You are here

Доставка чрез закупуване на 2 броя нови, неупотребявани леки автомобили за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
22.11.2019
Наименование: 

Доставка чрез закупуване на 2 броя нови, неупотребявани леки автомобили за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Изпълнителят следва да достави за нуждите на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"  2 броя нови, неупотребявани леки автомобили съгласно техническа спецификация предоставена от възложителя.

Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

Срокът за получаване на оферти е удължен до 06.12.2019 год., 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 09.12.2019 г., 10:00 ч.

Удължен срок за подаване на документи: 
06.12.2019 - 17:30
Краен срок за подаване на документи: 
02.12.2019 - 17:30
Обект на процедурата: 
Доставки

Възлагане / прекратяване