Вие сте тук

Стратегия

1. За да изпълни мисията и визията си ГД „ГВА" непрекъснато прилага следните стратегии, които да бъдат разработени в детайли:

  • Непрекъснато и системно обучение на служителите на ГД „ГВА" за осигуряване на умения в областта на работата на всеки един от тях.
  • Сътрудничество с други органи, особено на ниво функционален блок въздушно пространство (ФБВП), с цел стандартизиране процедурите на ГД „ГВА" и постигане на синергиен ефект.
  • Наемане на работа на най-високо квалифицирания, наличен на пазара на труда, персонал .
  • Поддържането на система за управление на качеството е основата, върху която е ГД „ГВА" работи.
  • Определяне на нуждите на дирекцията, осигуряване на безпроблемно обслужване и насърчаване на усилията за подобряване на безопасността на полетите.

2. Стратегически и вторични (средно ниво) цели.

  • ГД „ГВА" трябва да извършва своята работа безпристрастно:
  • Създаване на съгласуван набор от етични принципи за провеждане на административната дейност.
  • Насърчаване и поддържане на доверието в администрацията.
  • Предотвратяване развитието или приемането на неетични практики в администрацията.

3. Политика за безопасност

За ГД „ГВА" безопастността има най-висок приоритет. За безопасността се дава най-висок приоритет над търговския, оперативен, екологичен или социални натиск. ГД „ГВА" се ангажира с разработване, прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на стратегии и процеси, за да се гарантира, че всички авиационни дейности, които се провеждат под неин надзор, достигат най-високо равнище на безопастност, като същевременно отговаря на националните и международни стандарти.

ГД „ГВА" е длъжна да внедрява и поддържа ефективна система за управление на безопасността в съответствие с изискванията, продиктувани от международните авиационни стандарти.

Стремежът е да са съобразени всички регулаторни изисквания за безопасност и да се гарантира, че работата е в съответствие с най-високите международни стандарти за безопасност.

4. Политика по качеството

ГД „ГВА" се ангажира да достави високо качество на обслужване на авиацията и заинтересованите страни, осигуряващи пълно съответствие с предписаните за безопасност на въздухоплаването регулации в съответствие с ISO 9001: 2008.

Това е отговорност на всеки служител на ГД „ГВА", включително управленско ниво за извършване на неговата / нейната работа в пълно съответствие с документираните процедури, определени в приложимите разпоредби.

Никой служител на ГД „ГВА" не трябва да се задоволява от постигнатото ниво на качество. Нещата винаги могат да се направят по-добри. Промените не трябва да се третират като случайни предизвикателства; те би трябвало да бъдат начин на живот.

Осведомеността за риска и правилната систематична оценка на риска са крайъгълен камък при вземане на решения за насърчаване на безопасността. Всички документирани процедури трябва да бъдат разработени, като се използват техниките за управление на риска.

5. Други стратегии

ГД ГВА допринася за международното развитие и договорености за въздушното пространство и осигурява на националните политики и планове съгласувани с ЕК, ИКАО и други международни програми, по които България е поела ангажименти