Наредба № 39 от 23 април 2015 г.

за условията и реда за издаване на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, както и декларирани организации за обучение, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях

 

НАРЕДБА № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, както и декларирани организации за обучение, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях

 

 

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 33 от 8.05.2015 г., изм., бр. 40 от 15.05.2018 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2022 г., в сила от 13.05.2022 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:

 

 1. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) издаването, признаването, поддържането, изменението, ограничаването, спирането и отнемането на свидетелства за летателна правоспособност и свързаните с тях квалификации или удостоверения и сертификати, условията за тяхната валидност, както и правата и отговорностите, произтичащи от тях;

 

2. издаването, презаверяването, потвърждаването и подновяването на:

 

 а) (изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) медицинско свидетелство, изисквано за упражняване на правата по свидетелство за летателна правоспособност или на правата на обучаем пилот;

 

 б) медицинската годност на кабинния екипаж;

 

 3. издаването на удостоверения на упълномощени преглеждащи лекари и на авиомедицинските центрове;

 

 4. издаване на атестация на кабинен екипаж и условията за тяхната валидност, както и правата и отговорностите на притежателите им;

 

 5. издаване, поддържане, изменение, ограничаване, спиране и отнемане на сертификат за одобрени организации за обучение (АТО) и контрола върху тях;

 

 6. сертифицирането и одобрението на летателни тренажори и организациите, които експлоатират и използват такива тренажори;

 

 7. (нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) приемане на декларации на организации за обучение, изменение в декларацията, ограничаване, спиране, отнемане, временно отменяне или прекратяване на одобрението на програмите за обучения и контрола върху декларираните организации за обучение;

 

 8. (нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) одобряване на организации за оценяване на езикова компетентност за нуждите на гражданското въздухоплаване.

Чл. 2. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е компетентният орган съгласно чл. 11б, параграф 1 от Регламент (ЕC) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и правилата за неговото прилагане (ОВ, L 311 от 2011 г.) (Регламент (ЕС) № 1178/2011), и има следните правомощия:

 

 1. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) издава свидетелства за летателна правоспособност и свидетелства за медицинска годност за пилоти, ако лицата са насочени от упълномощения преглеждащ лекар (АМЕ) или авиомедицинския център (АеМС) при условията и по реда на чл. 3 от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 

 2. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) извършва предвидените в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 действия по отношение на националните свидетелства за летателна правоспособност за пилоти при условията и по реда на регламента;

 

 3. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) вписва квалификации в свидетелства за правоспособност;

 

 4. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) извършва предвидените в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 действия по отношение на свидетелствата за летателна правоспособност за бордни инженери при условията и по реда на регламента;

 

 5. (изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) извършва предвидените в Делегиран регламент (ЕС) 2020/723 на Комисията от 4 март 2020 г. за определяне на подробни правила относно признаването на извършеното от трети държави сертифициране на пилоти и за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 (OВ, L 170 от 2 юни 2020 г.) действия по отношение на свидетелства за летателна правоспособност или квалификациите за клас и тип, съдържащи се в съответното свидетелство за летателна правоспособност, издадени от трети държави при условията и по реда на регламента;

 

 6. признава обучение, започнало преди влизането в сила на Част-FCL, при условията и по реда на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 

 7. признава знания, опит и умения, придобити в рамките на военна служба, при условията и по реда на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 

8. сертифицира организации за обучение при условията и по реда на чл. 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 

9. квалифицира летателни тренажори при условията и по реда на чл. 10б от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 

 10. издава удостоверение на авиомедицински центрове при условията и по реда на чл. 10в от Регламент (ЕС) № 1178/2011, оценява медицинската годност на кабинния екипаж при условията и по реда на чл. 11 от Регламент (ЕС) № 1178/2011, когато е налице насочване от упълномощения преглеждащ лекар (АМЕ), авиомедицински център (АеМС) или от лекар специалист по трудова медицина (ОНМР);

 

 11. издава атестация на кабинен екипаж при условията и по реда на чл. 11а от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 

 12. осигурява и поддържа подходящо квалифициран и надлежно обучен персонал, който отговаря на изискванията и има правата, посочени в чл. 11б, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 

 13. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) води отчетност съгласно чл. ARA.GEN.220 от Приложение VІ от Регламент (ЕС) № 1178/2011, като поддържа регистър на свидетелствата за летателна правоспособност на лицата от авиационния персонал;

 

14. поддържа на интернет страницата си актуална информация относно лицензирането и обучението на авиационния персонал;

 

 15. прилага изискванията на Приложение VI (Част-ARA) от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и приложимите "Приемливи средства за съответствие";

 

 16. изготвя и публикува на сайта си Наръчник на проверяващия;

 

 17. изготвя Наръчник на инспектора по лицензиране на авиационния персонал;

 

 18. (нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) приема декларации на организации за обучение и осъществява контрол върху тях.

Глава втора

ЧАСТ-FCL

 

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава следните видове свидетелства за правоспособност:

 

1. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства за самолети (LAPL(А), за хеликоптери (LAPL(H), за планери (LAPL(S) и за балони (LAPL(B);

 

 2. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) свидетелство за летателна правоспособност на любител пилот на самолет (PPL(A), на вертолет (PPL(Н), на планер (SPL), на дирижабли (PPL(AS) и на балони (BPL);

 

 3. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) свидетелство за летателна правоспособност на професионален пилот на самолет (CPL(A), на вертолет (CPL(Н) и на дирижабли (CPL(As);

 

 4. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) свидетелство за летателна правоспособност на пилот в многопилотен екипаж (самолет) – (MPL (A);

 

 5. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) свидетелство за летателна правоспособност на транспортен пилот на самолет (ATPL(A) и на вертолет (ATPL(Н).

 

 (2) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице вписва:

 1. квалификация за клас и/или тип ВС и/или полети по прибори и/или допълнителни квалификации в свидетелство за летателна правоспособност, предвидени в Подчаст Ж, Подчаст З и Подчаст И от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

2. квалификация за права на инструктор в свидетелство за летателна правоспособност, предвидени в Подчаст Й от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 3. квалификация за права на проверяващ в свидетелство за летателна правоспособност, предвидени в Подчаст К от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Чл. 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Кандидатите и притежателите на свидетелство за летателна правоспособност или атестация подават в ГД "ГВА" заявление:

 

 1. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за определяне на проверяващ за извършване проверка на уменията и за първоначално издаване на свидетелство за летателна правоспособност и/или квалификация за полети по прибори, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

 а) диплома за завършено образование, когато то е придобито извън страната;

б) свидетелство от успешно издържан теоретичен изпит пред компетентен орган на друга държава – членка в Европейския съюз (ЕС), за съответната летателна правоспособност, за която кандидатства;

 в) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за вида летателна правоспособност, за която кандидатства;

г) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за клас ВС от одобрена организация за обучение или от декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), (a)(1)(г), (a)(2)(в), (a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г), (a)(3)(д), (a)(4)(в) и (a)(4)(г) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

д) свидетелство за езикова компетентност, издадено съгласно реда и условията на чл. FCL.055 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

е) препоръка от одобрена организация за обучение или от декларирана организация за обучение, с изключение на кандидати за свидетелство за летателна правоспособност за транспортен пилот;

 ж) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за вида летателна право- способност и справка от одобрена организация за обучение или декларирана организация за обучение;

 з) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за клас ВС от одобрена организация за обучение или от декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), (a)(1)(г), (a)(2)(в), (a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г), (a)(3)(д), (a)(4)(в) и (a)(4)(г) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

и) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;

к) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

л) притежаваното от заявителя свидетелство за летателна правоспособност;

 м) нотариално заверена декларация от родители/настойници за лица под 18 години за съгласие за провеждане на обучението и придобиването на свидетелство за летателна правоспособност;

 н) документ за платена държавна такса;

 

 2. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за преобразуване на валидно свидетелство за летателна правоспособност или атестация, издадени от трета държава, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

 а) диплома за завършено образование, когато то е придобито извън страната;

б) свидетелство за успешно издържан изпит за езикова компетентност, издадено в съответствие с чл. FCL.055 от Приложение I (част FCL) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 в) препоръка от одобрена организация за обучение или декларирана организация за обучение;

 г) свидетелство за успешно преминат курс по съответните части от експлоатационните изисквания и Приложение I (част FCL) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 д) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;

 е) свидетелство за медицинска годност, издадено в съответствие с Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

ж) притежавано равностойно свидетелство за летателна правоспособност на заявителя, издадено съгласно Приложение 1 към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, подписана в Чикаго на 7 декември 1944 г., ратифицирана с Указ № 596 от 4.08.1966 г. на Президиума на Народното събрание за присъединяване (ДВ, бр. 62 от 1966 г.) (ДВ, бр. 55 от 1994 г.), от трета държава;

 з) документ за платена държавна такса;

 

 3. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за промяна на компетентен орган на друга държава членка с ГД "ГВА", като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

 а) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 б) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност с валидни квалификации или атестацията;

 в) документ за платена държавна такса;

 

4. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за вписване на квалификация за клас и/или тип ВС и/или полети по прибори и/или допълнителни квалификации в свидетелство за летателна правоспособност, предвидени в Подчаст Ж, Подчаст З и Подчаст И от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

 а) за вписване на клас ВС:

 аа) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за клас ВС от одобрена организация за обучение или от декларирана организация за обучение в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), (a)(2)(в), (a)(3)(в), (a)(3)(г) и (a)(4)(в) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 аб) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за клас ВС и справка от одобрена организация за обучение или от декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), (a)(2)(в), (a)(3)(в), (a)(3)(г) и (a)(4)(в) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 ав) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;

аг) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 ад) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност на пилот;

 ае) нотариално заверена декларация от родители/настойници за лица под 18 години за съгласие за провеждане на обучението и придобиването на свидетелство за летателна правоспособност;

 аж) документ за платена държавна такса;

 б) за вписване на тип ВС:

 ба) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за тип ВС от одобрена организация за обучение;

 бб) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за тип ВС и справка от одобрена организация за обучение, включително нулево полетно време (zero flight time type rating – ZFTT) или летищно обучение (base training);

 бв) свидетелство за успешно завършен курс по взаимодействие в многочленен екипаж (multi-crew cooperation training course – МСС) от одобрена организация за обучение, освен когато курсът за придобиване на квалификация за тип ВС е съчетан с курс по MCC;

 бг) свидетелство за допълнително теоретично обучение за тип ВС (HPA) съгласно изискванията на Подчаст З от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 бд) свидетелство за успешно завършен курс за предотвратяване на загуба на управление и за възстановяване на управлението на самолета за напреднали съгласно изискванията на Подчаст З от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 бе) свидетелство от успешно издържан теоретичен изпит пред компетентен орган на държава – членка в ЕС, за летателна право- способност за транспортен пилот;

 бж) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;

бз) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 би) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност на пилот;

 бк) документ за платена държавна такса;

 в) за вписване на полети по прибори:

 ва) свидетелство от успешно издържан теоретичен изпит пред компетентен орган на държава – членка в ЕС, за съответната летателна правоспособност или квалификация за полети по прибори;

 вб) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за полети по прибори от одобрена организация за обучение;

 вв) свидетелство за езикова компетентност за английски език, издадено съгласно реда и условията на чл. FCL.055 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 вг) препоръка от одобрена организация за обучение;

 вд) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за полети по прибори и справка от одобрена организация за обучение;

 ве) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;

вж) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 вз) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност на пилот;

 ви) нотариално заверена декларация от родители/настойници за лица под 18 години за съгласие за провеждане на обучението и придобиването на свидетелство за летателна правоспособност;

 вк) документ за платена държавна такса;

 г) за вписване на допълнителни квалификации:

 га) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за допълнителни квалификации от одобрена организация за обучение или от декларирана организация за обучение в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(г), (a)(2)(г), (a)(3)(д) и (a)(4)(г) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 гб) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за допълнителни квалификации и справка от одобрена организация за обучение или от декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(г), (a)(2)(г), (a)(3)(д) и (a)(4)(г) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 гв) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;

гг) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 гд) притежаваното свидетелство за летателна правоспособност на пилот;

 ге) нотариално заверена декларация от родители/настойници за лица под 18 години за съгласие за провеждане на обучението и придобиването на свидетелство за летателна правоспособност;

 гж) документ за платена държавна такса;

 

5. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за преиздаване на валидно свидетелство за летателна правоспособност или атестация при липса на място за нови вписвания, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

 а) притежавано свидетелство за летателна правоспособност или атестация (когато е приложимо);

б) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 в) документ за платена държавна такса;

 

 6. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за преиздаване на валидно свидетелство за летателна правоспособност или атестация при смяна на имената, гражданството или адреса на притежателя, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

 а) притежавано свидетелство за летателна правоспособност и/или атестация;

б) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 в) в случай на промяна на гражданство и име – документ за удостоверяване на промяната;

 г) документ за платена държавна такса;

 

 7. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за преиздаване на валидно свидетелство за летателна правоспособност и/или атестация при смяна на образците, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

 а) притежавано валидно свидетелство за летателна правоспособност и/или атестация;

б) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 в) документ за платена държавна такса;

 

 8. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за преиздаване, когато свидетелството е повредено, унищожено, загубено или откраднато, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

а) притежавано свидетелство за летателна правоспособност, в случай че заявителят разполага с такова;

б) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011, в случай че заявителят разполага с такова;

в) документ от органите на Министерството на вътрешните работи, удостоверяващ кражбата, когато е откраднато;

г) документ за платена държавна такса;

 

9. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за определяне на старши проверяващ или инспектор за извършване на оценка на компетентност на проверяващ и за издаване, потвърждаване, подновяване и/или разширяване на правата за проверяващ, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

а) свидетелство за успешно завършен стандартизационен курс за проверяващ от ГД "ГВА" – при първоначално издаване;

 б) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 в) притежаваното валидно свидетелство за летателна правоспособност на заявителя;

 г) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;

д) документ за платена държавна такса;

 

 10. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за признаване и/или потвърждаване на свидетелства за летателна правоспособност, издадени от трети държави, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

 а) документ за пребиваване или установяване в Република България;

 б) свидетелство за езикова компетентност, издадено съгласно реда и условията на чл. FCL.055 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 в) копие от трудов договор, когато кандидатът е гражданин на трета страна; за граждани на Република България наличието на трудово правоотношение се установява служебно;

г) свидетелство за придобити познания по съответните части от изискванията за експлоатация и Част FCL от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 д) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;

 е) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 ж) притежаваното валидно свидетелство за летателна правоспособност на заявителя;

з) документ за платена държавна такса;

 

 11. (нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за определяне на проверяващ за извършване на оценка на компетентност на инструктор и за първоначално издаване и/или разширяване на правата за инструктор, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

 а) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за придобиване на права за инструктор, предвидени в Подчаст Й от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011 от одобрена организация за обучение или от декларирана организация за обучение за кандидати за сертификат за полетен инструктор за планери или балони;

 б) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за придобиване на права за инструктор, предвидени в Подчаст Й от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011 от одобрена организация за обучение и/или декларирана организация за обучение за кандидати за сертификат за полетен инструктор за планери или балони;

 в) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 г) притежавано валидно свидетелство за летателна правоспособност съгласно изискванията, предвидени в Подчаст Й от Приложе- ние I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 д) справка за проведени обучения съгласно изискванията, предвидени в Подчаст Й от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

е) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж;

ж) документ за платена държавна такса;

 

12. (нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за вписване на автоматично потвърждаване, съгласно Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), в свидетелство за летателна правоспособност на пилот, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

 а) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 б) притежавано валидно свидетелство за летателна правоспособност;

в) документ за платена държавна такса;

 

13. (нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за потвърждаване на свидетелство за летателна правоспособност на пилот, издадено от ГД "ГВА", като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

 а) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 б) притежавано свидетелство за летателна правоспособност;

 в) документ за платена държавна такса;

 

14. (нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за потвърждаване или възстановяване на квалификация за клас и/или тип ВС и/или полети по прибори и/или допълнителни квалификации и/или права на инструктор в свидетелство за летателна правоспособност, предвидени в Подчаст Ж, Подчаст З, Подчаст И и Подчаст Й от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

 а) в случай на потвърждаване:

 аа) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж на заявителя;

аб) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част – MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 ав) притежавано свидетелство за летателна правоспособност;

 аг) документ за платена държавна такса;

 б) в случай на възстановяване:

 ба) свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за клас ВС и/или тип ВС и/или полети по прибори и/или допълнителни квалификации от одобрена организация за обучение или от декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), (a)(1)(г), (a)(2)(в), (a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г), (a)(3)(д), (a)(4)(в) и (a)(4)(г) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

бб) оценка от одобрена организация за обучение или от декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), (a)(1)(г), (a)(2)(в), (a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г), (a)(3)(д), (a)(4)(в) и (a)(4)(г)от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 бв) свидетелство за успешно завършено летателно обучение за клас ВС и/или тип ВС и/или полети по прибори и/или допълнителни квалификации и справка от одобрена организация за обучение или от декларирана организация в случая на въздухоплавателни средства, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(в), a)(1)(г), (a)(2)(в), (a)(2)(г), (a)(3)(в), (a)(3)(г), (a)(3)(д), (a)(4)(в) и (a)(4)(г) от Приложение VIII от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

в) в случай на потвърждаване или възстановяване на права за инструктор:

 ва) свидетелство за успешно преминат опреснителен курс за инструктор, когато е приложимо съгласно конкретните изисквания за правата на инструктор, посочени в Подчаст Й на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 вб) доказателства и справка от одобрена организация за обучение или от декларирана организация за обучение, за кандидати за сертификат за полетен инструктор за планери или балони, за извършено обучение като инструктор, когато е съгласно конкретните изисквания за правата на инструктор, посочени в Подчаст Й на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 вв) оценка на компетентността, когато е приложимо съгласно конкретните изисквания за правата на инструктор, посочени в Подчаст Й на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 вг) данните в летателната книжка на член на летателен екипаж на заявителя;

вд) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част-MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 ве) притежавано свидетелство за летателна правоспособност;

 вж) документ за платена държавна такса;

 

 15. (нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) за вписване или потвърждаване на езикова компетентност в свидетелство за летателна правоспособност на пилот, като към заявлението прилагат заверени от заявителя копия от:

 а) свидетелство за медицинска годност, издадено съгласно изискванията на Приложение IV (Част-MED) на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 б) притежавано свидетелство за летателна правоспособност;

 в) свидетелство за езикова компетентност, издадено съгласно реда и условията на чл. FCL.055 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 г) документ за платена държавна такса.

 

(2) Нередовните заявления не се разглеждат, а кандидатите се уведомяват за несъответствията в срок до седем работни дни след подаване на заявлението.

 

 (3) На кандидатите се дава 10-дневен срок от съобщаването да отстранят допуснатите несъответствия.

 

 (4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) В срок до 30 дни след подаване на заявлението по ал. 1, т. 4 – 8 и т. 12 – 15 и след проверка на документите, ако същите отговарят на изискванията съгласно чл. ARA.GEN.315 от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и тази наредба, главният директор на ГД "ГВА" или упълномощено от него лице издава свидетелство за летателна правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за летателна правоспособност на лицата от авиационния персонал.

 

 (5) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) В случаите по ал. 1, т. 1, 9 и 11 заявлението и приложените към него документи се разглеждат в срок до 30 дни от подаването им за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011. При положителна оценка главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно него лице уведомява кандидата, определения проверяващ и/или организацията за обучение. В срок до 30 дни от получаване в ГД "ГВА" на отчетна форма по чл. 17, ал. 2 от проверяващия главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице издава свидетелство за летателна правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за летателна правоспособност на лицата от авиационния персонал.

 

 (6) В случаите по ал. 1, т. 10 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава разрешение по чл. 34, ал. 2 ЗГВ след разглеждане и одобряване от главния директор на ГД "ГВА" или от оправомощено от него лице на заявлението и представените доказателства за съответствие с изискванията на т. А от Приложение III на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

 

 (7) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 в срок до 30 дни от подаване на заявлението то се разглежда заедно с представените доказателства за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" отправя запитване към компетентния орган, издал свидетелството за летателна правоспособност или атестация за потвърждаването им.

 

 (8) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) След получаване в ГД "ГВА" на потвърждението по ал. 7 заявлението с придружаващите го документи се оценява. При положителна оценка в срок до 30 дни главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава свидетелство за летателна правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за летателна правоспособност на лицата от авиационния персонал.

 

(9) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 в срок до 30 дни от подаване на заявлението то се разглежда заедно с представените доказателства за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" отправя запитване към компетентния орган, издал свидетелството за летателна правоспособност или атестация за потвърждаването им.

 

 (10) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) След получаване в ГД "ГВА" на потвърждението по ал. 9 и успешно полагане на теоретични изпити заявлението с придружаващите го документи се оценява. При положителна оценка в срок до 30 дни главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице издава свидетелство за летателна правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за летателна правоспособност на лицата от авиационния персонал.

 

(11) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Главният директор на ГД "ГВА" прекратява със заповед административното производство, образувано по подадено заявлениe по ал. 1, когато:

 1. е постъпило писмено искане за това от заявителя или чрез упълномощено от него по реда на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице; или

 2. не са отстранени допуснатите несъответствия в срока по ал. 3.

 

 (12) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Заповедта по ал. 11, т. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 (13) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) При приемане на заявление по ал. 1 се извършва проверка на самоличността на заявителя. За извършване на проверката заявителят представя документ за самоличност.

Чл. 5. (1) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице със заповед ограничава, спира действието или отнема свидетелството за летателна правоспособност, квалификацията или атестацията съгласно чл. FCL.070, чл. CC.CCA.110, чл. ARA.GEN.355, чл. ARA.FCL.250 и чл. ARA.CC.105 от Регламент (ЕС) № 1178/2011.

 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Лицето, спрямо чието свидетелство за летателна правоспособност или квалификация или атестацията са предприети действията по ал. 1, е длъжно незабавно да върне свидетелството или атестацията в ГД "ГВА".

 

(3) Заповедта по ал. 1 може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й.

Чл. 6. (1) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Всеки притежател на свидетелство за летателна правоспособност в съответствие с чл. ARA.FCL.250, буква "б" от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011 или атестация може да се откаже от правата, произтичащи от съответното свидетелство, и да го върне в ГД "ГВА".

 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) След връщане на свидетелството за летателна правоспособност или атестацията прекратяването на действието им се отразява от определено от главния директор на ГД "ГВА" лице в регистъра по чл. 2, т. 13.

 

 (3) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Лицето по ал. 1 може да кандидатства за получаване на свидетелство за летателна правоспособност на пилот или атестация по реда на чл. 4.

Чл. 7. (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Български граждани, които придобият свидетелство за летателна правоспособност, получават експертно ниво (ниво 6) на български език без полагане на изпит.

Чл. 8. (1) Оценката на езиковата компетентност и използването на английски език се извършва съгласно чл. FCL.055 от Приложение I на Регламент (ЕС) №1178/2011 и АМС1 FCL.055 от Решение № 2011/016/R на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) в одобрен изпитен езиков център или по време на летателни проверки от одобрен от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице, проверяващ съгласно чл. 16.

 

 (2) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Изпитният център, оценяващ езиковата компетентност по ал. 1, трябва да е одобрен от главния директор на ГД "ГВА" или от оправомощено от него лице по реда на чл. 25б от Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (ДВ, бр. 23 от 2003 г.), или от държава – членка на Европейския съюз.

Чл. 9. Оценката на езиковата компетентност се извършва съгласно метода, определен в чл. FCL.055 и Допълнение 2 към Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Чл. 10. (1) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Всички изпити за проверка на теоретичните познания за издаване на свидетелства за летателна правоспособност и квалификации се провеждат в ГД "ГВА" при условията и по реда на чл. FCL.025 и чл. ARA.FCL.300 от Регламент (ЕС) № 1178/2011. Организациите за обучение издават на кандидатите за явяване на изпит препоръка по чл. FCL.025, буква "а", т. 3 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011 или по чл. BFCL.135, буква "б", т. 3 от Приложение III (Част BFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/395 от 13 март 2018 г. за определяне на подробни правила за експлоатацията на аеростати, както и за лицензирането на летателните екипажи на аеростати в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 071 от 14 март 2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/395), или по чл. SFCL.135, буква "б", т. 3 на Приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 г. за определяне на подробни правила за експлоатацията на планери, както и за лицензирането на летателните екипажи на планери в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 326 от 20 декември 2018 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976). Препоръката се издава в срок до 30 дни от датата, на която е завършен курсът за теоретична подготовка на кандидата, и е валидна 12 месеца.

 

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Изпитите по ал. 1 се провеждат в сесии с продължителност 10 работни дни. Датите за провеждане на сесиите се обявяват предварително в график, одобрен от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице. Графикът се обявява на интернет страницата на ГД "ГВА".

 

 (3) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице назначава със заповед квестори за провеждане на теоретичните изпити. Квесторите са независими от кандидатите и от всякакви организации за обучение по Регламент (ЕС) № 1178/2011.

 

 (4) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Кандидатът за явяване на теоретичен изпит подава заявление и заплаща държавна такса в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Към заявлението се прилага:

 1. диплома за завършено образование;

 2. свидетелство за успешно завършено теоретично обучение за вида летателна правоспособност или квалификация от одобрена организация за обучение или от декларирана организация за обучение в случаите, посочени в чл. DTO.GEN.110 (a)(1)(а), (a)(2)(а), (a)(3)(а) и (a)(4)(а) от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

3. притежавано свидетелство за летателна правоспособност (само когато кандидатът е завършил модулен курс на обучение);

 4. препоръката по ал. 1, издадена от организация за обучение;

 5. документ за платена държавна такса.

 

 (5) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Заявлението и приложените към него документи се разглеждат в срок до 10 дни от подаването им за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011. При положителна оценка главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице уведомява кандидата, че е допуснат до изпити за проверка на теоретичните познания. При отрицателна оценка главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно него лице уведомява кандидата за установените несъответствия в срок до седем работни дни след подаване на заявлението. На кандидатите се дава 10-дневен срок от съобщаването да отстранят допуснатите несъответствия.

