Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта

Изменение на ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта

ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2000 г., попр., бр. 54 от 4.07.2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 14.12.2000 г., бр. 18 от 27.02.2001 г., бр. 47 от 18.05.2001 г., бр. 62 от 13.07.2001 г., в сила от 13.07.2001 г., доп., бр. 104 от 30.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 49 от 17.05.2002 г., в сила от 17.05.2002 г., изм., бр. 68 от 16.07.2002 г., изм. и доп., бр. 71 от 23.07.2002 г., в сила от 23.07.2002 г., бр. 17 от 21.02.2003 г., бр. 101 от 16.12.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 29.12.2005 г., бр. 77 от 19.09.2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм., бр. 38 от 11.05.2007 г., изм. и доп., бр. 64 от 18.07.2008 г., изм., бр. 78 от 5.09.2008 г., в сила от 5.09.2008 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г., бр. 100 от 15.12.2009 г., в сила от 15.12.2009 г., бр. 64 от 17.08.2010 г., в сила от 17.08.2010 г., изм. и доп., бр. 96 от 6.12.2011 г., изм., бр. 67 от 31.08.2012 г., изм. и доп., бр. 45 от 30.05.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.

Библиотека закони - АПИС, т. 6, р. 1, № 63а 

......

Глава четвърта

ТАКСИ ЗА СВИДЕТЕЛСТВА, УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ,

ИЗДАВАНИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване и за годишна заверка на удостоверение за експлоатационна годност на летище и летателна площадка се събират следните такси:...........