Утвърдени образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

Във връзка с изпълнение на § 67, ал. 7 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, със заповед № 45-01-132/21.03.2018г. на главния директор на ГД ГВА  са утвърдени образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ, както и образец на уведомление за самоотвод по чл. 63, ал. 1 от ЗПКОНПИ.