Вие сте тук

Политика по безопасност

Безопасността е с най-висок приоритет, над всички търговски, оперативни, свързани с околната среда или социални въпроси. ННО се ангажира с разработването, внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряване на стратегиите и процесите, за да се гарантира достигането на най-високо ниво на безопасност във всички авиационни дейности, извършвани под надзора на ННО, като същевременно се постига съответствие с националните и международните стандарти.

ННО поема задължението да спазва всички приложими регулаторни изисквания за безопасност и да се стреми, доколкото е целесъобразно, не само да постигне съответствие, но и да изпълнява своите задачи чрез прилагането на най-високите международни стандарти за безопасност. 

Ангажираността с обучението е ключов елемент в културата по безопасност на ННО.