Вие сте тук

Търсене и спасяване

Авиационно произшествие е събитие, свързано с експлоатацията на пилотирано или безпилотно въздухоплавателно средство, в резултат на което:

 • е настъпило смъртоносно или тежко нараняване на лице, пребивавало на борда;
 • ВС е получило повреда или нарушение на конструкцията;
 • въздухоплавателното средство е изчезнало безследно или достъпът до него е невъзможен.

Основни задачи на системата за търсене и спасяване (ТС) са:

 • ефективното поддържане на 24 часа готовност;
 • своевременното оповестяване на участниците в спасителните мероприятия;
 • провеждането на мероприятия по търсенето;
 • провеждането на спасителните дейности;
 • ликвидирането на последствията;
 • подготовката на персонала;
 • технологично и техническо осигуряване.

Изграждането и развитието на системата за търсене и спасяване се базира на изискванията и дефинициите на:

 • Приложение (Анекс) 12 „Търсене и Спасяване” към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване (Чикагска конвенция);
 • Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.;
 • Международна конвенция за търсене и спасяване по море, 1979 г.;
 • Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО.
 • Закон за гражданското въздухоплаване;
 • Наредба № 12/29.12 2005 г. (Обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2006г) за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие, изд.от Министерство на транспорта, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
 • Устройствен правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (Загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) бр. 53 от 12.07.2016 г.

Основна роля в непосредственото координиране и осъществяване на процеса на ТС играе Координационният център за търсене и спасяване при авиационни произшествия (КЦТСАП). Той:

 • е отговорен за ТС на суша и море;
 • прилага съгласуван общ авиационен и морски подход за организация на опeрациите по ТС;
 • осъществява процесите на квалификация, обучение, сертификация на личния състав на Центъра.

 

Kонтакти:

 • Eдинен европейски телефон за спешни и аварийни обаждания: 112
 • КЦТСАП: тел.:  02 937 10 23;  02 937 10 24; e-mail: RCC@caa.bg
 • Дирекция "Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване" на ГД ГВА, отдел "Въздушно пространство, търсене и спасяване":

  Христо Гунчев, началник отдел
  тел.: 02 937 10 66
  e-mail: HGunchev@caa.bg

  Стоян Митев
  тел.: 02 937 10 43
  e-mail: SMitev@caa.bg