Вие сте тук

За ползвателите на ДРОН (дистанционни/безпилотни въздухоплавателни средства )

На внимание на ползвателите на дистанционни (безпилотни) въздухоплавателни средства (ДРОН) във въздушното пространство на Република България.

Уважаеми ползватели, моля, да имате предвид, че в цялото въздушно пространство на страната „Полетите на дистанционно (безпилотно) управляеми въздухоплавателни средства се провеждат след писмено разрешение на ГД ГВА в резервирано въздушно пространство.“ (съгласно чл.13, ал.5 на Наредба №2 за Правилата за полети – обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.1999 г., вкл. нейните изменения и допълнения),         

За получаване на разрешение за провеждане на полети с използване на дистанционно (безпилотно) въздухоплавателно средство, моля, да изпратите,  не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата на планирано използване, искане (заявка) до  Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на адрес 1000 София, ул. Дякон Игнатий 9, и/или по електронната поща на адрес caa@caa.bg 

За нарушение на горната разпоредба, на лицата се налага глоба в размер от 1000 до 10000 лева съгласно чл.144, т.5 от Закона за гражданско въздухоплаване.