 

 (6) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) При положителна оценка по ал. 5 за участие в следващи изпитни сесии в определените срокове съгласно чл. FCL.025(б) на Регламент (EС) № 1178/2011 кандидатът подава заявление, към което се прилага документ за платена такса. Кандидатът за свидетелство за летателна правоспособност, различно от любител пилот, пилот на балон и пилот на планер, трябва да представи към заявлението препоръка за успешно преминат предмет Зона 100 ЗУО (AREA 100 KSA) от одобрена организация за обучение съгласно изискванията на AMC1 FCL.025(a)(2) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

 

(7) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) След всеки проведен изпит ГД "ГВА" изготвя протокол за изпитния резултат.

 

(8) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) След успешно полагане на всички изпити, предвидени в Регламент (ЕС) № 1178/2011, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава свидетелство на кандидата.

Чл. 11. Всеки обучаем е длъжен да уведоми ГД "ГВА" за смяна на одобрената организация за обучение, независимо от причината, преди продължаване на обучението.

Чл. 12. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Използването на синтетично средство за обучение при изпълнение на проверки за издаване на свидетелство за летателна правоспособност, за вписване, потвърждаване на валидността и възстановяване на квалификационни класове към тях, както и за тренировка и обучение на летателен състав, подлежи на одобрение от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице съгласно т. 1.7 от Приложение IV от Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ, L 212 от 22 август 2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/1139).

Чл. 13. (1) За издаване на одобрение за ползване на синтетично средство за обучение в ГД "ГВА" се подава заявление, придружено със сертификата на синтетичното средство за обучение и спецификацията към него. Заявителят може да е физическо лице или юридическо лице.

 

(2) В срок до седем работни дни от подаване на заявлението по ал. 1 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя инспектор за извършване на проверка по заявлението.

 

 (3) Инспекторът по ал. 2 след извършване на проверката изготвя писмен доклад до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице, съдържащ една от следните препоръки:

 

1. да бъде издадено одобрение за ползване на синтетично средство за обучение;

 

 2. да се откаже на заявителя издаването на одобрение за ползване на синтетично средство за обучение.

 

 (4) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице одобрява или отказва да издаде одобрение за ползване въз основа на препоръките, направени в доклада по ал. 3.

 

 (5) Одобрението е индивидуално за всеки заявител.

 

(6) Одобрението се издава за неопределен срок и е валидно, ако сертификатът на синтетичното средство за обучение или спецификацията към него не бъдат изменени, временно прекратени или отменени от компетентния орган, който ги е издал.

Чл. 14. (1) Пилотите записват достоверни данни за всички изпълнени полети във форма и по начин, установени в FCL.050 от Приложение № I от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и АМС1 FCL.050 от Решение № 2011/016/R на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA).

 

 (2) Кабинният екипаж предоставя достоверни данни за всички изпълнени полети пред ГД "ГВА" при поискване.

Чл. 15. (1) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя със заповед инспектори от ГД "ГВА" и старши проверяващи, които да провеждат от името на ГД "ГВА" практическите и летателните проверки на проверяващите, предвидени в Подчаст К на Приложение I от Регламент (ЕС) № 1178/2011.

 

 (2) Заповедите по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на ГД "ГВА".

 

 (3) В случаите, когато няма определен инспектор или старши проверяващ по ал. 1 или при обективна невъзможност на определено по ал. 1 лице да извърши заявена проверка, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя проверяващ за конкретния случай, като издава заповед.

Чл. 16. (1) Всеки проверяващ има право да провежда от името на ГД "ГВА" оценка на езиковата компетентност, при условие че:

 

1. е демонстрирал владеене на езика най-малко на оперативно ниво в съответствие с Допълнение 2 към чл. FCL.055 и АМС2 FCL.055 към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 

 2. е преминал стандартизационен курс за оценка на езиковата компетентност, организиран от ГД "ГВА" или от ATO по одобрена от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице програма, за последните три години.

 

 (2) Проверяващият по ал. 1 има право да оценява езиковата компетентност до нивото, което самият той е придобил.

Чл. 17. (1) Всеки проверяващ извършва летателна проверка и/или оценка на езиковата компетентност съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и в съответствие с процедурите, описани в Наръчника на проверяващия.

 

 (2) Всеки проверяващ след проведена проверка, но не по-късно от 15 дни след извършване на проверката, изпраща в ГД "ГВА" отчетна форма на проверяващия.

Чл. 18. Одобрението от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице на проверяващ, одобрен от друга администрация на държава членка, е съгласно процедурата, описана в Документ за различията в изискванията на компетентните органи към проверяващите ("Examiner Differences Document"), публикуван на сайта на ЕАSA.

Чл. 19. (1) Кандидатът може да оспори резултат от теоретичен или практически изпит, като подаде жалба до главния директор на ГД "ГВА" с искане за повторна оценка или смяна на проверяващия.

 

(2) Жалбата по ал. 1 се подава в срок до седем дни от датата на обявяването на резултатите от теоретичния или практическия изпит.

 

 (3) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя инспектор, който да разгледа жалбата и ако тя е основателна, да предложи повторно провеждане на изпита.

 

(4) Главният директор на ГД "ГВА" се произнася по жалбата в срок до 30 работни дни от датата на подаване на жалбата.

Глава трета

ЧАСТ-MED

 

Чл. 20. (1) В ГД "ГВА" е създаден Авиомедицински сектор (Aeromedical section – AMS). В него участват лекари – медицински оценители, които притежават квалификация и правоспособност за упражняване на медицинска професия и разполагат с професионален медицински опит след дипломирането най-малко 5 години, имат специални познания и опит в областта на авиационната медицина (АМ) и са преминали специално обучение по авиационна медицина и авиомедицинско сертифициране.

 

 (2) Авиомедицинският сектор дава задължителни становища по въпросите на авиационната медицина, по повод издаването, подновяването, преиздаването и отказа за издаване на медицински свидетелства или заключения въз основа на медицински доклади, изготвени от АеМС, АМЕ и OHMP, отнасящи се до авиационен персонал.

 

 (3) Авиомедицинският сектор изготвя процедури, касаещи медицинското сертифициране на авиационния персонал; одобрява програма за обучение на АМЕ; участва в издаване на удостоверение на АМЕ и АеМС; следи за: водене на отчетност и съхранение на медицински документи; спазване на медицинска конфиденциалност; обжалване на медицинска оценка; системата за управление на качеството (СУК).

 

 (4) Авиомедицинският сектор:

 

 1. разглежда заявленията на кандидатите за АеМС и АМЕ и предлага на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице кандидатите да бъдат одобрени за АеМС и АМЕ или да им бъде отказано одобрение;

 

 2. одобрява учебните програми на организациите, обучаващи АМЕ в Република България;

 

 3. изготвя доклади за броя и разположението на АМЕ в Република България;

 

 4. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) дава становище при оценка извън стандарта съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011, както и при обжалване на медицинската годност, след консултации с републикански консултанти по съответните медицински специалности;

 

 5. разглежда уведомленията за проведени опреснителни курсове по авиационна медицина;

 

 6. разглежда докладите и оценките, изпращани от АеМС, АМЕ и OHMP;

 

 7. дава методични указания на АеМС, АМЕ, OHMP при необходимост;

 

 8. налага и отменя ограниченията в медицинските свидетелства и заключения;

 

 9. води регистър със съпътстващата го документация за одобрение и обучение на специалистите от АеМС и АМЕ.

 

(5) Главният директор на ГД "ГВА" определя един от лекарите за ръководител на AMS и длъжностните лица, които имат достъп до медицинските данни в AMS.

Чл. 21. (1) Главният директор на ГД "ГВА" определя един от медицинските оценители, който е част от АМS, като отговорно лице за въвеждането на мерки за гарантиране поверителността на докладите и електронно съхраняваната информация по медицинските въпроси на авиационния персонал.

 

(2) Кандидатът и личният му лекар имат право на достъп до медицинските документи след подаване на заявление до главния директор на ГД "ГВА", което се разглежда и одобрява в тридневен срок от постъпването.

 

 (3) При необходимост по решение на ръководителя на AMS част от медицинската информация за даден заявител може да бъде предоставена на трети лица след изрично писмено съгласие на кандидата.

Чл. 22. (1) Авиомедицинският сектор се произнася по издаването, подновяването, презаверяването на медицинските свидетелства и заключения от АеМС, АМЕ и ОНМР, когато е сезиран за това.

 

 (2) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Кандидатите за и притежателите на свидетелство за летателна правоспособност за професионален пилот на самолет и хеликоптер (CPL (A)/CPL(H), пилот в многопилотен екипаж (MPL) и транспортен пилот на самолет и хеликоптер (ATPL(A)/ATPL(H) трябва да притежават медицинско свидетелство Клас 1.

 

 (3) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Кандидатите за и притежателите на свидетелство за летателна правоспособност за SPL или BPL, които участват в търговски полети с планери и/или балони, трябва да притежават най-малко медицинско свидетелство Клас 2.

 

 (4) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Кандидатите за и притежателите на свидетелство за летателна правоспособност за любител пилот на самолет и хеликоптер (PPL(A)/ PPL(H), пилот на планер (SPL) и пилот на балон (BPL) трябва да притежават най-малко медицинско свидетелство Клас 2.

 

 (5) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Заявителите и притежателите на свидетелство за летателна правоспособност за пилот на леки въздухоплавателни средства (LAPL) трябва да притежават най-малко медицинско свидетелство за LAPL.

 

 (6) Заявителят и притежателят на атестация за кабинен екипаж (С/С) трябва да притежава медицинско заключение за С/С.

Чл. 23. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Заявление за медицинско свидетелство или заключение се подава съгласно чл. MED.A.035 от Приложение ІV от Регламент (ЕС) № 1178/2011.

 

 (2) При явяване на медицински преглед заявителят представя лична карта, лична амбулаторна карта, последното медицинско свидетелство или заключение и други документи, касаещи медицинската му история и здравния му статус.

 

 (3) Заявителите за медицинско свидетелство или заключение не трябва да имат вродени или придобити заболявания, активни, латентни, остри или хронични заболявания, рани, травми и усложнения от операции, странични ефекти от приемане на медикаменти.

 

 (4) Заявителите за медицински Клас 1 и 2 се явяват на преглед съгласно процедурите, изготвени от AMS.

 

 (5) Заявителите за LAPL се оценяват въз основа на най-добрата медицинска практика. Специално внимание се отделя на медицинската история на заявителя. Първоначалната оценка и всички последващи оценки включват най-малко: клиничен преглед, измерване на кръвно налягане R/R, изследване на урина, зрение и слух.

 

 (6) Първоначалната авиомедицинска оценка на кабинен екипаж С/С включва най-малко оценка на медицинската история, клиничен медицински преглед, включващ следните системи: сърдечносъдова, дихателна, мускулно-скелетна, зрение, цветово възприятие, УНГ. За целите на първоначалната и следващите медицински оценки на С/С авиомедицинската оценка може да включва допълнителни медицински прегледи, тестове или обследвания.

 

(7) Всяка следваща авиомедицинска оценка на С/С включва оценка на медицинската история и клиничен преглед. След приключването й С/С получава медицинско заключение, което предоставя на авиационния оператор.

 

 (8) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) За първоначално издаване на свидетелство за медицинска годност Клас 1 на кандидата се извършва и разширена оценка на психичното здраве, включваща преглед от психиатър, психологична оценка и проверка за алкохол и наркотици, съгласно чл. MED.B.055 от Приложение IV към Регламент (ЕС) 1178/2011.

 

(9) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Когато при проверката по ал. 8 се установи наличие на алкохол или наркотици, заявителят се оценява като "негоден" за летателна дейност. Заявителят може да се яви отново на медицински преглед и оценка на психичното здраве след документиран период на трезвеност и/или преодоляване зависимостта от употреба или злоупотреба с психоактивни вещества, установени от психиатър, след успешно лечение. Срокът на документирания период се определя от психиатъра.

 

 (10) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Когато при презаверяване и подновяване на медицинско свидетелство се установи алкохолна или наркозависимост, се взема решение "негоден" да изпълнява летателна дейност и заявителят се насочва към психиатър за експертна оценка. Нова оценка на годността е възможна след успешно лечение в лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ или в център за психично здраве, когато здравословното състояние на лицето е наложило такова лечение, преодоляване на зависимостта, установена след психиатрична оценка и катамнезно проследяване с продължителност поне 24 месеца.

Чл. 24. (1) Медицинското свидетелство се издава, презаверява и подновява след приключване на изискваните медицински прегледи и оценки.

 

 (2) Първоначално медицинско свидетелство Клас 1 се издава от АеМС.

 

 (3) Първоначално медицинско свидетелство Клас 2 се издава от АеМС или АМЕ.

 

 (4) Първоначално медицинско свидетелство за LAPL са издава от АеМС или АМЕ.

 

 (5) Медицински свидетелства Клас 1, Клас 2 и LAPL се презаверяват или подновяват от АеМС или АМЕ.

