Регистрация на оператор на безпилотна летателна система

Номер
101
Отговорен отдел

Описание

Операторите на безпилотни въздухоплавателни средства следва да бъдат регистрирани, когато експлоатират безпилотно въздухоплавателно средство, което в случай на удар може да предаде на човека кинетична енергия, по-голяма от 80 джаула, или чиято експлоатация представлява риск за неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни, сигурността или опазване на околната среда. Всяко юридическо или физическо лице, което експлоатира или възнамерява да експлоатира една или повече безпилотни летателни системи се регистрира като оператор на безпилотна летателна система чрез онлайн платформа (https://drones.caa.bg).

Нормативно основание

Наредба № Н-6 от 11.04.2023 г. за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори - чл. 5

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 година относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (Текст от значение за ЕИП) - чл. 14, параграф 6

Изисквания, процедури, инструкции

Инструкцията за регистрация е публикувана на онлайн платформа (https://drones.caa.bg/bg/instrukcii-za-izpolzvane-na-platformata-za-registraciya)

Необходими документи

Няма

Начини за подаване на документи

Чрез онлайн платформа на https://drones.caa.bg

Начини на получаване на резултата от услугата

Чрез онлайн платформа на https://drones.caa.bg

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път

Ниво IV

Размер на таксата за услугата

Няма

Срок за предоставяне на услугата

1 работен ден

Срок на действие

Безсрочен

Резултат от услугата: (Издаван документ)

Уеббазирана регистрация за оператор на БЛС чрез онлайн платформа (https://drones.caa.bg) след одобрение от администратор.