Наредба № 376 от 01.04.2021 г.

за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване

Наредба № 376 от 01.04.2021 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване

 

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

(Обн. ДВ. бр. 31 от 14 Април 2021 г.)

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване независимо от държавата на регистрация на въздухоплавателните средства (ВС).

(2) Наредбата се прилага за авиационни събития, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1018 на Комисията от 29 юни 2015 г. за установяване на списък с класификация на събитията в гражданското въздухоплаване, които трябва задължително да бъдат докладвани в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 163 от 2015 г.), (Регламент (ЕС) № 2015/1018), които се докладват чрез системата за задължително докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (ОВ, L 122 от 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 376/2014).

Чл. 2. (1) Системите за задължително и за доброволно докладване на авиационни събития, както и анализът и последващите действия, въведени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 376/2014, може да:

1. се интегрират в системите за управление на безопасността (СУБ) на въздухоплавателните организации, които са обект на надзор и контрол от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА);

2. се въвеждат самостоятелно съгласно одобрени от ГД ГВА процедури.

(2) Въздухоплавателни организации, за които няма изискване за внедряване на СУБ, въвеждат изискванията за докладване, анализ и последващи действия в работните си документи съгласно изискванията на чл. 4, 5 и 13 от Регламент (ЕС) № 376/2014........