено ВС

39. Издаване на разрешение за полет

40.Одобряване на ръководен персонал (EASA Form 4)

41. Одобряване на описание на организация за управление поддържането на постоянна летателна годност

42. Одобряване на описание на организация за техническо обслужване

43. Одобряване на ръководство на организация за техническо обслужване на организация

44. Одобряване на описание на организация за техническо обслужване (на Организации по Наредба № 145)

45. Одобряване на описание на организация за обучение на персонал за техническо обслужване на ВС

46. Одобряване на технически борден дневник

47. Одобряване на програма (план) за техническо обслужване на ВС

48. Назначаване на S-Mode код (24 битов адрес на ВС)

49. Вписване и отписване в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в Република България на залози и запори

50. Изменение или продължаване срока на валидност на свидетелство за авиационен оператор, извършващ търговски превози на пътници и товари

51. Изменение или продължаване срока на валидност на свидетелство за авиационен оператор, извършващ специализирани авиационни работи

52. Вписване в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - пилоти

53. Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - пилоти

54. Вписване в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти

55. Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти

56. Вписване в свидетелство за правоспособност на членовете на кабинния екипаж

57. Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - членове на кабинния екипаж

58. Вписване в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - полетни диспечери

59. Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - полетни диспечери

60. Промяна на компетентен орган на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал

61. Преобразуване на свидетелства за правоспособност на авиационен персонал, издадени от трети държави

62. Вписване в свидетелство за правоспособност на ръководители на полети, ученик-ръководител полети, на асистент координатори на полети и на координатори по УВД

63. Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на ръководители на полети, ученик-ръководител полети, на асистент координатори на полети и на координатори по УВД

64. Замяна на свидетелство за правоспособност на ръководители на полети, ученик-ръководител полети, на асистент координатори на полети и на координатори по УВД

65. Вписване в свидетелство за правоспособност на инженеро-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение

66. Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на инженеро-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение

67. Замяна/подмяна/премахване на ограничения на свидетелство за правоспособност на инженеро-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение

68. Отнемане на лиценз на летищен оператор по заявление на притежателя му

69. Отнемане на лиценз на оператор по наземно обслужване или самообслужване на летище по заявление на притежателя му

70. Прекратяване на действието на удостоверение за одобрение на организация за управление на поддържане на постоянна летателна годност (EASA Form 14)

71. Прекратяване действието на удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване (EASA Form 3F)

72. Прекратяване действието на удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване (EASA Form 3)

73. Прекратяване действието на удостоверение за одобрение на организация за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване (EASA Form 11)

74. Прекратяване на правата по лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника

Връзка с Административен регистър – Регистър на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация

Приложения
Приложение Размер
ГВА-СУНАУ Услуги - септември 2019 36.07 KB