Такси

Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в МТС.

Плащания на задължения за административни услуги съгласно Тарифа №5 могат да се извършват в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА през ПОС терминал

Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:

IBAN сметка BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове, 
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF 
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове/средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управление

До заинтересованите страни, заявители на административни услуги по чл.129 от Тарифа №5 на МТС