НАРЕДБА № Н-6 от 11.04.2023 г. за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори

Обн. - ДВ, бр. 37 от 25.04.2023 г., в сила от 25.04.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта и правосъдието

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:

1. регистрация на оператори на безпилотни летателни системи (БЛС);

2. извършване на полети за спортни и развлекателни цели;

3. обучение и издаване на свидетелства на дистанционно управляващи пилоти;

4. подаване на декларация за извършване на обучение на дистанционно управляващи пилоти;

5. издаване на разрешение за експлоатация на БЛС в рамките на клубове и сдружения за авиомоделизъм;

6. подаване на декларация за извършване на професионална дейност в неограничена категория от оператори на БЛС и потвърждаване изпълнението на приложимите изисквания;

7. подаване на декларация за експлоатация, която отговаря на основен сценарий, определен в допълнение 1 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 година относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (ОВ, L 152, 11.6.2019, стp. 45) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947) от оператори на БЛС и потвърждаване изпълнение на приложимите изисквания;

8. издаване на разрешения за експлоатация в специфична категория;

9. издаване на удостоверение за оператор на лека БЛС (Light UAS operator certificate - LUC);

10. опериране с БЛС в определени географски зони;

11. регистрация на сертифицирани безпилотни въздухоплавателни средства (БВС).

(2) С тази наредба се определят и правилата за извършване на контрол и надзор над операторите на БЛС, изменението и отнемането на издадените или приетите от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД „ГВА") по ал. 1 документи, както и за поддържане, ограничаване, спиране или прекратяване на правата по тези документи.