Вие сте тук

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

На 16 март 2020 г. Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA) публикува „Директива за безопасност – Инфекцията от коронавирус SARS-CoV-2“. Директивата се фокусира върху две основни мерки:

а) почистване и пълна дезинфекция на въздухоплавателните средства, като се използват почистващи субстанции, подходящи за самолетите и отговарящи на посочените критерии за съдържание на препаратите. Дезинфекцията се извършва съгласно дадените указания и задължително на всеки пристигащ от рисковите държави самолет;

б) снабдяване на борда на всеки самолет с идентификационни карти за местопребиваването на пътниците и задължителното им попълване. Дадени са указания за събирането и съхраняването на тези формуляри.  След получаване на финалния документ, той ще бъде изпратен незабавно за изпълнение, към всички летища, оператори по наземно обслужване и авиокомпании.

Задължителни действия за изпълнение съгласно издаден бюлетин, утвърден със заповед на главния директор на ГД ГВА:

Летищните власти и наземните оператори да предприемат незабавни действия по анализ, координация, организация и практическо прилагане на следните мерки: 

Заминаващи пътници:

 • Да се ограничи броят на посетителите в обществените зони, като в салоните се допускат само пътници с валиден билет.
 • В терминалите да се допускат пътници за обработка от наземните оператори, при спазване на необходимата дистанция от не по-малко 1 метър отстояние един от друг.
 • Да се разгледа  възможността съвместно с авиокомпаниите и наземните оператори пътниците да се явяват в терминалите за обработка повече от 2 часа преди полета.
 • Да се вземат подходящи мерки от летищния оператор на пунктовете за проверка, на пунктовете за митническа обработка, на пунктовете за граничен контрол, така че да няма струпване на пътници и да се спазва отстоянието между тях не по-малко от 1 метър.
 • При извеждане на пътниците да се спазват мерките относно избягване на струпване и спазване на необходимата дистанция от не по-малко 1 метър.
 • Летищният оператор, съвместно с наземните оператори да изградят механизъм, така че да се предприемат мерки относно недопускане на струпване на служители и пътници в превозните средства на перона.
 • Летищните и наземни оператори да осигурят необходимите предпазни средства на служителите си, както и инструктаж за правилното им приложение.
 • Летищните и наземните оператори да контролират правилното използване на предпазните средства на територията на терминалните сгради от всички служители, както и на служители на други организации, опериращи на територията на летищата.

Пристигащи пътници:

 • Летищните оператори, съвместно с авиокомпаниите и наземни оператори, да изградят механизъм за координация и действия по сепариране и съпровождане на пътниците от различните полети, с цел да се избягва смесване с останалите пътници, като стриктно се следи да няма струпване на пунктовете на РЗИ с цел качествената проверка от страна на служителите на РЗИ.
 • Летищният оператор, съвместно с наземните оператори, чрез РЗИ да осигури необходимото количество анкетни карти, както и да се изгради механизъм същите да бъдат представени попълнени на пунктовете на проверка на РЗИ от всички кацащи пътници.
 • Да се информират пътниците по подходящ начин, че анкетните карти могат да се попълват и на мобилното приложение на електронната страница на РЗИ, както и да се изгради механизъм, попълването на същите да бъде удостоверено на пунктовете на проверка на РЗИ на територията на летището.
 • Летищният оператор, в качеството си на осигуряващ безопасността и сигурността в Терминалните сгради, да осигури координатор за изпълнението на мерките, като докладва ежедневно в ГД ГВА на официалния електронен адрес на администрацията – caa@caa.bg.
 • Летищният оператор да разработи оперативна процедура за сепарация и съпровождане на пътниците и прилагането на мерките за предотвратяване на предпоставките за разпространяването на COVID - 19, които да се утвърдят от администрацията в максимално кратки срокове.
 • Летищният оператор да разработи процедура за взаимодействие с РЗИ, с цел, при установяване на пътник със съмнения и/или установен COVID - 19, същият максимално бързо да бъде изведен от терминалната сграда, без да се застрашава здравето на останалите пътници и служителите.
 • Летищният оператор да контролира носенето на предпазни средства от всички свои служители, обслужващи лица и работещи на територията на терминалните сгради.

