Одобряване на описание на организация за управление поддържането на постоянна летателна годност

Номер
41
Отговорен отдел

Описание:

Одобрението на описание на организация за управление поддържането на постоянна летателна годност представлява документ или документи, които съдържат материала, определящ обхвата на дейностите, които се счита, че съставляват одобрението и които показват как организацията възнамерява да поддържа.

Нормативно основание:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1321/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи - чл. 3, част-САМО

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност" - том II Част 14

Необходими документи:

  • Придружително писмо
  • Описанието на ОУППЛГ

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

Няма

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Безсрочно

Издаван документ:

Одобрение на Описание на Организация за управление и поддържане на постоянна летателна годност