 

 (6) Първоначално медицинско заключение за С/С и заключение за презаверяване и подновяване се издават от АеМС, АМЕ и ОНМР.

 

 (7) АеМС, АМЕ и ОНМР издават, презаверяват или подновяват медицински свидетелства и заключения, след като заявителят е представил пълна медицинска история, резултати от медицински прегледи и изследвания и му е извършена авиомедицинска оценка.

 

 (8) Авиомедицинският сектор, АеМС, АМЕ и ОНМР по преценка могат да поискат от заявителя да се подложи на допълнителни медицински прегледи, преди да издадат, презаверят или подновят медицинското свидетелство или заключение.

 

 (9) Авиомедицинският сектор може да издаде или преиздаде медицинско свидетелство, когато случаят е насочен от ОНМР, АМЕ или АеМС или е установил, че се налага коригиране на оценката.

Чл. 25. (1) Срокът на валидност на медицинското свидетелство се определя от възрастта на заявителя и датата на извършване на медицинския преглед и се изчислява от датата на извършване на медицинския преглед – в случай на първоначално издаване и подновяване, или от датата на изтичане на валидността на предходното медицинско свидетелство – в случай на презаверяване.

 

 (2) Медицинските свидетелства за Клас 1 са валидни за срок 12 месеца.

 

 (3) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Срокът на валидност на медицинските свидетелства Клас 1 се намалява на 6 месеца за притежатели на свидетелства за летателна правоспособност за пилоти, които извършват летателна експлоатация на въздухоплавателни средства за един пилот за търговски превоз на пътници и са навършили 40-годишна възраст или са навършили 60-годишна възраст.

 

 (4) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Срокът на валидност на медицински свидетелства за Клас 2 за борден инженер (F/E), щурман (F/N), борден радист (F/RO) e 12 месеца независимо от възрастта.

 

 (5) Медицинските свидетелства Клас 2 са валидни за срок:

 

1. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) 60 месеца до навършване от притежателя на свидетелство за летателна правоспособност на пилот на 40-годишна възраст; медицинско свидетелство, издадено преди навършване на 40-годишна възраст, губи валидност, когато притежателят на лиценз навърши 42-годишна възраст;

 

 2. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) 24 месеца между 40- и 50-годишна възраст; медицинско свидетелство, издадено преди навършване на 50-годишна възраст, губи валидност, когато притежателят на свидетелство за летателна правоспособност на пилот навърши 51-годишна възраст;

 

3. 12 месеца след навършване на 50-годишна възраст.

 

 (6) Медицинските свидетелства за LАPL са валидни за срок:

 

 1. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) 60 месеца до навършване от притежателя на лиценз на 40-годишна възраст; медицинско свидетелство, издадено преди навършване на 40-годишна възраст, губи валидност, когато притежателят на свидетелство за летателна правоспособност на пилот навърши 42-годишна възраст;

 

 2. 24 месеца след навършване на 40-годишна възраст.

 

 (7) Медицинските заключения за кабинен екипаж (С/С) са валидни за срок:

 

 1. 60 месеца до навършване на 40-годишна възраст; медицинско заключение, издадено преди навършване на 40-годишна възраст, губи валидност, когато притежателят му навърши 42-годишна възраст;

 

 2. 24 месеца между 40- и 50-годишна възраст; медицинско заключение, издадено преди навършване на 50-годишна възраст, губи валидност, когато притежателят му навърши 51-годишна възраст;

 

 3. 12 месеца след навършване на 50-годишна възраст.

 

 (8) Прегледите и/или оценките, изисквани за презаверяване на медицинското свидетелство и заключение, могат да бъдат извършени до 45 дни преди изтичане на валидността.

 

 (9) Когато притежателят на медицинско свидетелство или заключение не изпълни изискването за презаверяване, се извършва преглед за подновяване.

 

 (10) Когато срокът на валидността на медицинско свидетелство за Клас 1 и 2 е изтекъл преди повече от 2 години, се извършва преглед за подновяване след оценка на авиомедицинското досие.

 

 (11) Когато валидността на медицинско свидетелство за Клас 1 и 2 е изтекла преди повече от 5 години, се прилагат изискванията за медицински прегледи при първоначално издаване, а оценката се извършва по изискванията за презаверяване.

 

 (12) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Подновяването на медицински свидетелства за LAPL се извършва след оценка на медицинската история и авиомедицински преглед в съответствие с чл. MED.B.095 от Приложение ІV от Регламент (ЕС) № 1178/2011, Регламент (ЕС) № 965/2012, Приемливите средства за съответствие (Аcceptable Means of Compliience – AМС) и Ръководството с указания (Guidence Material – GM) към тях, приети с решения на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ).

Чл. 26. (1) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Притежателите на медицински свидетелства или заключения Клас 1, 2, LAPL и С/С се обръщат за консултации съответно към АеМС, АМЕ или ОНМР в случаите по чл. MED.A.020 от Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и Приемливите средства за съответствие (AMC) и Ръководството с указания (GM) към тях.

 

 (2) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Налагането на ограничения в медицинските свидетелства за Клас 1, 2, LAPL и С/С се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) № 1178/2011, Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях.

Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27, изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) При отказ да бъде издадено, подновено или признато медицинско свидетелство Клас 1, Клас 2 и LAPL лицето, на което е отказано, може да обжалва отказа в срок от 7 дни пред:

 1. органа, който е извършил прегледа;

 2. АеМС (Авиомедицински център), когато е прегледан от АМЕ;

3. медицински оценител в ГД "ГВА", когато е прегледан в АеМС;

4. главен медицински оценител, когато е прегледан от медицински оценител;

5. главния директор на ГД "ГВА", когато е прегледан от главен медицински оценител.

 

 (2) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Решение по жалбата се издава в срок до 30 дни от постъпването й. Жалбоподателят се информира писмено за решението. В случай че медицинската годност бъде потвърдена, се издава, подновява или признава медицинско свидетелство. В случай че медицинската годност не бъде потвърдена, медицинското свидетелство не се издава, подновява или признава.

 

 (3) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Получената оценка за авиомедицинска годност от AMS се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Кандидатът за първоначално медицинско освидетелстване, за потвърждаване или подновяване на медицинското свидетелство подава заявление, към което прилага:

 1. лична амбулаторна карта;

 2. етапна епикриза от личния лекар при първи преглед или след прекъсване повече от 2 години от последното авиомедицинско свидетелство в страна от ЕС (при подновяване/потвърждаване);

 3. медицинско удостоверение за психично здраве;

 4. декларация за обстоятелствата по чл. MED.A.035 (б)(2) от Приложение IV на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

 

 (2) Всеки кандидат, който не отговаря на медицинските изисквания или съществува съмнение за неговата медицинска годност, се оценява окончателно от AMS в 14-дневен срок след писменото му уведомяване от AеMC или AME.

 

 (3) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Упълномощеният преглеждащ лекар (АМЕ) осъществява медицинските прегледи и оценки на кандидата без езикови бариери, като в началото на освидетелстването запознава кандидата със:

 1. последиците от представянето на непълни, неточни или неверни данни от медицинското му минало;

 2. обема на медицинските прегледи.

 

 (4) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Декларацията по ал. 1 се попълва и подписва от кандидата в присъствието на АМЕ.

 

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) След приключването на първоначалните авиомедицински прегледи и оценки AеMC и AME:

 

 1. уведомяват кандидата дали е медицински годен или негоден и го насочват към АMS, ако обжалва заключението за медицинска годност;

 

 2. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) уведомяват кандидата за всяко наложено ограничение, което може да ограничи летателното обучение или правата от свидетелството за летателна правоспособност;

 

 3. незабавно изпращат писмен доклад заедно с резултатите от оценката и копие от медицинското свидетелство до АMS;

 

 4. изпращат медицинската документация в АMS, когато пилотът се отнесе към AMS за окончателна оценка.

Чл. 29. (1) Авиомедицинският център и АМЕ поддържат медицински досиета с прегледите и оценките, извършени за издаването, подновяването и признаването на медицинските свидетелства и техните резултати.

 

 (2) Когато AME извършва авиомедицински прегледи в AеMC, медицинските досиета се съхраняват в съответствие с действащото законодателство и правилника на AеMC.

 

 (3) При поискване от AMS AеMC и AME изпращат всички авиомедицински досиета и доклади, както и всяка друга информация, която се изисква за контролната му дейност.

Чл. 30. (1) За признаване на медицинско свидетелство, издадено от друга държава – член на Европейския съюз (ЕС), AMS изисква от органа, издал медицинското свидетелство, да го потвърди.

 

 (2) При съмнение относно авторството и/или автентичността на предоставените документи по ал. 1 AMS отправя официално запитване до въздухоплавателните власти в съответната държава – член на ЕС.

 

 (3) В случай, когато е налице съмнение относно авторството и/или автентичността на представените документи по ал. 2, AMS има право да отправи официално запитване до EASA.

 

 (4) При официално писмено искане от държава – член на ЕС, AMS предоставя копие от медицинските документи на съответното лице.

 

 (5) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) При явяване за медицински преглед и оценка на заявител с издадено свидетелство за летателна правоспособност от държава – член на ЕС, АМЕ или АеМС са длъжни в 3-дневен срок писмено да уведомят ГД "ГВА" .

 

 (6) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" в тридневен срок от получаването на писменото уведомление по ал. 2 изпраща на въздухоплавателните власти на съответната държава – член на ЕС, копие от медицинските документи на съответното лице.

 

 (7) При съмнение относно авторството и/или автентичността на предоставеното медицинско свидетелство или медицински документи АМЕ или АеМС са длъжни да уведомят AMS.

 

(8) След преглед на документите по ал. 4 AMS нарежда извършването на медицински преглед и оценка в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 г.

 

 (9) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Лице, което е български гражданин, може да подаде заявление за издаване на медицинско свидетелство в държава – член на ЕС, или в държава, с която Република България е признала взаимно свидетелствата за летателна правоспособност.

 

 (10) В случай че не е налице взаимно признаване, се извършва медицински преглед и оценка от АМЕ или АеМС в Република България или от съответни АМЕ или АеМС в държава – член на ЕС. Разноските са за сметка на освидетелстващото се лице.

 

 (11) При установяване на несъответствие на издадените медицински свидетелства или направените медицински оценки или заключения с изискванията на Приложение ІV от Регламент (ЕС) № 1178/2011 г. АеМС или АМЕ изпраща доклад до AMS, описващ установените несъответствия.

 

(12) Въз основа на получения доклад от АеМС и АМЕ AMS обявява недействителността на издадените медицински свидетелства, отменя направените медицински заключения или оценки и отнема медицинските свидетелства.

 

 (13) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Когато се установи, че лице, притежаващо медицинско свидетелство, издадено съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011 и правилата за неговото прилагане, Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях, не отговаря на приложимите изисквания, медицинският оценител предлага на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице да отнеме медицинското свидетелство и информира лицето или организацията, издала медицинското свидетелство, и работодателя.

 

 (14) Когато медицинското свидетелство е издадено от друга държава – членка на ЕС, съгласно чл. ARA.GEN.300, чл. ARA. GEN.355 от Приложение VІ от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и се установи, че лице, притежаващо медицинско свидетелство, издадено съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011 и правилата за неговото прилагане, не отговаря на приложимите изисквания, медицинският оценител предлага на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице да отнеме медицинското свидетелство и информира лицето или организацията, издала медицинското свидетелство, и работодателя.

 

 (15) При необходимост АМС, АМЕ или AMS може да се обърне към външни експерти – лекари специалисти, за преценка на отделни заключения или оценки.

 

(16) В случаите по ал. 12 АеМС, АМЕ или AMS извършва медицинските оценки и издава или отказва издаването на медицинските свидетелства, като може да се обръща към лекари – специалисти по ал. 15.

Чл. 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Обучението по медицинско сертифициране трябва да отговаря на изискванията, посочени в Регламент (ЕС) № 1178/2011, на Приемливите средства за съответствие (АМС) и на Ръководството с указания (GM) към тях.

 

 (2) Изискванията за издаване на свидетелство на АМЕ и изискванията за разширяване на правата им, включително презаверяване и подновяване на медицински свидетелства Клас 1, са посочени в Приложение ІV от Регламент (ЕС) № 1178/2011, подчаст Г от Приемливи средства за съответствие и Ръководство с указания за част Медицина от 15.12.2011 г. (АМС 1 MED.D.010, MED.D.015).

 

 (3) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) За издаване на одобрение за извършване на дейност като AеMC кандидатът подава в ГД "ГВА" заявление съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011, на Приемливите средства за съответствие (АМС) и на Ръководството с указания (GM) към тях.

 

(4) За издаване на одобрението по ал. 3 кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания:

 

 1. да има разрешение за осъществяване на лечебна дейност;

 

 2. да има в състава си AME, одобрени от ГД "ГВА", и лекари с придобита медицинска специалност;

 

3. за ръководител на АеМС да е определен упълномощен преглеждащ лекар;

 

 4. да разполага с подходящи материални средства, процедури и функциониращо оборудване, които могат да се използват за извършване на авиомедицински прегледи;

 

5. да има възможност да води отчетност и съхранение на медицинските документи;

 

 6. да разполага с техническо оборудване, необходимо за издаване на медицинските свидетелства или заключения.

