Ordinance № 847 of 15.01.2010

Ordinance № 847 of 15.01.2010 establishing a national procedure for granting Community air carriers established in the Republic of Bulgaria access to the market for air services agreed under the Republic of Bulgaria's international agreements with countries outside the European Union - BG text

НАРЕДБА 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2010 г., попр., бр. 11 от 9.02.2010 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г., бр. 91 от 2.11.2021 г.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз (трети страни).

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 91 от 2021 г. ) Когато съгласно международен договор с трета страна се предвиждат ограничения на броя въздушни превозвачи, които могат да бъдат назначени за експлоатация на договорена линия, или ограничения на търговските права за честотите на експлоатация на линията или за предлагания капацитет, достъпът до пазара по договорена линия се предоставя след конкурс, проведен по реда на тази наредба.

Раздел II

Информация

Чл. 3. (1) На интернет страниците на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") се публикува и редовно актуализира информация за: 1. международните договори на Република България с трети страни, договорените линии, определените маршрути и други търговски права…

Attachments
Attachment Size
Ordinance № 847 of 15.01.2010 - BG 92.53 KB