Първоначално издаване на национално свидетелство за любител пилот на свръхлеки въздухоплавателни средства – NPPL(M)

Номер
96
Отговорен отдел

Описание

Лицата, получили удостоверение за любител пилот на свръхлеки въздухоплавателни средства – NPPL(M), със съответната отметка за квалификационен клас на пилотите, могат да извършват полети с нетърговска цел със свръхлеки въздухоплавателни средства.

Нормативно основание

Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях.

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 32, ал. 3, Глава III

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - §. 3, чл. 2, Приложение I

Необходими документи

  1. Заявление за издаване на национално свидетелство за любител  пилот на СлВС (NPPL(M))
  2. Прилагат се всички документи, описани в заявлението.

Начини за подаване на документи

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление във фронт офисите на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път

Ниво III

Размер на таксата за услугата

4,00 лева

Нормативно основание - Чл. 117ж, ал.3 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Начини за заплащане на услугата

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата

30 календарни дни от предоставяне на всички необходими документи

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие

Национално свидетелство за любител пилот на свръхлеки въздухоплавателни средства е безсрочен, при условие, че отговаря на изискванията на Наредба № H-1 от 9.01.2014 г.

Издаван документ

Национално свидетелство за любител пилот на свръхлеки въздухоплавателни средства