Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

ТАРИФА № 5 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 101 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 36 ОТ 2022 Г.)


Приета с ПМС № 81 от 10.05.2000 г.


Обн. ДВ. бр.41 от 19 май 2000г., попр. ДВ. бр.54 от 4 юли 2000г., изм. ДВ. бр.97 от 28 ноември 2000г., изм. ДВ. бр.18 от 27 февруари 2001г., изм. ДВ. бр.47 от 18 май 2001г., изм. ДВ. бр.62 от 13 юли 2001г., доп. ДВ. бр.104 от 30 ноември 2001г., изм. ДВ. бр.49 от 17 май 2002г., изм. ДВ. бр.68 от 16 юли 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 23 юли 2002г., изм. ДВ. бр.17 от 21 февруари 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 16 декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 декември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 19 септември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 декември 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 11 май 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 18 юли 2008г., изм. ДВ. бр.78 от 5 септември 2008г., изм. ДВ. бр.79 от 9 септември 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 15 декември 2009г., изм. ДВ. бр.64 от 17 август 2010г., изм. ДВ. бр.96 от 6 декември 2011г., изм. ДВ. бр.67 от 31 август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 30 май 2014г., доп. ДВ. бр.59 от 29 юли 2016г., изм. ДВ. бр.36 от 13 май 2022г., доп. ДВ. бр.53 от 8 юли 2022г.

......

Глава четвърта.
ТАКСИ ЗА СВИДЕТЕЛСТВА, УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2001 Г.)


Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване и за годишна заверка на удостоверение за експлоатационна годност на летище и летателна площадка се събират следните такси:

..........