Права на пътниците в условията на пандемия от COVID-19

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети защищава правата на пътниците. Регламентът не предвижда ситуации като настоящата, свързана с пандемията от COVID-19,  при която има отмяна и дори забрани на полети. Мерките, ограничаващи свободното движение на граждани между географските райони, както и препоръките да не се пътува, са продиктувани от съображения за общественото здраве и възпиране на разпространението на вируса. При тези обстоятелства основен приоритет е да се следват препоръките на органите, като правата на пътниците се уреждат по гъвкав начин.

В случай на отмяна на полет от страна на авиокомпанията, пътниците имат право на избор между възстановяване на стойността на билетите или премаршрутиране за по-късна дата. Отмяната на полети от страна на  авиокомпаниите по причина на пандемията от COVID-19 се счита за извънредно обстоятелство и съответно, както е посочено в Европейския Регламент № 261/2004 относно правата на пътниците, не се полага допълнително финансово обезщетение.

Отмяната на полет от страна на пътниците не попада в обхвата на Регламент № 261/2004 и в този случай пътниците трябва да се позоват на своя договор за продажба (билет) и специалните условия, установени от авиокомпанията. Пътниците, които са засегнати от отмяната на полет (от авиокомпанията или от самите тях), трябва да се свържат с авиокомпанията, която е трябвало да изпълни полета.

Важни документи:

COVID-19_Насоки за изпълнението на Здравния протокол на EASA ; COVID-19 Aviation_Health Safety ProtocolGuidance

Планирайте Вашето пътуване: Плакат на EASA-ECDC ;  Plan your jurney: EASA-ECDCPoster

Тълкователни насоки на ЕК относно регламентите относно правата на пътниците в ЕС в контекста на развиващата се ситуация с Covid-19

Препоръка на Европейската комисия за предлагането на ваучери на пътниците