Указания при подаването на документи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) чрез електронен портал за подаване на документи

Уважаеми потребители,

Порталът за електронно подаване на документи в ГД ГВА (порталът), Ви дава възможност за подаване на документи по електронен път както за предоставяни от ГД ГВА административни услуги, така и за други документи, които се входират в деловодството на ГД ГВА. Условие за достъп до портала е валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис и не се изисква допълнителна регистрация.

След регистрация на подадените от Вас документи, ще получите на електронна поща, потвърждение включващо входящ номер и дата на регистриране на полученото заявление, в случаите, когато са изпълнени условията по приемане. Този е-мейл не съдържа изпратените от вас документи. Историята и статусът на подадените заявления както и всички подадени от вас документи може да следите в своя профил в електронния портал.

В случай че след разглеждането на преписката Ви бъдат поискани допълнително документи, същите могат да бъдат изпратени отново чрез портала, като ще получите уведомление по гореописания ред. След получаване на уведомлението може да влезете в портала и да се запознае с писмото от ГД ГВА. Чрез функция на портала „Допълнителни документи към заявления и др.“ може да входирате в деловодството на ГД ГВА поисканите Ви допълнително документи. При отговор на инициативен документ или последващо към инициативен документ писмо следва да се изписва в „Относно“ „На Ваш рег. № …….. „ или „Към наш рег. № …..“.

В края на процеса ще получите уведомление, че документите - краен продукт на услугата, са готови и може да ги получите на място в ГД ГВА (или чрез лицензиран пощенски оператор).

Забележка: В случай че не е приложен коректен платежен документ, ще получите известие на електронната си поща, с което Ви уведомяваме за отказ от регистрация.

За всеки потребител на портала се образува своеобразен профил – лично пространство, достъпно чрез електронния Ви подпис единствено от Вас по всяко време, в което се съхраняват цялата история на кореспонденцията с Вас, както и всички подадени и получени документи, включително техните файлове.

Всички подавани през портала документи следва да бъдат разписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Документите, които се прилагат към заявленията, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала“ чрез разписване с КЕП от заявителя, или лицето, имащо право да представлява заявителя. В случай, че заверката „Вярно с оригинала“ на някои от приложените документи е от друго лице – в заявлението/писмо/искане и т.н. да се посочи изрично кой и в какво качество е заверил съответния документ, както да се приложи пълномощно, заверено с електронен подпис. Документи, които се изискват в оригинал, както и нотариално заверените копия на оригинали и пълномощни, следва да се предават в ГД ГВА при получаване на крайния продукт на услугата, когато това е допустимо. Конкретни указания за тези случаи са разписани в портала, за всяка услуга, за която са относими.

Всички подавани през портала документи следва да са във формат Adobe PDF. След попълване на образците в Microsoft Word (където са приложими такава), образецът се трансформира в PDF файл (Save as PDF/Print to file PDF) и се подписва. Указания за подписване с електронен подпис на документ в PDF можете да намерите тук.

Забележка: Порталът няма да приеме документи които не са електронно подписани и ще визуализира съобщение.

Няма да се приемат електронни заявления за административни услуги, чийто файлове възлизат на повече от 5GB общ обем. За Ваше улеснение и за целите на намаляване на обема на сканираните документи сме подготвили кратки указания с които можете да се запознаете тук.

Информация за предлаганите от ГД ГВА административни услуги е публикувана в раздел „Административно обслужване“, подраздел „Административни услуги“.

Инструкцията за ползване на портала може да бъде намерена тук.

Въпреки стремежа на ГД ГВА да улесни максимално потребителите на предоставяните от администрацията услуги, има документи, които не могат да бъдат предоставяни по електронен път, а трябва да се предоставят физически в ГД ГВА. Това са документи, за които е изрично указано, че се изискват в оригинал при подаване на заявлението за административна услуга. Заявяване на описаните по-долу услуги не може да бъде направено чрез портала и документите следва да се предоставят лично както и досега - в Центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА, които се намират на адреси: ул. „Дякон Игнатий“ № 9 и бул. „Брюксел“ № 1, с работно време всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа без почивка, или чрез лицензиран пощенски оператор.

Това са следните административни услуги:

От компетентността на отдел „Летателна годност на ГВС“:

  • Прекратяване на Прекратяване на действието на удостоверение за одобрение на организация за управление на поддържане на постоянна летателна годност (EASA Form 14) (номер на услугата в Административния регистър 2228)

  • Прекратяване действието на удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване (EASA Form 3) (номер на услугата в Административния регистър 2303)

  • Прекратяване действието на удостоверение за одобрение на организация за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване (EASA Form 11) (номер на услугата в Административния регистър 2381)

  • Прекратяване на правата по лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника (номер на услугата в Административния регистър 1500).

От компетентността на отдел „Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал” (ЛЕиЛАП):

  • Издаване оперативен лиценз на въздушен превозвач (номер на услугата в Административния регистър 1925)

* Забележка: В случай, че заявката за регистрация на документи бъде получена в портала след 17:30 часа или в почивен/празничен ден, същата ще бъде обработена на първия работен ден, следващ деня на изпращането.

Услугите се предоставят на български език.

При всякакви въпроси и затруднения, свързани с работата на портала, не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната форма за заявление за обратна връзка: https://www.caa.bg/bg/contact.

Вашето мнение е важно за нас. Може да го споделите чрез попълване на Анкетна карта.