Мерки и препоръки във въздушния транспорт

С цел осигуряване на безопасна среда за здравето на служителите и пътниците, към 03.12.2020 г. продължават да бъдат в сила мерките от Здравния протокол в гражданската авиация на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA) и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), издание 2 от 30.06.2020 г., въведени със Заповед № 45-01-281/01.07.2020 г. на главния директор на ГД ГВА и Бюлетин за безопасност № 06/2020.

Действащи мерки във въздушния транспорт за ограничаване на разпространението на COVID-19:

По отношение на заминаващите пътници

 • ограничава се броят на посетителите в обществените зони, като в салоните се допускат само пътници с валиден билет;
 • обработката на пътниците от наземните оператори в терминалите се извършва при спазване на дистанция от не по-малко 2 метра;
 • съвместно с авиокомпаниите пътниците са информирани да се явяват за регистрация повече от 2 часа преди полета;
 • на пунктовете за проверка, на пунктовете за митническа обработка и на пунктовете за граничен контрол не се допуска струпване на пътници, като се спазва дистанция не по-малко от 2 метра.
 • отвеждането към самолета се осъществява при спазване на необходимата дистанция;
 • създадена организация за недопускане струпване на служители и пътници в превозните средства на перона.

По отношение на пристигащите пътници

 • действа организация и координация между авиокомпаниите и наземните оператори по разделяне и съпровождане на пътниците от различните полети с цел да се избягва смесване на пътническите потоци, като стриктно се следи да няма струпване;
 • не се допуска струпване на пунктовете на РЗИ, с цел качествена проверка от служителите;
 • осигурени са необходимото количество анкетни карти и се следи за тяхното попълване от всички кацащи пътници и представяне на пунктовете за проверка на РЗИ;
 • насърчаване на пътниците да използват мобилното приложение за попълване на декларациите.

По отношение на летищните оператори и операторите по наземно обслужване

 • действа организация за изпълнение на мерките и докладване два пъти на ден пред ГД ГВА за състоянието на оперативната дейност и противоемидемичните процедури;
 • прилага се създадената процедура по разделяне и отвеждане на потоците от пътници за различните полети;
 • действа процедура за взаимодействие с РЗИ с цел максимално бързото извеждане от терминала на пътник със симптоми или потвърдена инфекция с COVID – 19;
 • упражнява се строг контрол над всички служители, обслужващи пътници и лица, работещи на територията на терминалите, за носене на лични предпазни средства;
 • операторите по наземно обслужване и летищните власти предоставят течни дезинфектанти за ръце в тоалетните и салоните за пътниците, както и в офисите за служителите си.

Осъществяван надзор съгласно програма за надзор по регламент (ЕС) №139/2014 в условия на епидемична обстановка

 • в съответствие с оперативните насоки на EASA и ECDC е разработена стандартизирана процедура и контролна карта (CHECKLIST) към нея, която се използва при извършване на сертификационни процедури;
 • изискванията относно проверките са въведени в Наръчника на инспектора в част „Сертификационни процедури”. Те отразяват временните нови форми на дистанционно инспектиране на наземни оператори за дейностите „Наземно администриране и надзор” и „Полетни операции и администриране на екипажи” в условията на рестриктивен режим поради COVID-19 и други вирусни зарази;
 • въведена е процедура за дистанционна проверка на изискуемите документи и проверка на място във връзка с ежегодното подновяване на удостоверението за експлоатационна годност на светотехническите системи на гражданските летища в условия на действащи противоепидемични мерки;
 • въведена е процедура за удостоверяване на експлоатационната годност (УЕГ) на системи и съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на ВС, товарене и разтоварване на багажи и товари, наричани за краткост системи и съоръжения за наземно обслужване (ССНО) и годишна заверка на УЕГ на ССНО в условията на епидемична обстановка;
 • за всички граждански летища за обществено ползване са разработени COVID-19 досиетa, които съдържат план за действие и процедури за работа в условията на епидемична обстановка.

Действия, свързани с изпълнението на полети

 • въздушните превозвачи докладват на приемащото летище за пътник със симптоми на предполагаем COVID-19 и следват подадените от летищния оператор инструкции;
 • летищните власти и операторите, предоставящи наземно обслужване си сътрудничат с органите за обществено здраве при проследяването на пътници и епидемиологичното разследване, в случай на потвърдена инфекция с COVID-19;
 • въздушните превозвачи гарантират, че пътниците не се задържат на борда на самолета без подходяща вентилация за повече от 30 минути.