Действия, свързани с изпълнението на полети:

 • Въздушните превозвачи и летищните власти, следва да предоставят информация на членовете на екипажа и на летищния персонал, относно действията при случай с остра респираторна инфекция на борда на въздухоплавателно средство.
 • Въздушните превозвачи трябва да предоставят на екипажа на ВС необходимата информация и материали, препоръчани от местните здравни власти.
 • Въздушните превозвачи, които извършват полети с пътници до или от засегнатите държави – Китай, Южна Корея, Иран, Швейцария, Норвегия, Исландия, Италия, Испания, следва да бъдат оборудвани съобразно броя на екипажа на полета с универсални предпазни комплекти (UPKs). При извършване на полети от и до посочените страни, такива комплекти да се използват за защита на членовете на екипажа, на кабинния екипаж обслужващ пътниците, както и техническия и наземен персонал обслужващ съответното ВС.
 • Всички пътници, пристигащи от посочените по-горе държави се поставят под задължителна 14 дневна карантина от местните компетентни органи при кацане на територията на Република България.
 • При установяване на пътник със симптоми на COVID-19, екипажът, извършил съответния полет не се планира и не се допуска до изпълнението на такива, като след съгласуване с компетентните органи и по тяхна преценка се поставя под задължителна 14 дневна карантина.
 • Операторите и летищните власти трябва да предоставят течни дезинфектанти за ръце в тоалетните на въздухоплавателните средства и в тоалетните и салоните за пътниците и служителите си.
 • Въздушните превозвачи, следва да изискват от своя персонал и членовете на екипажа да могат да идентифицират пътниците, имащи симптоми на остри респираторни инфекции, пътници, които са били в засегнати райони, описани по-горе, или в контакт с лица, потенциално инфектирани с COVID-19, или пристигащи от засегнатите райони. За да могат да бъдат идентифицирани пътниците, екипажът трябва:
  • да използва здравната част на общата декларация, намираща се на борда на ВС, за да регистрира здравната информация и да я предостави на здравните власти, при кацане;
  • да докладва на приемащото летище за пътник със симптоми на предполагаем COVID-19 и да следва техните инструкции.
  • да поиска от всички пътниците да попълнят „Анкетна карта” за локация на пътник на борда на ВС, за да се събере информация относно местоположението на пътниците в самолета, както и друга информация относно предстоящите им планове и данни за контакт, включително име и тел. номер на личен лекар. За транзитни и трансферни пътници задължително се посочва летището, от което е започнато пътуване, дата и номер на първия полет и крайната дестинация. Информацията е предназначена за подпомагане органите за обществено здраве в съответствие с приложимото законодателство и се използва само за цели, свързани с общественото здраве;

* Забележка: За ВС с борд разделен на секции чрез твърди прегради и врати, приоритетно се събират анкетните карти от пътниците, намиращи се в същия сектор със съмнителния пътник и от тези, ползвали същата тоалетна като него.

 • Кабинният екипаж, следва да предоставя на пътник със симптоми, медицинска маска за лице, с цел намаляване риска от разпространение на потенциална инфекция COVID-19 и минимализиране на контактът му с членовете на екипажа и другите пътници. Ако не е налична маска или пътника има чувствителност към нея, следва да покрие устата и носа си с кърпичка, когато кашля или киха, която задължително се изхвърля в затворен контейнер. Освен това задължително се изключва индивидуалната вентилация над пътника.
 • Кабинният екипаж и летищните оператори да изискат пътниците сами да докладват, ако се чувстват зле и ако имат вече споменатите симптоми.
 • Всички организации и оператори, за които е приложим настоящия бюлетин, да следват основните принципи за намаляване на общия риск от предаване на остри респираторни инфекции, обявени от Световната здравна организация, Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България.
 • Летищните оператори, следва да подават ежедневна справка за планираните полети, кацащи на територията на съответното летище на официалния електронен адрес на ГД ГВА – caa@caa.bg

Въздушните превозвачи и летищните власти и останалите организации са длъжни да си сътрудничат с:

 • органите за обществено здраве при проследяването на пътници и епидемиологичното разследване в случай, при които е потвърдена инфекция с COVID-19;
 • да гарантират, че пътниците не се държат на борда на ВС без подходяща вентилация за повече от 30 минути.

