Наредба № 5 от 10.08.1999 г.

за измервателните единици в гражданската авиация

 

Наредба № 5 за измервателните единици в гражданската авиация

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 77 от 31.08.1999 г.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят величините и единиците, използвани във въздушните и наземните операции на гражданската авиация на Република България, както и основните принципи и препоръки за използването на величините и единиците.

Чл. 2. (1) Величините и единиците, използвани във въздушните и наземните операции на гражданската авиация на Република България, съответстват на стандартите и препоръките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО).

(2) В гражданската авиация на Република България се използва световното координирано време (UTC).

Раздел II

Основни принципи

Чл. 3. Системата единици, използвани във въздушните и наземните операции на гражданската авиация на Република България, е основана на Международната система единици SI и други единици извън SI, които удовлетворяват специфичните изисквания на международната гражданска авиация.

Чл. 4. Физичните величини се изразяват с числени стойности и съответни единици, като съотношението между тях може да се представи по следния начин: А = {A}.[A], където А е означението на физичната величина, {A} е числената стойност на величината А и [A] е означението на единицата, например: U = 220 V, където U е означението на величината електрично напрежение, 220 е числената стойност на величината и V е означението на единицата волт.

Чл. 5. Величините се характеризират със съответна размерност, като в система SI, основана на седемте основни величини - дължина, маса, време, електричен ток, термодинамична температура, количество вещество и интензитет на светлината, размерностите на основните величини се означават съответно с L, M, T, I, Q, N и J.

Чл. 6. Единиците се изразяват със съответни наименования и означения, например:

Единицата за дължина е с наименование "метър" и означение "m".

Чл. 7. Международната система единици SI съдържа основни единици, посочени в приложение № 1, и производни единици, включващи и допълнителните единици, посочени в приложение № 2, които образуват заедно една кохерентна система единици, наречени "единици SI".

Чл. 8. За образуване на наименованията и означенията на кратните (десетични и дробни) единици се използват представките, посочени в приложение № 3.

Чл. 9. Единиците извън SI, които могат да се използват с единиците SI и техните кратни, са посочени в приложение № 4.

Чл. 10. Величините и единиците, използвани във въздушните и наземните операции на гражданската авиация на Република България, са посочени в приложение № 5.

Чл. 11. Единиците, използвани във въздушните и наземните операции на гражданската авиация, могат да се представят в единиците SI чрез преводни множители, посочени в приложение № 6.

Раздел III

Използване на единиците

Чл. 12. Означенията на представките се печатат с прави букви без разстояние между означението на представката и означението на единицата.

Чл. 13. (1) При избора на подходяща кратна (десетична или дробна) на единицата се изхожда от удобството при нейното използване.

(2) Кратните се избират така, че числените стойности на....

Attachments