 

 (5) Издаденото одобрение по ал. 3 е безсрочно.

 

 (6) АеМС представя пред AMS система за водене на отчетност, ползване и съхранение на медицинската документация.

 

 (7) Начинът, условията и редът за водене на системата на отчетност, ползване и съхранение на медицинската документация се уреждат в правилник за устройството и дейността на АеМС.

 

 (8) Главният директор на ГД "ГВА" определя един от медицинските оценители, който е част от AMS, да одобрява системата за водене на отчетност, ползване и съхранение на медицинската документация, която постъпва от АеМС и АМЕ, въз основа на изискванията на Приложение VІІ от Регламент (ЕС) № 290/2012 и в частност чл. ORA.GEN.220 и чл. ORA.GEN.200.

 

 (9) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице ограничава, спира или отнема правата на АеМС в следните случаи:

 

 1. при констатации от първо ниво, включващи:

 

 а) непредоставяне на достъп на инспекторите от ГД "ГВА" до всички съоръжения, документи, записи, данни, процедури или други материали, отнасящи се до дейността на АеМС, касаещи медицинското освидетелстване в регламентираното работно време, след като AMS е направила две писмени заявки до ръководителя на АеМС за достъп;

 

б) получаване на удостоверението за одобрение на АеМС или запазване на неговата валидност чрез подправяне на представените документи и доказателства;

 

 в) доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на удостоверението за одобрение на АеМС;

 

 г) липса на назначен ръководител на АеМС;

 

 2. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) при констатации от второ ниво – несъответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 290/2012 и правилата за неговото прилагане по отношение на процедурите и наръчниците на АеМС или на условията на одобрението, което би застрашило безопасността на полетите.

 

(10) Процедурата по надзор на АеМС се осъществява чрез планови и внезапни инспекции, като:

 

 1. плановите инспекции се провеждат по план, одобрен от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице до края на месец декември на текущата календарна година за срок 24 месеца;

 

 2. планирането на продължаващия надзор може да се удължи до 36 месеца, ако през предходните 24 месеца е установено, че:

 

 а) не са правени констатации от първо ниво;

 

 б) всички коригиращи действия са изпълнени в срок до 3 месеца от датата на издаване на инспекторско предписание след направени констатации;

 

3. планирането на продължаващия надзор може да се удължи до 48 месеца, ако АeМС е създал, а AMS е одобрил система за непрекъснато докладване пред нея на медицинските документи, свързани с медицинските прегледи и оценки на авиационния персонал.

 

 (11) Когато в хода на процедурата при продължаващия надзор бъде направена констатация, че са необходими коригиращи действия за отстраняване на несъответствията, AMS информира писмено АеМС.

 

 (12) В случаите по ал. 11 AMS информира писмено и държавата, в която е регистрирано АеМС.

 

 (13) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице спира или отнема удостоверението на АеМС, като:

 

 1. при констатации от първо ниво спира или отнема издаденото удостоверение за одобрение на АеМС;

 

 2. при констатации от второ ниво AMS определя с писмено предписание период за извършване на коригиращи действия с максимален срок 3 месеца;

 

 3. AMS може да удължи срока с още 3 месеца при наличие на одобрен от него план с коригиращи действия, изготвен от АеМС;

 

 4. при констатации от второ ниво AMS оценява плана за коригиращи действия и за тяхното изпълнение, предоставен от АеМС, и го одобрява, ако прецени, че те са достатъчни за отстраняване на несъответствията;

 

 5. в случаите, когато АеМС не представи план с коригиращи действия или не извърши коригиращи действия в срока, определен от ГД "ГВА", нивото на констатацията се повишава на първо ниво и се предприемат действията за спиране или отнемане на удостоверението за одобрение на АеМС.

Чл. 32. (1) За издаване на удостоверение за одобрение за извършване на дейност като АМЕ кандидатът подава заявление.

 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Ако АМЕ отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011, на Приемливите средства за съответствие (АМС) и на Ръководството с указания (GM) към тях, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице му издава удостоверение за одобрение със срок на валидност 3 години, като използва форма 148 на EASA, с приложение за обхвата на дейността.

 

 (3) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Ако кандидатът за АМЕ е положил успешно изпит след основен курс по авиационна медицина съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011 и на Приемливи средства за съответствие (АМС) и на Ръководство с указания (GM), той получава удостоверение от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице да извършва първоначални прегледи, препотвърждаване и подновяване на медицински Клас 2, LАPL и С/С.

 

 (4) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Когато кандидатът за АМЕ е положил успешно изпит след курс за напреднали съгласно Регламент № (ЕС) 1178/2011, на Приемливите средства за съответствие (АМС) и на Ръководството с указания (GM) към тях и актовете по неговото изменение и допълнение и е освидетелствал минимум 30 пилоти с медицински Клас 2 през последните 5 години, той получава от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице удостоверение да извършва медицински прегледи и оценки и за препотвърждаване и подновяване на медицински свидетелства Клас 1.

 

 (5) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице ограничава, спира или отнема правата на АМЕ в следните случаи:

 

1. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) упълномощеният преглеждащ лекар е престанал да отговаря на изискванията на тази наредба, на Регламент (ЕС) № 1178/2011, на Приемливите средства за съответствие (АМС), на Ръководството с указания (GM) към тях и на Регламент (ЕС) № 290/2012;

 

 2. упълномощеният преглеждащ лекар не изпълнява критериите по издаденото му удостоверение;

 

 3. упълномощеният преглеждащ лекар допуска пропуски при воденето на авиомедицинска отчетност или представя неточни данни или информация;

 

 4. упълномощеният преглеждащ лекар издава, допуска издаването или съхранява неавтентични или неверни свидетелства, документи или цялостна медицинска документация;

 

 5. упълномощеният преглеждащ лекар укрива или допуска укриването на факти, засягащи кандидат за медицинско свидетелство или притежател на такова;

 

 6. упълномощеният преглеждащ лекар не представи в срок коригиращи действия по констатации от проверка от АМS.

 

 (6) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице ограничава, спира или отнема удостоверението на АМЕ, когато са налице неизпълнения по чл. ARA.MED.250 от т. 1 до т. 7 от Приложение VІ от Регламент (ЕС) № 290/2012.

 

 (7) Удостоверението за одобрение на АМЕ се отнема, ако на лекаря е отнето правото да упражнява медицинска професия.

 

(8) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) При установяване на несъответствия на AME с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011, на Приемливите средства за съответствие (АМС), на Ръководството с указания (GM) към тях и Регламент (ЕС) № 290/2012 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава заповед, с която отнема удостоверението на АМЕ и той не може да издава медицински свидетелства, докато не отстрани несъответствията.

 

 (9) Издадените от АМЕ медицински свидетелства или заключения след отнемане на удостоверението му са невалидни.

 

 (10) Отказите на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице да издаде, поднови или признае удостоверенията за одобрение на АеМС и АМЕ подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.

Чл. 33. (1) За одобряване на програми и курсове за обучение по авиационна медицина организацията кандидат подава заявление в ГД "ГВА", към което прилага следните документи:

 

1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) програма за основен курс по авиационна медицина в рамките на 60 часа, включително практическа работа, съгласно и Регламент (ЕС) № 1178/2011, Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях;

 

 2. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) програма за курс за напреднали по авиационна медицина в рамките на 60 часа, включително практическа работа, съгласно и Регламент (ЕС) № 1178/2011, Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях;

 

 3. списък на преподавателите с опит и познания по авиационна медицина.

 

 (2) Курсовете завършват с писмен изпит и издаване на удостоверения на успешно положилите изпитите.

 

 (3) За издаване на одобрението по ал. 1 организацията кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

 

1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) да е изготвила програма за основен курс по авиационна медицина в рамките на 60 часа съгласно и Регламент (ЕС) № 1178/2011, Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях;

 

 2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) да е изготвила програма за курс за напреднали по авиационна медицина в рамките на 60 часа съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011, Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях;

 

 3. да представи доказателства за опреснително обучение по авиационна медицина.

Чл. 34. (1) Авиомедицинският център и АМЕ съхраняват медицинските документи в специализирани помещения с ограничен режим на достъп.

 

(2) С медицинските документи работят служители, които са обучени и упълномощени за достъп до такава документация и са подписали декларация за спазване на медицинската конфиденциалност.

 

 (3) Медицинските документи на освидетелстваните лица се съхраняват най-малко 10 години след последния медицински преглед и оценка.

 

(4) Документите на определените като негодни при първоначално освидетелстване лица се съхраняват 30 години.

 

(5) Достъп до медицинските документи имат освидетелстващото се лице, личният му лекар, АеМС, АМЕ, AMS (включително АMS на друга държава – членка на ЕС, за целите на съвместен надзор) и съответните медицински специалисти за нуждите на авиомедицинската оценка.

 

 (6) Медицинската документация на друга медицинска институция се предоставя след писмено съгласие на освидетелстващото се лице.

 

 (7) Когато медицинското свидетелство се издава от АМЕ, медицинското свидетелство и документите се сканират и копие от тях се изпраща незабавно в AMS, а оригиналите се съхраняват в архива на АМЕ.

 

 (8) Когато медицинското свидетелство се издава от АеМС след медицинския преглед и оценката, свидетелството и документите се сканират и копие от тях се изпраща незабавно в AMS, а оригиналите се съхраняват в архива на АеМС.

 

 (9) Когато медицинското свидетелство се потвърждава от AMS, заявителят се явява пред медицинските оценители с документи от медицинския си преглед за медицинска оценка и издаденото медицинско свидетелство. Документите се сканират и заедно с оригиналите се съхраняват в архива на AMS.

 

 (10) При поискване и след предварителното писмено съгласие на заявителя медицинското му досие може да се предостави на друго лице с оглед преразглеждане, обжалване или насочване за нуждите на авиомедицинската оценка.

 

 (11) Кореспонденцията между AMS, АеМС, АМЕ и останалите медицински институции, участващи в медицинските прегледи и оценка на авиационен персонал, се води при спазване на медицинската конфиденциалност и Закона за защита на личните данни.

 

 (12) При временно отнемане на удостоверението на АМЕ или АеМС те се задължават незабавно да изпратят в AMS цялата си медицинска документация.

 

 (13) Когато АеМС или АМЕ са със спрени или отнети удостоверения, медицинските свидетелства и оценки, издадени или извършени от тях, пораждат действие само при последващото им потвърждаване.

 

 (14) Всички издадени, презаверени или подновени медицински свидетелства от АМЕ за Клас 2 за срока на отнемане на удостоверението се изпращат в АеМС за проверка и последващо потвърждаване.

 

 (15) Всички издадени, презаверени или подновени медицински свидетелства от АеМС за Клас 1 и 2 за срока на отнемане на удостоверението се изпращат в AMS за проверка и последващо потвърждаване.

 

 (16) Всички извършени от АМЕ или АеМС за периода оценки и заключения пораждат действие само при последващото им потвърждаване, като:

 

 1. оценките и заключенията, извършени от АМЕ, пораждат действие след потвърждаването им от АеМС;

 

 2. оценките и заключенията, извършени от АеМС, пораждат действие след потвърждаването им от ГД "ГВА".

Чл. 35. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) В случаите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1178/2011, Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях, Регламент (ЕС) № 290/2012, и при всички неизяснени или спорни медицински случаи АМЕ или АеМС изпращат цялата налична при тях документация незабавно до AMS за преценка.

 

 (2) В случаите по ал. 1 AMS се произнася в срок до един месец от получаването на документацията.

 

(3) В срока по ал. 2 AMS може да се обръща за съдействие към медицински специалисти за преценка на заключения или оценки и да назначава извършването на допълнителни изследвания или прегледи.

Чл. 36. (Отм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.).

Чл. 37. (Отм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.).

Чл. 38. (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Авиомедицинският сектор дава указания по съдържанието, актуализирането и поддържането на документацията, съдържаща информация за медицинските прегледи и оценки, която се води в съответствие с Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 1178/2011 г., Приемливите средства за съответствие (АМС) и Ръководството с указания (GM) към тях.

Глава четвърта

КАБИНЕН ЕКИПАЖ

 

Чл. 39. (1) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Атестации на кабинен екипаж се издават от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице в съответствие с Приложение V (Част-СС) на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и са безсрочни. Атестациите на кабинен екипаж се изготвят по образец Формуляр 142 от допълнение II от Приложение VI (Част-ARA) на Регламент (ЕО) № 1178/2011.

 

 (2) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Квалификацията за тип/клас ВС се вписва от авиационния оператор в приложение към атестацията за кабинен екипаж в съответствие с Подчаст CC "Кабинен екипаж" от Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) № 965/2012).

 

(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Валидността на квалификацията за тип/клас ВС се потвърждава или възстановява при изпълнение на изискванията на Подчаст CC "Кабинен екипаж" от Регламент (ЕС) № 965/2012 от оператора, в състава на който е кабинният екипаж.

