Одобряване на ръководен персонал (EASA Form 4)

Номер
40
Отговорен отдел

Нормативно основание:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1321/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност" - том II-Част 2, Глава 2; Част 4, Глава 2; Част 5, Глава 2; Част 14, Глава 2

Необходими документи:

1. Заявление EASA Form 4

2. Автобиография на кандидата, описваща детайлно професионалната му

квалификация и приложимия за заеманата длъжност опит;

3. Копие от диплом за завършено образование;

Диплома за завършено висше образование – копие (за лица представящи диплома, издадена преди 01.01.2012 г. от Република България или диплома, издадена от държава различна от Република България)

Диплома за завършено средно образование – копие (за лица представящи диплома, издадена преди 01.01.2007 г. от Република България или диплома, издадена от държава различна от Република България)

4. Копия от удостоверение за завършени квалификационни курсове; курс за типове ВС, когато това се изисква; други

5. Копие от свидетелство за правоспособност за ТО, когато кандидата притежава такова и е издадено от компетентен орган на друга страна .

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление във фронт офисите на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

Няма

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Одобрение на ръководен персонал EASA Form 4