Задължения на въздушните превозвачи

 • Продължава действието на издадените на 25 юни 2020 г. от EASA директиви за безопасност 2020-03 и 2020-04. С тях на авиационните оператори се възлага отговорността за почистването и дезинфекцията на въздухоплавателните средства, с които се извършват превози на пътници.
 • Със Заповед № 45-01-280/01.07.2020 г. на главния директор на ГД ГВА и с приложения към нея Бюлетин за безопасност № 05/2020 мерките на EASA се прилагат задължително от 1 юли 2020 г. за всички въздушни превозвачи от ЕС и от трети страни с издадено одобрение (TCO) от EASA, които извършват пътнически полети до и от българските летища. Мерките, които следва да изпълняват, са:
 • при почистването и дезинфекцирането на самолетите авиационните оператори са длъжни да използват само препарати, одобрени за авиационна употреба и препоръчани от ECDC или одобрени от националните здравни власти;
 • пълна дезинфекция на самолетите се извършва поне веднъж на всеки 24 часа или по-често, ако това е необходимо, въз основа на оценката на оператора;
 • пълна дезинфекция се извършва и преди полети с продължителност над 6 часа;
 • екипажите и служителите следва да са оборудвани с универсални предпазни комплекти (UPKs). Такива комплекти се използват за защита на членовете на екипажа, на кабинния екипаж, обслужващ пътниците, както и техническия и наземен персонал, обслужващ съответното въздухоплавателно средство;
 • в случай на подозрение или установяване на пътник със симптоми на COVID-19, авиационните оператори са длъжни да не допуснат експлоатация на въздухоплавателното преди то да бъде почистено и напълно дезинфекцирано;
 • носенето на предпазни маски е задължително за всички пътници, както на летището, така и в самолета. Изключение се прави само за децата до 6 години, както и за хора, при които носенето на маска не се препоръчва от медицински съображения. Маската трябва да се сменя на всеки четири часа, а ръцете да се мият и дезинфекцират често. Пътниците трябва да разполагат и с втора маска за смяна;
 • независимо от задължението за носенето на маски от пътниците, кабинният екипаж следва да има готовност да предостави маски при необходимост;
 • до борда на самолета не се допускат лица със симптоми, характерни за COVID-19. В случай, че все пак такъв пътник бъде идентифициран, кабинният състав следва да докладва на здравните органи на съответното летище на заминаване или пристигане.

Това, което пътниците трябва да знаят и да изпълняват при всеки етап от пътуването:

ПЛАНИРАЙТЕ ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ!

 • Не ходете на летището, ако проявявате следните симптоми: треска, кашлица, задух, загуба на вкус или обоняние.
 • Попълнете Вашата декларация за здравословно състояние преди регистрацията за полет.
 • Уверете се, че имате достатъчно медицински маски за Вашето пътуване.

НА ЛЕТИЩЕТО

 • Имайте предвид, че само пътуващи могат да влизат в сградите на летищните терминали.
 • Осигурете си достатъчно време за преминаване през проверки и други процедури.
 • Спазвайте етикет при кашляне/кихане и носете медицинска маска за лице, за да защитите себе си и пътуващите с Вас.

ЛЕТИЩЕ НА ЗАМИНАВАНЕ

 • Посъветвайте се със служителите на летището или авиокомпанията, ако имате въпроси или притеснения.
 • Регистрирайте се за полет чрез Интернет, ако е възможно.
 • Носете всичко необходимо за Вашето пътуването и имайте готовност да представите всички документи.
 • Уверете се, че спазвате физическа дистанция.
 • Носете медицинска маска за лице, в противен случай ще Ви бъде отказан достъп до борда.
 • Съдействайте при мерене на температурата Ви, ако се изисква.

НА БОРДА НА САМОЛЕТА

 • Поддържайте хигиена на ръцете, спазвайте етикета при кашляне/кихане и носете медицинска маска за лице.
 • Внимателно проследете демонстрацията за безопасност на борда, за да бъдете запознати със специфичните изисквания за Вашия полет.
 • Ако се почувствате зле по време на Вашето пътуване, информирайте екипажа и потърсете медицинска помощ възможно най-скоро.
 • Ограничете движението си в кабината до това, което е от съществено значение за Вашето добро физическо състояние.

ЛЕТИЩЕ НА ПРИСТИГАНЕ

 • Спазвайте физическа дистанция, хигиена на ръцете и етикет при кашляне/кихане и носете медицинска маска за лице.
 • Вземете Вашия багаж и напуснете сградата на терминала възможно най-скоро.
 • Намалете риска от предаване на вируса чрез ограничаване на взаимодействието с хората в терминала на пристигане.

COVID-19 Протокол за авиационна здравна безопасност на EASA.

Насоките за здравна безопасност при пътуване с въздушен транспорт, често задавани въпроси и други свързани документи ще намерите на: 

https://www.easa.europa.eu/light/topics/passenger-travel-guidance-covid-19