Наредба № 4018 от 16.09.2005 г.

за работното време на авиационния персонал

Наредба № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персонал

 Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 78 от 30.09.2005 г., изм., бр. 83 от 22.10.2010 г.

 Раздел I

Общи положения

 

 Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2010 г. ) С тази наредба се определят изискванията за работното време и почивката на лицата от авиационния персонал, притежаващи свидетелство за правоспособност, извън лицата от авиационния персонал по чл. 20 - чл. 20г от Наредба № 37 от 2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2009 г.).

 Чл. 2. (1) Планирането на работното време, блок-полетното време и времето за почивки е задължение на работодателя.

 (2) Работното време и блок-полетното време се определят така, че да се намалява умората на членовете на екипажа и ръководител полетите, за да се осигури безопасността на полетите.

 (3) Спазването на режима за почивка е задължение на членовете на екипажа и ръководител полетите.

 Чл. 3. Работодателите са длъжни да осигуряват почивка на екипажите и ръководител полетите съгласно изискванията на тази наредба при условия, гарантиращи безопасното изпълнение на полетите.

 Чл. 4. Членовете на екипажите ползват платен годишен отпуск най-късно до месец април на следващата година.

 Чл. 5. Забранява се планирането и допускането до полети на членовете на екипажите, когато не е ползван платен годишен отпуск.

 Раздел II

Работно време на екипажите

 

 Чл. 6. (1) Работно време е период от време, през който лицата по чл. 1 изпълняват задълженията си по трудов...

Attachments