You are here

Доставка на дизелово гориво Б6 - 10 000 литра с код по CPV - 09134200-9 и безоловен бензин А-95Н - 10 000 литра с код по CPV - 09132100-4 за нуждите на автопарка на ГД ГВА за период от 1 година, считано от 30.11.2019 г.

Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
18.11.2019
Наименование: 

Доставка на дизелово гориво Б6 - 10 000 литра с код по CPV - 09134200-9 и безоловен бензин А-95Н - 10 000 литра с код по CPV - 09132100-4 за нуждите на автопарка на ГД ГВА за период от 1 година, считано от 30.11.2019 г.

Предмет на доставка са дизелово гориво Б6 - 10 000 литра с код по CPV - 09134200-9 и безоловен бензин А-95Н - 10 000 литра с код по CPV - 09132100-4 за нуждите на автопарка на ГД ГВА за период от 1 година, считано от 30.11.2019 г., чрез карти за безналично плащане, с отсрочено плащане от 30 дни, като периодът на фактуриране е месечен.

Обект на процедурата: 
Доставки

Откриване

Възлагане / прекратяване