Чл. 40. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" приема атестации на кабинен екипаж, издадени от компетентни органи на ЕС, и такива, подписали договор с EASA, когато те са издадени в съответствие с Приложение V (Част-СС) на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

 

 (2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" приема квалификации за тип/клас ВС на кабинен екипаж, издадени от компетентни органи на ЕС, и такива, подписали договор с EASA, когато те са издадени в съответствие с Подчаст CC "Кабинен екипаж" от Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 41. (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице признава или преобразува свидетелства за летателна правоспособност на кабинен екипаж или еквивалентни документи, издадени от трети страни, след представяне на доказателства за:

 

 1. преминато обучение в съответствие с Част-СС на Регламент (ЕС) № 1178/2011 или за обучение, съответстващо или превишаващо изискванията на частта;

 

2. премината подготовка съгласно чл. ORO.CC.125 на Регламент (ЕС) № 965/2012 или за подготовка, съответстваща или превишаваща изискванията;

 

 3. медицинска годност съгласно Част-MED на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

 

4. (отм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.).

Глава пета

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 

Раздел I

Първоначално сертифициране на одобрена организация за обучение на пилоти

 

Чл. 42. (1) Кандидат за издаване на сертификат за одобрена организация за обучение трябва да бъде търговец, регистриран по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

 

(2) Кандидатът подава заявление в ГД "ГВА" не по-късно от 3 месеца преди планираната дата за започване на дейността.

 

 (3) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2018 г.) Към заявлението по ал. 2 кандидатът прилага изискуемата информация съгласно чл. ORA.GEN.115 и чл. ORA.ATO.105 от Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011, както и ЕИК. Когато кандидатът е чуждестранно лице, той представя документ, доказващ, че кандидатът не е в несъстоятелност или не е в открито производство по несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си.

 

(4) Лицето по ал. 3 представя документ за платена такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

(5) Заявлението и всички съпътстващи го документи се подават на български език.

 

(6) В случай че изискуемите по ал. 3 документи и данни са непълни или съдържанието им не съответства на изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и на тази наредба, заявлението се връща на кандидата и той се уведомява писмено за констатираните несъответствия.

Чл. 43. (1) В срок до седем работни дни от подаване на заявление за издаване на сертификат за одобрена организация за обучение главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя отговорен инспектор, който ръководи и координира процеса по сертифициране на организацията.

 

 (2) Отговорният инспектор по ал. 1 извършва предварителна оценка на заявлението на организацията и изготвя писмен доклад до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице. В доклада се посочва дали заявеното отговаря на изискванията, или е необходимо отстраняване на недостатъци на заявлението.

 

 (3) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице уведомява кандидата за констатираните недостатъци и определя подходящ срок за отстраняването им. Този срок не се включва в срока по чл. 42, ал. 2.

 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) В случай че недостатъците не бъдат отстранени в указания срок, процедурата се прекратява със заповед на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице.

 

(5) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава заповед, с която определя комисия, на която се възлага извършването на проверка на съответствието на кандидата с Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Чл. 44. При извършване на проверките и инспекционната дейност в организациите се констатира съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011, решенията на изпълнителния директор на EASA № 2011/016/R, № 2012/006/R и № 2012/007/R и тази наредба.

Чл. 45. В 7-дневен срок от извършването на всички инспекции и приключването на процеса на оценка отговорният инспектор изготвя окончателен доклад до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице, към който прилага становищата на членовете на комисията и резултатите от всички направени инспекции. Докладът трябва да съдържа една от следните препоръки:

 

1. да бъде издаден сертификат за одобрена организация за обучение;

 

 2. да бъде издаден сертификат за одобрена организация за обучение, но без да бъде вписан заявен курс и/или летателен тренажор, за който в процеса на инспекцията са установени несъответствия с Регламент (ЕС) № 1178/2011 и с тази наредба;

 

 3. да се откаже на кандидата издаването на сертификат за одобрена организация за обучение, когато в хода на инспекцията е установено, че кандидатът не отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и на тази наредба.

Чл. 46. В зависимост от дадената препоръка от отговорния инспектор по чл. 45 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава сертификат за одобрена организация за обучение съгласно чл. ARА.GEN.310 на Приложение VІ от Регламент (ЕС) № 1178/2011 или отказва издаването.

Чл. 47. Условията за валидност на сертификата на организацията са посочени в чл. ORA.GEN.135 от Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Чл. 48. Актовете по спиране или прекратяване на процедурата и отказът да бъде издаден сертификат по чл. 42 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.

Раздел Iа

(Нов – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.)

Декларация от организация за обучение. Приемане на декларации

 

Чл. 48а. (Нов – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) (1) Лице по чл. 42, което възнамерява да извършва обучение по чл. DTO.GEN.110 от Приложение VIII (Част DTO) на Регламент (ЕС) № 1178/2011, подава в ГД "ГВА" декларация по образец, определен в допълнение 1 от Приложение VIII (Част DTO) на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

 (2) Към декларацията по ал. 1 се прилага:

 1. удостоверение за актуално състояние, освен ако няма посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър;

2. декларация, че срещу кандидата не е поискано пред съд откриване на съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация и/или че не е налице открито съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

 3. програмите за обучение, включително образците на използваните форми и документи от организацията;

4. документацията на системата за управление и системата за безопасност;

 5. списък с имената, номерата на свидетелствата за летателна правоспособност (когато е приложимо) и други данни за инструкторите и/или преподавателите;

6. ръководство за летателна експлоатация на въздухоплавателното средство, което ще експлоатира организацията;

7. застраховка за лицата на борда на въздухоплавателното средство и застраховка за гражданска отговорност към трети лица;

 8. документ за платена държавна такса.

(3) Декларацията по ал. 1 се подава в два екземпляра.

(4) След получаване на декларацията главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице определя инспектор за проверка на информацията, съдържаща се в декларацията и приложените към нея документи.

(5) В случай че декларацията и приложените към нея документи не съдържат необходимата информация или съдържат информация, която показва несъответствие със съществените изисквания, съдържащи се в Регламент (ЕС) 2018/1139, или с изискванията на Приложение I (Част – FCL) и Приложение VIII (Част DTO) на Регламент (ЕС) 1178/2011, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице уведомява кандидата писмено за констатираните несъответствия. В срок до 10 работни дни от уведомяването кандидатът може да отстрани допуснатите несъответствия.

 (6) В срок до 10 работни дни от получаване на декларацията или от отстраняване на несъответствията по ал. 5 главният директор на ГД "ГВА" потвърждава или отказва да одобри съответствието на декларацията, за което уведомява писмено кандидата. В случай на потвърждение единият екземпляр на декларацията се връща на организацията с вписан съответния референтен номер.

 (7) Когато кандидатът не е отстранил несъответствията по ал. 5 в определения срок, процедурата се прекратява със заповед на главния директор на ГД "ГВА".

 (8) Заповедта за прекратяване на процедурата или за отказ да бъде приета декларацията може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 (9) В началото и в края на приетата декларация от главния директор на ГД "ГВА" се поставят поредни номера, започващи с означението "BG.DTO-XXX" и регистрационния номер, получен от деловодната система на ГД "ГВА". Номер на декларация, която е отнета, не може да бъде използван отново.

 (10) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" създава, води и поддържа регистър на приетите декларации, който публикува на интернет страницата си.

(11) При промяна в съдържанието на декларацията организацията подава нова, като тя се разглежда по реда на ал. 1 – 10.

 (12) Декларираната организация за обучение представя в ГД "ГВА" доклад от годишен вътрешен преглед и годишен доклад за дейността си до края на месец януари всяка година.

Чл. 48б. (Нов – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) (1) В срок 6 месеца от потвърждаване на декларацията главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице със заповед определя комисия за извършване на преглед на представената/ите програма/и за съответствие с изискванията на Приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, Приложение III (Част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 г. за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 71 от 14 март 2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/395) и на Приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 г. за определяне на подробни правила за експлоатацията на планери в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 326 от 20 декември 2018 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976).

 (2) В случай на одобрение главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на доклад от комисията потвърждава съответствието на програмата/ите, за което уведомява писмено кандидата.

 (3) В случай на открити несъответствия при прегледа на програмата/ите по ал. 1 главният директор на ГД "ГВА" предприема действия по чл. ARA.GEN.350 от Регламент (ЕО) № 1178/2011, като заявителят се уведомява писмено за тях. На кандидата се определя срок не по-кратък от 10 работни дни от съобщаването, в който да отстрани допуснатите несъответствия.

Чл. 48в. (Нов – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) (1) Декларирана организация за обучение, която възнамерява да извършва обучение по програмите, посочени в чл. DTO.GEN.230, буква "в" от Приложение VIII (Част DTO) на Регламент (ЕО) № 1178/2011, подава заявление пред ГД "ГВА" не по-късно от 30 работни дни преди планираната дата за започване на дейността.

 (2) Към заявлението декларираната организация прилага програмата/ите за обучение и документ за платена държавна такса.

 (3) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице в срок 7 дни от подаване на заявлението определя със заповед комисия за преглед на програмата/ите за съответствие с изискванията на Приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, Приложение III (Част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395 и на Приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976.

 (4) Комисията в срок до 30 работни дни преглежда за съответствие представената/ите програма/и и в случай на положителна оценка главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице одобрява програмата за обучение. Одобрението на програма за обучение за декларирана организация за обучение се издава по образеца в Допълнение VIII към Приложение VI на Регламент (ЕО) № 1178/2011.

 (5) При открити несъответствия при прегледа на програмата/ите главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено организацията за тях. На кандидата се определя срок не по-кратък от 10 работни дни от съобщаването за отстраняване на допуснатите несъответствия.

 (6) При подадено заявление по DTO.GEN.110 (б) от Приложение VIII (Част DTO) на Регламент (ЕО) № 1178/2011 и в случай на неизпълнение на указанията на ГД "ГВА" главният директор на ГД "ГВА" отхвърля заявлението за одобрение на програмата за обучение със заповед.

 (7) Заповедта по ал. 6 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 48г. (Нов – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" проверява продължаващото съответствие на декларирани организации за обучение съобразно изискванията в Регламент (ЕС) 2018/1139 и правилата за неговото прилагане, отнасящи се за тези организации.

(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" осъществява действията, предвидени в ARA.GEN.350 и Раздел IV от Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Чл. 48д. (Нов – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Приетата декларация на организация за обучение остава валидна, при условие че:

 1. организацията продължава да е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1139 и правилата за неговото прилагане, отчитайки разпоредбите, свързани с мерките за изпълнение, необходими за отстраняване на установено несъответствие, както е посочено в DTO.GEN.150 от Регламент (ЕО) № 1178/2011;

 2. организацията предоставя достъп на длъжностни лица от ГД "ГВА" съгласно DTO.GEN.140 от Регламент (ЕО) № 1178/2011, които притежават компетенции да определят продължаващото й съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1139 и правилата за неговото прилагане;

 3. не е настъпило едно от условията, предвидени в чл. DTO.GEN.135 от Регламент (ЕО) № 1178/2011.

Чл. 48е. (Нов – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) (1) Оценяването на трайната компетентност на организациите за обучение се постига чрез извършване на планови и внезапни инспекции по реда на чл. 60 и 61.

(2) Когато в хода на провежданата инспекция комисията по чл. 61, ал. 1 установи, че организацията е допуснала нарушение на нормативните изисквания и то е довело или би могло да доведе до риск за безопасността на извършваната дейност, комисията незабавно информира главния директор на ГД "ГВА", като предлага мерки за отстраняване на нарушението.

 (3) При констатиране на нарушение на нормативните изисквания или липса на такова комисията по ал. 2 съставя констативен протокол на място за всеки ден на одитиране/инспектиране, към който се прилагат събраните доказателства. Протоколът се връчва на проверяваното лице, което има право да даде обяснения и възражения в деня на връчването му. Копие от протокола се съхранява в служебното дело на организацията за обучение.

 (4) В срок до 10 работни дни след инспекцията комисията класифицира несъответствията, описани в констативния протокол по ал. 2, и информира писмено организацията за класифицираните несъответствия, основанията за тях и определя срок, в който организацията трябва да предприеме стъпките, описани в чл. DTO.GEN.150 от Приложение VIII (Част DTO) на Регламент (ЕО) № 1178/2011. Несъответствията се вписват в доклада на комисията по ал. 7, те се обобщават във:

 1. констатации от ниво 1 – при установено значително несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕС) 2018/1139 и неговите правила за прилагане по отношение на процедурите и ръководствата на организацията, което води до намалена безопасност или сериозно застрашава безопасността на полетите, и включват, но не се ограничават до:

 а) непредоставяне на достъп на инспекторите на ГД "ГВА" до помещенията на организацията по време на обявеното работно време, след като ГД "ГВА" е уведомила писмено два пъти организацията;

б) фалшифициране на представените документи и доказателства;

в) доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на приета декларация;

г) организацията не е предприела коригиращи действия в съответствие с чл. DTO.GEN.150 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и ал. 5 от настоящия член;

 2. констатации от ниво 2 – при установено несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. и неговите правила за прилагане по отношение на процедурите и ръководствата на организацията или на условията, при които е приета декларацията, което води до намалена безопасност или застрашава безопасността на полетите.

