Вие сте тук

Харта на клиента

Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка относно нашата стъпка в посока удовлетворяване на Вашите изисквания към нас и нашата работа.

Усилията на нашата администрация във връзка с административното обслужване са насочени към постигането на:

 • Ефикасна организация на работата с клиентите и облекчаване на процедурите в рамките на съществуващите изисквания;
 • Предоставяне на достъп до информация и услуги чрез различни канали.
 • Улеснение за гражданите и юридическите лица при получаване на информация за видовете административни услуги, необходимите документи за услугата, начина на приемане на заявленията за услуги, получаването на справки за текущото състояние на преписките, информация за сроковете.
 • Повишаване качеството на предоставяната услуга и гарантиране на нейното съответствие с нормативните изисквания в гражданското въздухоплаване като съдействаме максимално за намаляване на личните разходи и за спазване на установените срокове за получаване на услугата.
 • Предоставяне на ясни процедури за всяка от извършваните услуги.
 • Създаване на обстановка за отзивчиво, вежливо и качествено обслужване на потребителите на административни услуги при осигуряване на равен достъп до услугите;
 • Подобрена координация между звената в главната дирекция и контрол върху дейността на служителите, работещи по предоставянето на административни услуги;
 • Ефикасни условия за обратна връзка
 • Повишено участие от Ваша страна в разработването на оптимални механизми за обслужване;
 • Отстраняване възможностите за корупция при предоставянето на услуги;

За да постигнем тези цели е необходимо Вие:

 • Да се отнасяте с уважение и разбиране към служителите, които Ви обслужват;
 • Да предоставяте пълна и точна информация и изискващите се документи за извършването на съответната услуга;
 • Да спазвате изискванията на процедурата по предоставяната Ви услуга;
 • Да изразявате свободно своето мнение, предложения, коментари относно нашата работа с оглед подобряване качеството на услугите.

А нашата задача е:

 • Да Ви предоставяме ясна, точна и пълна информация чрез различни и удобни за Вас комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;
 • Да Ви предоставяме заявените от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване при спазване на изискванията на националната и европейската нормативна база;
 • Да съблюдаваме Вашите права без да проявяваме субективно отношение
 • Да осигурим начин да предоставяте Вашите мнения, коментари и оплаквания относно качеството на административното обслужване;
 • Да се държим професионално, коректно, с уважение, внимание и разбиране към всеки от Вас;
 • Да спазваме конфиденциалност относно всички Ваши запитвания, молби и жалби;
 • Да анализираме регулярно получените оплаквания, предложения и коментари и да Ви уведомяваме за предприетите действия

При предоставянето на административни услуги ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" се ръководи от следните нормативни актове:

 • Закон за гражданското въздухоплаване и подзаконовите към него нормативни документи;
 • Устройствен правилник на ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация";
 • Регламентите на ЕС в областта на гражданското въздухоплаване.
 • Административно-процесуален кодекс;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Закон за защита на класифицираната информация;
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;

* За да получите качествена и в регламентирания срок услуга, предлагана от ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация", очакваме Вашето съдействие като:

 • се запознаете предварително с конкретните и пълни стандарти и изисквания за съответната административна услуга;
 • спазвате и отговаряте на изискванията в действащата нормативна база;
 • пестите Вашето и нашето време и усилия като не допускате непълноти и неточности в предоставените от Вас документи.

 Вие можете да подавате Заявления (по образец) за извършване на желаната от Вас административна услуга и необходимите прилагани документи в Деловодството на ГД "ГВА"  в София на официалния адрес на администрацията.

* Информация за движението на Вашата преписка можете да получите лесно и бързо в деловодството на Главната дирекция като съобщите регистрационния номер, с който е регистрирано Вашето заявление.

* В случай, че:

 • не сте удовлетворени от начина на обслужване или
 • имате някакви оплаквания относно незаконни или пораждащи съмнение за корупция действия, както и бездействия на служители, ние искаме да знаем за това.

            Моля да ни информирате като се обърнете лично или чрез писмо към Главния директор или главния секретар на ГД "ГВА". Може да позвъните и на телефона за подаване на сигнали за корупцията, посочен на Интернетстаницата на администрацията.

            Ще бъде извършена необходимата проверка и ще бъдете уведомени възможно най-бързо на оставените от Вас пощенски или електронен адрес, и телефон.

            Ние поемаме отговорност за работата на нашите служители в процеса на предоставяне на административните услуги и спазване на утвърдените стандарти за обслужване.

            Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги и да предприемаме необходимите действия за нейното повишаване.

            Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка подадена в писмена форма жалба от Вас по повод лошо администриране в 7-дневен срок от получаването (освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка).

* За нас е необходимо и важно

            Да получаваме вашите мнения, предложения, допълнения и забележки относно работата на служителите на нашата администрация, за да подобрим качеството на предоставяните услуги.

            Настоящата Харта е отворена за изменения и допълнения, съобразени с Вашите нужди и изисквания.

София, 2007 г.

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Microsoft Office document icon Харта на клиента44.5 KB