Вие сте тук

Представяне

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване /ЗГВ/. ГД ГВА изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие със ЗГВ, международните конвенции и договори, страна по които е Република България.

Дейността на ГД ГВА се осъществява съобразно изискванията на международните договорености за гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България, ЗГВ и свързаните с него подзаконови нормативни актове и актовете на министъра на транспорта.

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е внедрила Система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015. Политики и цели по качество.

 

За контакти:

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
факс за докладване на авиационни събития, касаещи безопасността: +359 2 948 8053
БУЛСТАТ: 121805755
SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg
Официален сайт:  http://www.caa.bg/
e-mail:  SAFABG@caa.bg

SAFA-координатор на националните оператори: Орлин Игнатов

ТЕЛ:+359 2 948 8073;
GSM:+359 0889235943; 

E-MAIL: oignatov@caa.bg

  • e-mail:  ans@caa.bg - за съобщения за БЛС (дронове)

  • e-mail:  report@caa.bg - за доклади за техническо събития

  • e-mail:  Aircraft.Reg@caa.bg - за регистрация на ВС

  • e-mail:  med@caa.bgAMS@caa.bg - за стандартни медицински документи от други страни

  • e-mail:  Flight.Ops@caa.bg - за съобщения от авиационни оператори

  • e-mail: Personnel.Licensing@caa.bg - за съобщения от авиационен персонал

 

BG CAA Safety Report Form: BG_CAA_Safety_Report_Form.pdf (1.47 MB)

Passenger Complaint Form: PassengerComplaintForm.doc (68 KB)

 

Справки  за състоянието на подадено заявление за лицензиране на авиационен персонал на тел.: /02/948 8036; 948 8038 и в рубриката  проверка на състоянието

Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.

Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:

IBAN сметка BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове,
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове /средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управление