Вие сте тук

Лицензиране на авиационен персонал

Заявления и документи: Заявления за лицензиране на авиационния персонал

Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.

 

Уважаеми колеги,

С настоящето Ви информираме, че Доклада за предоставяне на кредит за знания и опит, придобити по време на военна служба, изготвен и представен  за обсъждане  в EASA, съгласно чл.10, ал.3 от (ЕС) Регламент 1178 от 03. Ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета е приет без възражения.

Доклад за предоставяне на кредит за знания и опит, придобити по време на военна служба:

credit_report.pdf

military_report_for_easa_last_version.pdf