 (5) Срокът по ал. 4, който се предоставя на организацията за извършване на коригиращи действия, зависи от констатацията, като във всеки случай първоначално е не по-дълъг от 3 месеца. След изтичане на този срок и в зависимост от същността на констатацията ГД "ГВА" може да удължи 3-месечния период при наличието на задоволителен план с коригиращи действия, одобрен от ГД "ГВА".

 (6) След получаване на уведомление за констатации по ал. 4, т. 1 организацията предприема действията, предвидени в чл. DTO.GEN.150 от Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

 (7) Когато всички инспекции са извършени и процесът на оценка приключи, комисията изготвя окончателен писмен доклад в 10-дневен срок до главния директор на ГД "ГВА", към който прилага събраните доказателства.

(8) Организацията представя доказателствата за коригиране на несъответствията в ГД "ГВА" не по-късно от 20 дни преди определените срокове по ал. 4, като комисията по ал. 2 ги оценява, като:

 1. в случай че предоставените доказателства и материали са приемливи, несъответствието се счита за отстранено и организацията се уведомява писмено;

2. в случай че предоставените доказателства и материали са неприемливи, организацията се уведомява писмено за необходимостта от предоставяне на допълнителна информация, разяснения и доказателства за коригиране на несъответствието, като се посочва срок за това;

3. в случай че организацията не предостави исканата информация в определения срок или тя повторно е неприемлива, констатациите от ниво 2 се класифицират в ниво 1, като организацията се уведомява писмено.

(9) Комисията по ал. 2 има право да:

 1. проверява документите, данните, процедурите, ръководствата и всякакви други материали на организацията;

 2. прави копия или извлечения от документи, данни, процедури и други материали;

 3. изисква устни/писмени обяснения на място;

 4. получи достъп до помещения, площадки или средства за осъществяване на въздушните операции.

 (10) Инспекциите за оценяване на трайната компетентност на организациите за обучение се извършват по начините, със средствата и съгласно процедурите, регламентирани в Наръчника на инспектора.

Раздел II

Първоначално сертифициране на организация за обучение на кабинен екипаж

 

Чл. 49. (1) Кандидат за издаване на сертификат за одобрена организация за обучение на кабинен екипаж трябва да бъде търговец, регистриран по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

 

(2) Кандидатът подава заявление в ГД "ГВА" не по-късно от 3 месеца преди планираната дата за започване на дейността.

 

 (3) Към заявлението по ал. 2 кандидатът прилага изискуемата информация съгласно чл. ORA.GEN.115 от Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011, както и:

 

1. наименование и адрес на организацията;

 

 2. лични данни и квалификация на ръководителя на обучението, инструктори за теоретично обучение, инструктори за практическо обучение на тренажор;

 

 3. списък на тренажорните съоръжения, които ще се използват в обучението;

 

 4. видове обучения, които организацията желае да предлага заедно с разработен учебен план и програми към него;

 

 5. ръководство за организация на дейността;

 

 6. материали, доказващи наличието на необходимата учебна база;

 

 7. ЕИК, а ако е чуждестранно лице – документ за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние;

 

 8. документ за платена такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

(4) Заявлението и всички съпътстващи го документи се подават на български език.

 

 (5) В случай че изискуемите по ал. 3 документи и данни са непълни или съдържанието им не съответства на изискванията на чл. ARA.CC.200 от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и на тази наредба, заявлението се връща на кандидата и той се уведомява писмено за констатираните несъответствия.

Чл. 50. (1) В срок до седем работни дни от подаване на заявление за издаване на одобрение на организация за обучение на кабинен екипаж главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя отговорен инспектор, който ръководи и координира процеса по сертифициране на организацията.

 

 (2) Отговорният инспектор по ал. 1 извършва предварителна оценка на заявлението на организацията и изготвя писмен доклад до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице. В доклада изрично се посочва дали заявеното отговаря на изискванията, или е необходимо отстраняване на недостатъци на заявлението.

 

(3) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице уведомява кандидата за констатираните недостатъци и определя подходящ срок за отстраняването им. Този срок не се включва в срока по чл. 49, ал. 2.

 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) В случай че недостатъците не бъдат отстранени в указания срок, процедурата се прекратява със заповед на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице.

 

 (5) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава заповед, с която определя комисия, на която се възлага извършването на проверка на съответствието на кандидата с чл. ARA.CC.200 от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и с тази наредба.

Чл. 51. При извършване на проверките и инспекционната дейност в организациите се констатира съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011, решенията на изпълнителния директор на EASA № 2012/005/R, № 2012/006/R и № 2012/007/R и тази наредба.

Чл. 52. В 7-дневен срок от извършването на всички инспекции и приключването на процеса на оценка отговорният инспектор изготвя окончателен доклад до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице, към който прилага становищата на членовете на комисията и резултатите от всички направени инспекции. Докладът трябва да съдържа една от следните препоръки:

 

1. да бъде издадено одобрение на организация за обучение на кабинен екипаж;

 

 2. да бъде издадено одобрение на организация за обучение на кабинен екипаж, но без да бъдат вписани заявено обучение и/или летателен тренажор, за които в процеса на инспекцията са установени несъответствия с Регламент (ЕС) № 1178/2011 и с тази наредба;

 

 3. да се откаже на кандидата издаването на одобрение на организация за обучение на кабинен екипаж, когато в хода на инспекцията е установено, че кандидатът не отговаря на установените стандарти и изисквания на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и на тази наредба.

Чл. 53. В зависимост от дадената препоръка от отговорния инспектор по чл. 52 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава одобрение на организация за обучение на кабинен екипаж или отказва издаването.

Чл. 54. Сертификатът на организацията за обучение на кабинен екипаж е за неопределен срок и остава валиден при условията на чл. ORA.GEN.135 от Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Чл. 55. Актовете по спиране или прекратяване на производството за издаване и отказът да бъде издадено одобрението по чл. 49 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.

Раздел III

Промени в организациите за обучение

 

Чл. 56. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Промени в организациите за обучение, които изискват предварително одобрение от ГД "ГВА", се извършват по заявление на организацията, подадено съгласно чл. ORA.GEN.130 на Регламент (ЕС) № 1178/2011, по форма и начин, одобрени от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице. Заявлението се подава не по-късно от 30 работни дни преди датата на въвеждане на промяната. В случай на планирана промяна на ръководния персонал (отговорен ръководител, началник по обучението, главен полетен инструктор, главен инструктор за теоретично обучение, ръководител по безопасност, ръководител съответствие) организацията трябва да подаде заявление в ГД "ГВА" най-малко 10 дни преди датата на предложената промяна.

 

 (2) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Към заявлението по ал. 1 организацията прилага частите от ръководствата, които подлежат на промяна, документите, които се отнасят към конкретното искане за изменение в сертификата на организацията и приложението към него и документ за платена такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

(3) При постъпило заявление за промяна, различна от смяна на ръководен персонал, главният директор на ГД "ГВА" или упълномощено от него лице издава заповед, с която определя комисия, на която се възлага извършването на проверка на съответствието с чл. ARA.GEN.330 от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на заявената промяна.

 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) При заявена промяна в ръководния персонал организацията представя в ГД "ГВА" писмено резюме на квалификациите на предложеното лице. Преди да одобри промяната, ГД "ГВА" провежда събеседване и писмен тест на кандидата и/или изисква допълнителни данни.

 

 (5) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) За успешно положен писмен тест се счита такъв с постигнат минимален резултат от 75% верни отговори.

 

 (6) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Кандидат, който не е положил успешно писмения тест, има право да се яви повторно в рамките на 30 дни. При повторно неуспешно положен писмен тест кандидатът, предложен за заемане на определена позиция по ал. 1, има право да се яви отново на писмен тест след най-малко 6 месеца.

 

(7) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Когато кандидатът премине успешно събеседването и писмения тест, главният директор на ГД "ГВА" издава одобрение съгласно Наръчника на инспектора.

 

 (8) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) При непредвидени обстоятелства, настъпили в организацията, включително и при освобождаване на лице от ръководния персонал, организацията уведомява незабавно ГД "ГВА", но не по-късно от 5 дни от настъпването им, с цел ГД "ГВА" да осигури непрекъснато съответствие с приложимите изисквания и да измени, ако е необходимо, сертификата на организацията и свързаните условия за одобрение. В този случай главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице предписват условията, при които организацията може да функционира по време на промяната, освен ако не определи, че действието на сертификата на организацията трябва да бъде временно прекратено.

Чл. 57. Когато всички инспекции са извършени и процесът на оценка приключи, отговорният инспектор изготвя окончателен писмен доклад в 7-дневен срок до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице, към който прилага становищата на членовете на комисията и резултатите от всички направени инспекции.

Чл. 58. (1) В зависимост от дадената препоръка в доклада на отговорния инспектор по чл. 57 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице одобрява заявената промяна на организацията за обучение или отказва одобрението.

 

 (2) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

Раздел IV

Оценяване на трайната компетентност

 

Чл. 59. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" оценява организациите за обучение и изпитните центрове и контролира компетентността им да извършват дейностите си в съответствие с предоставените им права по издадените сертификати или по приета декларация.

Чл. 60. (1) Оценяването на трайната компетентност на организациите за обучение се постига чрез извършване на планови и внезапни инспекции в съответствие с чл. ARA.GEN.300, чл. ARA.GEN.305 и чл. ARA.ATO.105 от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и подчаст ARO.RAMP от Приложение II на Регламент (ЕС) № 965/2012 и приложимите решения на изпълнителния директор на ЕАSA.

 

 (2) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице утвърждава график, който съдържа всички планови инспекции за надзор върху дейността на организациите за обучение.

 

(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) За извършването на планови инспекции организацията за обучение и изпитните центрове се уведомяват най-малко три дни предварително.

 

(4) Внезапни инспекции се извършват в следните случаи:

 

 1. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) по всяко време по решение на главния директор на ГД "ГВА" или на оправомощено от него длъжностно лице;

 

 2. при получена информация, застрашаваща безопасността;

 

 3. при настъпили авиационни произшествия или сериозни инциденти с ВС на организацията;

 

 4. при констатирани системни (повече от три пъти) отклонения от изисквания на нормативен акт, които не представляват административни нарушения;

 

 5. в 15-дневен срок след констатирано от инспектор от ГД "ГВА" несъответствие на организацията с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и решенията на изпълнителния директор на ЕАSA;

 

 6. (нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) при постъпила жалба или сигнал.

 

 (5) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) За извършването на внезапна инспекция организацията за обучение или изпитният център не се уведомяват.

Чл. 61. (1) Плановите и внезапните проверки се извършват въз основа на заповед на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице, в която се определят:

 

 1. съставът на комисията, на която се възлага извършването на проверката;

 

 2. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) обхватът и срокът на извършване на проверката.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Когато в хода на провежданата инспекция член от комисията по ал. 1 установи, че организацията или изпитният център е допуснал нарушение на нормативните изисквания и то е довело или би могло да доведе до риск за безопасността на извършваната дейност, комисията по ал. 1 незабавно информира главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице, като предлага мерки във връзка с нарушението.

 

 (3) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) При констатиране на нарушение на нормативните изисквания или липса на такова комисията по ал. 1 съставя констативен протокол на място за всеки ден на одитиране/инспектиране, към който се прилагат събраните доказателства. Протоколът се предявява на проверяваното лице, което има право да даде обяснения и възражения в 3-дневен срок от връчването му. Копие от протокола се съхранява в служебното дело на организацията за обучение.

 

 (4) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Комисията по ал. 1 в срок до 10 работни дни от извършване на проверката класифицира несъответствията, описани в констативния протокол по ал. 3, съгласно чл. ARA.GEN.350 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и уведомява писмено организацията за обучение или изпитния център за класифицираните несъответствия и основанията за тях. Организацията за обучение или изпитният център предоставя в ГД "ГВА" план за коригиращи действия в срок до 15 работни дни от получаване на уведомлението заедно с анализ на причината за всяко несъответствие, както и срокове за отстраняването им.

 

 (5) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Когато всички инспекции са извършени и процесът на оценка приключи, комисията по ал. 1 изготвя окончателен писмен доклад в 10-дневен срок до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице, към който прилага наличната документация.

 

 (6) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) В срок до 10 работни дни след получаване на плана за коригиращи действия по ал. 4 комисията по ал. 1 анализира съдържанието му и информира организацията за обучение или изпитния център за приемането или отхвърлянето на представения план.

 

 (7) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) В случай на одобрен план по ал. 6 организацията за обучение или изпитният център представят доказателствата за коригиране на несъответствията в ГД "ГВА" в срок до 20 дни преди одобрените срокове в плана за коригиращи действия и комисията по ал. 1 ги оценява, като:

 1. в случай че предоставените доказателства са оценени като приемливи, несъответствието се счита за отстранено и организацията за обучение или изпитният център се уведомява писмено;

2. в случай че предоставените доказателства са оценени като неприемливи, организацията за обучение или изпитният център се уведомява писмено за необходимостта от предоставяне на допълнителна информация, разяснения и доказателства за коригиране на несъответствието, като се посочва срок за това;

3. в случай че организацията за обучение или изпитният център не предостави исканата информация в определения срок или тя повторно е неприемлива, констатациите от ниво 2 се класифицират в ниво 1, като организацията за обучение или изпитният център се уведомява писмено.

