Дейности и услуги

Дейността на ГД ГВА се осъществява съобразно изискванията на международните договорености за гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България, ЗГВ, свързаните с него подзаконови нормативни актове и актовете на министъра на транспорта.