Ordinance № 22 of 21.07.1999

Ordinance № 22 of 21.07.1999 on flights in the airspace and from/to the airports of the Republic of Bulgaria

НАРЕДБА № 22 от 21.07.1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България

 Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 7.10.1999 г., изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2014 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и правилата за разрешаване извършването на полети във въздушното пространство на Република България.

Чл. 2. (1) Разрешения за извършването на полети във въздушното пространство на Република България се издават от:

 1. Министерството на транспорта, главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА); или

 2. Министерството на външните работи, управление "Консулско".

 (2) Адресите на органите по ал. 1 са указани в приложение № 1.

 (3) Необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на полетите, указани в чл. 24 , се изпращат на съответния орган по ал. 1 в писмен или електронен вид на български или английски език по образец и в срок, определен за всеки конкретен случай в тази наредба.

 (4) При попълване на необходимите документи за издаване на разрешение по ал. 3 се спазва действащата схема за организация на потоците в европейския регион.

 (5) Органът, разрешил извършването на полета, уведомява заявителя.

Чл. 3. (1) Полети във въздушното пространство на Република България се извършват:

 1. при условие, че съответният орган по чл. 2, ал. 1 е дал разрешение и е представен полетен план; или

 2. след представяне на полетен план в случаите, за които не се изисква разрешение по тази наредба.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2014 г. ) Попълненият полетен план по ал. 1 се изпраща в писмен или електронен вид на английски език по образец, указан в приложение № 2, не по-късно от един час преди началото на полета на адреса на Интегрираната система за обработка на полетните планове в Европа (IFPS) и доставчика на аеронавигационното обслужване (ДАНО).

 (3) Адресите на органите по ал. 2 са указани в приложение № 1.

Чл. 4. (1) Даденото разрешение за извършване на конкретен полет е валидно за посочените в него условия за период от време двадесет и четири часа след определеното време за навлизане на въздухоплавателното средство във въздушното пространство на Република България.

 (2) Авиационните оператори нямат право да преотстъпват полученото разрешение.

...

Attachments