Вие сте тук

Портал за електронни административни услуги

Порталът за електронни административни услуги се намира на следния уебадрес: https://portal.caa.bg

Указания за ползване

Порталът за електронни административни услуги се поддържа от Гражданска въздухоплавателна администрация.

При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

За да ползвате електронните услуги на Гражданска въздухоплавателна администрация, е необходимо да притежавате валиден квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Електронният подпис трябва да е издаден от регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги: http://www.crc.bg/section.php?id=l 82

Съдържание, разположено на интернет страницата

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Необходими настройки

Подаването на електронно заявление се извършва на портала на Гражданска въздухоплавателна администрация чрез стандартен уеб браузър - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др. За да подпишете заявлението с Вашия електронен подпис, е необходимо в настройките на браузъра да бъде разрешено използването на Java. Подробни инструкции за разрешаване използването на Java може да намерите на следния адрес: http://java.com/en/download/help/enable_browser.xml

Отговорност за чуждо съдържание

Гражданска въздухоплавателна администрация не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към което могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. В случай че установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставлява обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Гражданска въздухоплавателна администрация.

Лични данни

Лични данни се събират, чрез тази интернет страница и обработват от Гражданска въздухоплавателна администрация единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Предоставянето на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Политика за достъпност

Декларация за достъпност

Гражданска въздухоплавателна администрация се ангажира да осигури достъпност на този портал за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и умения.

Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на този портал и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.

За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на текущите интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на WCAG 2.0 и ниво на съответствие "Двойно-А”.

Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative)

Този портал ще се опитва да покрие ниво на достъпност двойно-А според последните стандарти на World Wide Web Consortium - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2,0), като използва най-добрите практики и техники.

WCAG 2.0 обяснява как съдържанието в интернет страниците да бъде направено по-достъпно за хора с увреждания. Изпълнението на насоките ще помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет.

W3C Стандарти

Този портал е изграден с код, съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Кодът се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри, а използването на W3C стандартите гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

Изключения

Макар да се стремим на осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет се развиват много бързо и понякога някои от стандартните изисквания за достъпност стават излишни. В тази светлина ние непрекъснато развиваме технологично този портал с оглед постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.