Заповед № 45-01-712/29.12.2022 г. за прекратяване на права за предоставяне на всички декларирани обучения на декларирана организация за обучение "Български национален клуб по безмоторно летене"

Заповед №
45-01-712/29.12.2022 г.
Дата на публикуване
Юридическо лице/ Физическо лице
Български национален клуб по безмоторно летене

ГД ГВА, на основание чл.18а, ал.10 от АПК, съобщава на декларирана организация за обучение "Български национален клуб по безмоторно летене", че e издадена Заповед №45-01-712/29.12.2022 г. на главния директор на ГД ГВА за прекратяване на права за предоставяне на всички декларирани обучения.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - София – град 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на обявяване на настоящата заповед, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.