 

(8) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) В случай че представеният в ГД "ГВА" план за коригиращи действия не бъде одобрен, организацията за обучение или изпитният център се уведомява писмено, като се предоставя срок за неговото коригиране и повторно предоставяне в ГД "ГВА". В случай на повторно неодобрение на плана по ал. 4 констатациите от ниво 2 се повишават в ниво 1.

 

 (9) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" предприема всички необходими мерки, включително последващи инспекции и одити, за да установи дали организацията за обучение или изпитният център е отстранил констатираните несъответствия по ал. 3.

 

 (10) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Комисията по ал. 1 има право да:

 1. проверява документите, данните, процедурите, ръководствата и всякакви други материали на организацията за обучение или изпитния център;

 2. прави копия или извлечения от документи, данни, процедури и други материали;

 3. изисква устни/писмени обяснения на място;

 4. получи достъп до помещения, площадки или средства за осъществяване на въздушните операции.

 

 (11) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) Инспекциите за оценяване на трайната компетентност на организациите за обучение и изпитните центрове се извършват по начините, със средствата и съгласно процедурите в Наръчника на инспектора.

Чл. 62. Сертификатът на организацията остава валиден при условията на чл. ORA.GEN.135 от Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Раздел V

Спиране, ограничаване или отнемане на правата

 

Чл. 63. (1) Всяка одобрена организация за обучение може да върне сертификата си в ГД "ГВА".

 

(2) След връщането на сертификата прекратяването на действието му се отразява в регистъра.

 

 (3) Организацията по ал. 1 подлежи на първоначално сертифициране.

Чл. 63а. (Нов – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) (1) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед временно спира, ограничава или отнема правата по издаден сертификат на организация за обучение или изпитен център, или приета декларация, след представяне на доклад от инспектор или комисията по чл. 61, ал. 1.

 

 (2) В случаите, когато безопасността на гражданското въздухоплаване е непосредствено застрашена от действие или бездействие на организация за обучение или изпитен център, правата по сертификат на организация за обучение или изпитен център, издаден при условията и по реда на тази наредба, или приетата декларация, могат да бъдат незабавно спрени или ограничени със заповед на главния директор на ГД "ГВА" след представяне на доклад от инспектор или комисията по чл. 61, ал. 1.

 

 (3) Докладът по ал. 1 или 2 се изготвя до главния директор на ГД "ГВА" за резултата от проведените инспекции над дейността на организация за обучение или изпитен център или констатиране на възникнали обективни обстоятелства, налагащи временно спиране, ограничаване или отнемане на правата по издаден сертификат на организация за обучение или изпитен център, или приета декларация. С доклада се предлага действието на сертификат на организация за обучение или изпитен център, или приетата декларация, да бъде временно спряно или ограничено за определен срок, или да бъде отнето.

 

 (4) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено организацията за обучение или изпитния център в срок до 3 работни дни от датата на издаването на заповедта по ал. 1 и незабавно – в случаите по ал. 2.

 

 (5) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 64. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) (1) Правата по сертификат на организация за обучение или изпитен център, издаден при условията и по реда на тази наредба, или приетата декларация, временно се спират за срока, определен в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или 2, когато:

 1. е констатирано несъответствие ниво 1 съгласно чл. 61, ал. 4;

 2. организацията за обучение или изпитният център е заявил писмено желанието си временно да бъдат спрени правата по издаден сертификат или приета декларация.

 (2) Организацията за обучение или изпитният център връща в срок до 3 дни след получаване на известието по чл. 63а, ал. 4 сертификата или приетата декларация и преустановява дейността си за срока, определен в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или 2.

 (3) Възобновяването на временно спряната дейност се извършва със заповед на главния директор на ГД "ГВА" след представяне в ГД "ГВА" на доказателства от организацията за обучение или от изпитния център за неговата компетентност да извършва безопасно въздухоплавателна дейност и след извършване на необходимите инспекции и представен доклад от комисията по чл. 61, ал. 1 за положителен резултат.

 (4) Главният директор на ГД "ГВА" писмено уведомява организацията за обучение или изпитния център за резултатите от действията по ал. 3, като връща сертификата или приетата декларация.

 (5) В случай че организация за обучение или изпитен център не предприема коригиращи действия в срок, определен в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или 2, или резултатите от инспекциите по ал. 3 не потвърждават, че организацията за обучение или изпитният център е в състояние да извършва безопасно дейността, главният директор на ГД "ГВА" със заповед отнема сертификата или приетата декларация и писмено уведомява организацията за обучение или изпитния център.

Чл. 65. (Нов – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) (1) Главният директор на ГД "ГВА" ограничава правата по издаден сертификат, издаден при условията и по реда на тази наредба, или приета декларация, за срока, определен в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или 2, когато:

 1. е констатирано несъответствие ниво 1 по реда на чл. 61, ал. 4 или на чл. 48е, ал. 5, т. 1 за дейности, които имат право да извършват организация за обучение или изпитен център;

 2. организация за обучение или изпитен център е заявил писмено желанието си временно да бъдат ограничени правата по издаден сертификат или приета декларация за някоя от дейностите.

 (2) Организацията за обучение или изпитният център връща в срок до 3 дни след получаване на известието по чл. 63а, ал. 4 сертификата или приетата декларация и преустановява дейността, за която правата му са ограничени, за срока, определен в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или 2.

(3) Възобновяването на ограничени права се извършва със заповед на главния директор на ГД "ГВА" след представяне в ГД "ГВА" на доказателства от организацията за обучение или от изпитния център, че са в състояние да извършват безопасно дейността, да осъществяват правата, които са им били ограничени, и след извършване на необходимите инспекции и представен доклад от комисията по чл. 61, ал. 1 за положителен резултат.

 (4) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява организацията за обучение или изпитния център за извършеното възобновяване на ограничените права.

(5) В случай че организация за обучение или изпитен център не предприеме коригиращите действия в срока, определен в заповедта по чл. 63а, ал. 1 или 2, или резултатът от инспекциите по ал. 3 не потвърждава, че са в състояние да извършват безопасно въздухоплавателна дейност, ограничените права не се възстановяват.

Чл. 66. (Нов – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) (1) Правата по издаден сертификат или приета декларация се отнемат, когато:

 1. е констатирано несъответствие ниво 1 по реда на чл. 61, ал. 4 или на чл. 48е, ал. 5, т. 1;

 2. организация за обучение, предоставяща и летателно обучение, не разполага с въздухоплавателно средство;

 3. организация за обучение или изпитен център е обявен в несъстоятелност с влязло в сила съдебно решение или е започнала процедура по ликвидацията му;

 4. липсва отговорен ръководител;

 5. в случаите по чл. 64, ал. 5.

 (2) Заповедта за отнемане на правата по издаден сертификат или приета декларация се съобщава на организацията за обучение или изпитния център в срок до 3 дни от датата на издаването й, като организацията за обучение или изпитният център е длъжен незабавно да преустанови извършването на дейността си и да върнe издадения сертификат или приетата декларация.

 (3) В регистъра на организацията за обучение или изпитния център се вписва актът за отнемане на правата по издаден сертификат или по приета декларация.

 (4) След отнемане на издаден сертификат или на приета декларация организацията за обучение или изпитният център може да кандидатства по реда за първоначално издаване на сертификат или да предостави нова декларация.

 (5) Заповедта за отнемане по ал. 1 подлежи на обжалване при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на наредбата:

 

1. "Подновяване на медицинско свидетелство" е процедура, която се извършва след изтичане на срока на медицинския сертификат.

 

 2. "Потвърждаване валидност на медицинско свидетелство" е процедура, която се извършва преди датата на изтичане на срока на свидетелството.

 

 3. "АМО – Авиомедицинско освидетелстване" е преглед, извършван от АМЕ и лекари специалисти в АеМС със специални знания по авиационна медицина, по определени процедури.

 

 4. "АМГ – Авиомедицинска годност" е резултат от АМО и последваща оценка на здравето на заявителя, завършваща с издаване на медицинско свидетелство/заключение.

 

 5. "Оценка" е заключение за медицинска годност на лице след АМО.

 

 6. "Преглед" е физикално обследване с цел определяне здравния статус на заявителя.

 

 7. "Обследване" е оценка на предполагаемо патологично състояние на заявителя след прегледи и изследвания.

 

 8. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) "Ограничение" е условие, записано в медицинското свидетелство/заключение, което трябва да се спазва при упражняване правата по свидетелството за летателна правоспособност/атестацията.

§ 2. (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г. , в сила от 13.05.2022 г.) С тази наредба се въвеждат решенията на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) № 2011/015/R, № 2011/016/R, № 2012/005/R, № 2012/006/R и № 2012/007/R и техните изменения и допълнения за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ, L 79 от 2008 г.), № 2018/001/R, № 2018/012/R, № 2019/002/R и техните изменения и допълнения в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ, L 212 от 22.8.2018 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 16а, т. 7, чл. 32, 33 и 37 във връзка с § 6 от Закона за гражданското въздухоплаване.

§ 4. Наредбата отменя Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства, извън уредените в Регламент (ЕС) № 1178/2011 (обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2013 г.).

§ 5. В Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56, 87 и 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г.; доп., бр. 28 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.; доп., бр. 29 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:

 

 1. Член 1 се изменя така:

 

"Чл. 1. (1) Тази наредба определя:

 

 1. лицата от авиационния персонал, на които се издават свидетелства за правоспособност;

 

 2. условията, изискванията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на лицата от авиационния персонал;

 

 3. видовете свидетелства за правоспособност, квалификационните класове за всеки вид свидетелство, условията, изискванията и реда за придобиване на квалификационни класове;

 

 4. правата, които дава всяко от свидетелствата за правоспособност и квалификационните класове;

 

 5. класовете медицинска годност, които се изискват за съответния вид свидетелство за правоспособност, и сроковете на свидетелствата за медицинска годност;

 

 6. условията и реда за признаване валидността на свидетелства за правоспособност, издадени от друга държава.

 

 (2) Тази наредба не се прилага за свидетелствата, квалификациите и удостоверенията, издавани при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и регламентите за неговото изменение и допълнение."

 

 2. В чл. 2, т. 2 накрая се добавя "с изключение на подлежащите на сертифициране по реда на Регламент (ЕС) № 1178/2011".

 

 3. В чл. 2 т. 3 се отменя.

 

 4. В чл. 3, ал. 1 т. 14 се отменя.

 

 5. В чл. 9, ал. 1 и 2 думите "т. 3" се заличават.

 

6. В чл. 11, ал. 1 думите "т. 3" се заличават.

 

7. В чл. 45 ал. 4 се отменя.

 

 8. В чл. 45, ал. 5 думите "по ал. 4" се заличават.

 

 9. В чл. 53, ал. 1 – 3 се отменят.

 

 10. В чл. 53, ал. 5 думите "1, 2, 3" се заличават.

 

 11. В чл. 54 ал. 2 се отменя.

 

 12. Членове 213 – 232 се отменят.

 

 13. Членове 243 – 271 се отменят.

 

 14. Членове 320 – 324 се отменят.

§ 6. В преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 37 от 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях (ДВ, бр. 93 от 2014 г.) се правят следните допълнения:

 

 1. В § 2, ал. 2 след думите "№ 2013/020/R" се поставя запетая и се добавя "№ 2014/025/R и всички решения, които ги изменят и допълват".

 

2. В § 5 след думите "№ 2013/020/R" се поставя запетая и се добавя "№ 2014/025/R и всички решения, които ги изменят и допълват".

§ 7. Издадените по реда на Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства, извън уредените в Регламент (ЕС) № 1178/2011 (обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2013 г.) удостоверения за одобрена организация за обучение запазват действието си и се считат за сертификати по чл. 42 и 49 на тази наредба.

§ 8. Придобиване на квалификация за клас/тип ВС, включено в Списъците на утвърдените за вписване ВС в свидетелства за правоспособност на летателен екипаж (EASA Type Ratings and Licence endorsement lists Flight Crew), за което АТО не предлага обучение, се провежда по програма, одобрена от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице.

————————————————————————————————

 

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на

 свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи

пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти

и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от

 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка

с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с

Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях

(ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.)

..............................................................................................................................................................

Допълнителни разпоредби

..............................................................................................................................................................

§ 38. Дипломите за завършено образование, издадени от висши учебни заведения в Република България, се представят в заверено копие, когато са издадени преди 1.01.2012 г. Дипломите за средно образование, издадени от учебни заведения в Република България, се представят в заверено копие, когато са издадени преди 1.01.2007 г.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 39. Започнатите административни производства по издаване и/или изменение на свидетелствата за летателна правоспособност се довършват по досегашния ред.

..............................................................................................................................................................

 

Attachments