Функции на Дирекция "Административни, правни и финансови дейности"

Общата администрация изпълнява функции по осигуряването на дейността на главния директор на ГД ГВА и на специализираната администрация за:

  1. финансово-стопанско осигуряване;
  2. човешки ресурси;
  3. административно и техническо осигуряване;
  4. информационно обслужване;
  5. деловодно обслужване;
  6. управление на собствеността;
  7. правно осигуряване.

Общата администрация е организирана в дирекция „Административни, правни и финансови дейности“ и изпълнява следните дейности:

1. организира и контролира финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;

2. изготвя проекта на бюджет на ГД ГВА;

3. изготвя счетоводните отчети и следи за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;

4. подпомага главния директор в управлението на финансовите ресурси, като:

а) координира процеса по отчитане на системата за финансово управление и контрол;

б) осъществява проверки преди вземане на решения за поемане на задължения или за извършване на разходи;

5. оказва съдействие на главния директор по прилагането на Закона за обществените поръчки;

6. организира и участва в годишната инвентаризация;

7. организира и контролира административното обслужване;

8. организира и контролира деловодната дейност, в т.ч. документооборот, архив и съхраняване на ведомствените документи;

9. организира и контролира правилното използване, стопанисване и управление на собствеността на ГД ГВА;

10. организира функционирането и поддържа автоматизираната информационна инфраструктура на главната дирекция – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и софтуер;

11. поддържа и осъвременява при необходимост официалната интернет страница на ГД ГВА;

12. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на главната дирекция с оборудване, резервни части и консумативи, като планира, осигурява и контролира финансовото обезпечаване на дирекциите от специализираната администрация;

13. организира кадровото и финансовото осигуряване, отговаря за кариерното развитие на служителите на ГД ГВА и тяхното обучение;

14. организира и реализира цялостната дейност по трудовите и служебните правоотношения в администрацията;

15. в качеството си на орган по статистиката по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за статистиката като част от Националната статистическа система събира, обработва, съхранява, анализира и разпространява статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България;

16. оказва правно съдействие на ръководството на администрацията за законосъобразното изпълнение на нейните функции;

17. участва в разработването на проекти на нормативни актове;

18. осъществява процесуалното представителство на ГД ГВА;

19. изготвя договори във връзка с дейността на ГД ГВА и предприема действия в случай на констатирано неизпълнение на същите;

20. извършва проверка на възложени за съгласуване индивидуални административни актове по отношение на тяхната законосъобразност;

21. организира и осъществява дейностите по глава Х „В“ от ЗГВ „Процедура за определяне размера на летищните такси на летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или на летище с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България“;

22. разработва и предлага решения на правни проблеми, свързани с дейността на ГД ГВА;

23. изразява становища по законосъобразност в процедури за издаване на лицензи на въздушни превозвачи, свидетелства на авиационни оператори, авиационни учебни центрове, лицензи на летищни оператори и оператори по наземно обслужване, организации по техническо обслужване и ремонт на авиационна техника;

24. изразява становища по законосъобразност в комисии, извършващи конкурси за назначаване на въздушни превозвачи с цел експлоатация на линии за търговски въздушен превоз по Наредба № 847 от 15 януари 2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 8 от 2010 г.; попр., бр. 11 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г. и бр. 91 от 2021 г.);

25. отговаря за законосъобразното съставяне на заповеди и трудови договори, свързани с възникване, изменение, прекратяване на служебните и трудовите правоотношения с работниците и служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност от виновните длъжностни лица;

26. изготвя наказателни постановления и изразява становища за търсене на административно-наказателна отговорност от виновните лица по Закона за административните нарушения и наказания;

27. отговаря на въпроси по компетентност, отправени от други администрации, юридически лица и граждани;

28. подпомага главния директор при разглеждането и произнасянето по жалбите на пътниците съгласно ЗГВ и Регламент № 261 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91;

29. изпълнява и други функции, предвидени в нормативен акт.