Наредба РД 08-20 от 14.01.1999 г.

за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България

Наредба № РД-08-20 от 14 януари 1999 Г. за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България

Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006 г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се регламентират събирането, обработката, анализът и съхранението на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България и взаимоотношенията между Министерството на транспорта и физическите и юридическите лица по повод осъществяването на тази дейност.

Чл. 2. (1) Тази наредба има за цел да изгради единна база от статистически данни, предназначена за нуждите на държавните органи за управление и за българските авиационни субекти, както и за международните въздухоплавателни организации.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.)

Чл. 3. Събирането на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България се извършва във вид и периодичност, определени с тази наредба.

Чл. 4. (1) Единната база от статистически данни за гражданското въздухоплаване в Република България се изгражда и поддържа от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" към Министерството на транспорта.

(2) Статистическите данни, отнасящи се до отделни физически или юридически лица, се използват единствено за статистически цели...

Attachments