Въздушните превозвачи и операторите за наземно обслужване, следва да увеличат честотата на дезинфекция и почистване на ВС и помещения, както и на съоръженията, изпилвани за изпълнение на дейността им, използвайки дезинфектиращи и почистващи вещества, одобрени за използване във въздухоплаването и доказали ефективността си при предишни огнища на инфекция. ВС да се почиства и дезинфекцира след всеки полет и 1 час преди полет.

Летище София

Мерки, касаещи работещите на територията на летище София:

 • Измерване на температурата с дистанционен термометър при влизане на служители в административната част на сградата;
 • Измерване на температурата с дистанционен термометър при влизане в критичната част от зоната с ограничен достъп на летище София;
 • Извършване на текуща дезинфекция четири пъти на ден на големите контактни повърхности – врати, дръжки, гишета, кошници за багаж и др.;
 • Раздаване на маски, ръкавици и дезинфектанти на служителите, които са в пряк контакт с пътниците;
 • Извършване веднъж в седмицата на основна дезинфекция на терминалните сгради;
 • Всекидневна дезинфекция на междутерминалния транспорт.
 • При заявка от авиокомпаниите, обслужвани от наземен оператор „Летище София“, извършва дезинфекция на въздухоплавателните средства.

Мерки, касаещи пътници, посрещачи и изпращачи:

 • Ограничаване на входовете към обществената зона на Терминал 1 и Терминал 2;
 • Допускане в терминалните сгради само на пътуващи срещу бордна карта и след проверка на телесната температура;
 • Допускане на ползватели на рент-а- кар услуги след представен документ и след проверка на телесната температура;
 • Специфични мерки, съгласувани в Оперативен план за съвместни действия между СРЗИ, ГПУ-летище София и МП летище София.

Летище Пловдив

Мерки, касаещи работещите на територията на летище Пловдив:

 • Измерване на температурата с дистанционен термометър при влизане на служители в административната част на сградата;
 • Измерване на температурата с дистанционен термометър при влизане в критичната част от зоната с ограничен достъп на летище Пловдив;
 • Извършване на текуща дезинфекция четири пъти на ден на големите контактни повърхности – врати, дръжки, гишета, кошници за багаж и др.;
 • Раздаване на маски, ръкавици и дезинфектанти на служителите, които са в пряк контакт с пътниците;
 • Извършване на основна дезинфекция на терминалната сграда;
 • При заявка от авиокомпаниите, обслужвани от наземен оператор „Летище Пловдив“ ЕАД, извършва дезинфекция на въздухоплавателните средства.

Мерки, касаещи пътници, посрещачи и изпращачи:

 • Обсъжда се въвеждане на мярката за допускане в терминалните сгради само на пътуващи срещу бордна карта и след проверка на телесната температура;
 • Специфични мерки, съгласувани в Оперативен план за съвместни действия между ПРЗИ, ГПУ-летище Пловдив и МП летище Пловдив.

Летище Варна и летище Бургас

 • Създадени са кризисни летищни щабове;
 • Затворени са всички кафета и заведения за обществено хранен в пътническите  терминали;
 • Стартирано е изготвянето на план за предоставяне на възможност служителите (най-вече администрацията) да работят от вкъщи, който ще бъде финализиран в понеделник 16.03.2020 г.;
 • Прекратени са всички обучения до 29.03.2020 г.;
 • Въведен е засилен режим на почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони в контакт с открити части на тялото 4-5 пъти дневно и допълнително след всеки полет от рискова дестинация;
 • Увеличен е броят на местата, на които са поставени диспенсъри за дезинфекция на персонала;
 • Организирана е доставка на защитни маски;
 • От служителите, пътували в чужбина или имащи гости от рискови дестинации се изисква да предоставят информация;
 • Дадени са указания за филтриране и недопускане на служители с респираторни синдроми;
 • Спрени са командировките в страната и чужбина.