Вие сте тук

Политика по качество

ННО поема задължението да предоставя услуги с високо качество на участниците в авиационните дейности.

Всички служители на ННО, включително ръководството, поемат отговорността винаги да изпълняват своите задължения в пълно съответствие с документираните процедури, наръчници и приложимите наредби.

Осъзнаването на риска и съответната систематична оценка на рисковете са в основата на вземането на решения, свързани с безопасността. Всички документирани процедури следва да се разработват с използване на способи за управление на риска.