Доставка на дизелово гориво Б6 - 10 000 литра с код по CPV - 09134200-9 и безоловен бензин А-95Н - 10 000 литра с код по CPV - 09132100-4 за нуждите на автопарка на ГД ГВА за период от 1 година, считано от 30.11.2019 г.

Номер в РОП
00168-2019-0001
Вид
Договаряне без предварително обявление
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване

Предмет на доставка са дизелово гориво Б6 - 10 000 литра с код по CPV - 09134200-9 и безоловен бензин А-95Н - 10 000 литра с код по CPV - 09132100-4 за нуждите на автопарка на ГД ГВА за период от 1 година, считано от 30.11.2019 г., чрез карти за безналично плащане, с отсрочено плащане от 30 дни, като периодът на фактуриране е месечен.