Вие сте тук

Подаване на документи в ГД ГВА

Насърчават се лицата, които подават документи за услугите предоставяни от ГД ГВА, да подават съответното заявление, заедно с необходимите придружаващи документи и документ за платена административна такса, чрез лицензиран пощенски оператор, куриер или чрез Портала за сигурно електронно връчване (при наличие на електронен подпис на заявителя) с цел избягване на директен контакт във фронт–офисите на ГД ГВА. По желание готовите документи могат да бъдат получени на посочен от заявителя адрес, като това следва да бъде изрично отбелязано в подаваното заявление. Пощенските разходи са за сметка на заявителя.

Подаване на документи за услугите предоставяни от ГД ГВА чрез Портала за сигурно електронно връчване (при наличие на електронен подпис на заявителя):

1. Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) поддържа и администрира Система за сигурно електронно връчване

2. За реализиране на електронната комуникация, потребителят има две възможности:

Регистрация на физическо лице с персонален идентификационен код (ПИК) на Националният осигурителен институт (НОИ)
Регистрация на физическо лице с Квалифициран електронен подпис (КЕП). От 18.03.2020г., ДАЕУ има договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги

3. Помощна информация относно регистрацията и подаване на документи чрез Портала за сигурно електронно връчване

При необходимост от допълнителни действия от страна на заявителя или при възникване на уточняващи въпроси, ще бъде установен контакт от служител на Дирекцията.
Приканват се посещаващите фронт-офисите на ГД ГВА да се явяват в добро здравословно състояние, да носят предпазни средства, като се спазват съответните предписания.