Доставка чрез закупуване на 2 броя нови, неупотребявани леки автомобили за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Номер в РОП
9094748
Вид
Събиране на оферти с обява
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на документи
Удължен срок за подаване на документи

Изпълнителят следва да достави за нуждите на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"  2 броя нови, неупотребявани леки автомобили съгласно техническа спецификация предоставена от възложителя.

Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

Срокът за получаване на оферти е удължен до 06.12.2019 год., 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 09.12.2019 г., 10:00 ч.