Вие сте тук

СПИСЪК на категориите информация

С  П  И  С  Ъ  К

на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация", съгласно чл.15 от ЗДОИ,

както и форматите, в които е достъпна - 2019 г.

 

№ по ред

Категория информация

Адрес в интернет

Формат

1. Правомощия

- Описание на правомощията на главния директор на ГД ГВА

- Данни за организацията и функции

https://www.caa.bg/bg/category/230/funkcii-na-glavniya-direktor

https://www.caa.bg/bg/page/predstavyane

https://www.caa.bg/bg/category/230

https://www.caa.bg/bg/category/656

HTML

HTML

2. Актове

- Списък на издаваните от ГД ГВА свидетелства, удостоверения, лицензи и одобрения

- Актове за временно спиране, отнемане или възстановяване на права

https://www.caa.bg/bg/category/631/spisuk-na-izdavanite-ot-gd-gva-svidet...

 https://www.caa.bg/bg/category/616/vazhno

https://www.caa.bg/bg/category/274

HTML

 PDF

 PDF

3. Описание

- Описание на информационните масиви

http://www.caa.bg/index.php

HTML

4. Достъп до обществена информация

- наименование, адрес, наименование на електронната поща, телефона и работното време на звеното за приемане на заявления по ЗДОИ

http://www.caa.bg/index.php

https://www.caa.bg/bg/category/727/dostup-do-obshtestvena-informaciya

HTML,

PDF,

DOC

5. Устройствен правилник

- Устройствен правилник и вътрешни правила за предостсавяне на административни услуг

https://www.caa.bg/bg/category/231/ustroystven-pravilnik-na-grazhdanska-...

https://www.caa.bg/bg/category/631/red-za-podavane-na-zayavleniya-i-polu...

  http://iisda.government.bg/adm_services/services/from_central_administrations

HTML, DOC

 

HTML, PDF, DOC

 

HTML

6. Стратегии

- Стратегии, планове, програми и отчети

https://www.caa.bg/bg/category/232

DOC

7. Обществени поръчки

- Информация за провежданите обществени поръчки

https://www.caa.bg/procedures

HTML, PDF, DOC

8. Проекти

- Проекти на нормативни актове и уведомления

https://www.caa.bg/bg/category/272

https://www.caa.bg/bg/category/273/proekti-na-reglamentidirektivi-na-es

HTML

9. Достъп до обществена информация

- Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация

https://www.caa.bg/bg/category/727/dostup-do-obshtestvena-informaciya

PDF, DOC

10. Обявления

- Обявления за конкурси за държавни служители

https://www.caa.bg/bg/category/328

PDF, DOC, ZIP

11.

- Информация за публикуване по ЗПУКИ

https://www.caa.bg/bg/category/233

XLS

12.

- Информация по чл. 14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ, вкл.:

 

 

Права на пътниците -

Нормативно устройство -

Безопасност на полетите -

Авиационна сигурност -

Авиационна индустрия -

 Статистика -

Достъп до пазара -

Концесии -

Специализирана информация, насочена към субектите на авиационната индустрия -

https://www.caa.bg/bg/category/616/vazhno

 

 

 

https://www.caa.bg/bg/category/282/prava-na-putnicite-pri-putuvane-po-vu...

https://www.caa.bg/bg/category/246/normativno-ustroystvo-0

https://www.caa.bg/bg/category/275

https://www.caa.bg/bg/category/279

https://www.caa.bg/bg/airports-and-airfields

https://www.caa.bg/bg/category/292/statisticheska-informaciya

https://www.caa.bg/bg/category/624

https://www.caa.bg/bg/category/332

https://www.caa.bg/bg/category/297/letatelna-eksploataciya-zayavleniya-i...

https://www.caa.bg/bg/category/299

https://www.caa.bg/bg/category/305

PDF

 HTML, DOC

HTML, PDF, DOC

HTML, PDF

HTML, PDF

HTML, DOC, ZIP

XLS, ZIP

HTML, PDF

HTML, PDF, DOC

 HTML, PDF, DOC

HTML, PDF, DOC

HTML, PDF, DOC

13.

- Друга информация, предвидена от закон

https://www.caa.bg/bg/category/622

HTML