Вие сте тук

полезна информация

Министерство на външните работи на Република България (MВнР): https://mfa.bg/bg/customnews/main/24736
Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA): https://www.easa.europa.eu/the-agency/coronavirus-covid-19
Европейска Комисия (ЕК): https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-respons...

Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ (DG MOVE):  https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en

Международна организация за гражданска авиация (ICAO): https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx
Европейска конференция за гражданска авиация (ECAC):https://www.ecac-ceac.org/news
Европейска организация за безопасност на въздухоплаването (EUROCONTROL): https://www.eurocontrol.int/covid19
Международна асоциация за въздушен транспорт (IАТА): https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/
Airlines for Europe (A4E): https://a4e.eu/policies/covid-19/
Международния съвет на летищата (ACI EUROPE):  https://www.aci-europe.org/industry-topics/covid-19.html
Споразумение за сътрудничество за предотвратяване и управление на мероприятия за обществено здраве в гражданската авиация (CAPSCA): https://www.capsca.org/CoronaVirusRefs.html
WHO Questions and Answers
Stay healthy while travelling – advice for public
CDC Interim recommendations for aircrew