Функции на Дирекция "Административни и финансови дейности"

Общата администрация изпълнява функции по осигуряването на дейността на главния директор на ГД "ГВА" и на специализираната администрация за:

1. финансово-стопанско осигуряване;

2. човешки ресурси;

 3. административно и техническо осигуряване;

 4. информационно обслужване;

 5. деловодно обслужване;

 6. управление на собствеността.

 (2) Общата администрация е организирана в дирекция "Административни и финансови дейности".

 (3) Дирекцията по ал. 2:

 1. организира и контролира финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;

 2. изготвя проекта на бюджет на главната дирекция;

 3. изготвя счетоводните отчети и следи за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;

 4. подпомага главния директор в управлението на финансовите ресурси, като:

 а) осъществява предварителен контрол за законосъобразността на документите и действията, свързани с финансовата дейност;

 б) осъществява проверки преди вземане на решения за поемане на задължения или за извършване на разходи;

 5. оказва съдействие на главния директор по прилагането на Закона за обществените поръчки;

 6. организира и участва в годишната инвентаризация;

 7. организира и контролира административното обслужване;

 8. организира и контролира деловодната дейност, в т. ч. документооборот, архив и съхраняване на ведомствените документи;

 9. организира и контролира правилното използване, стопанисване и управление на собствеността на главната дирекция;

 10. организира функционирането и поддържа автоматизираната информационна инфраструктура на главната дирекция – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и софтуер;

 11. подготвя, поддържа и периодично осъвременява страницата на главната дирекция в интернет;

 12. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на главната дирекция с оборудване, резервни части и консумативи, като планира, осигурява и контролира финансовото обезпечаване на дирекциите от специализираната администрация;

 13. организира кадровото и финансовото осигуряване, отговаря за кариерното развитие на персонала на ГД "ГВА" и неговото обучение;

 14. организира и реализира цялостната дейност по трудовите и служебните правоотношения в администрацията, включително като организира дейността и изготвя актове и документи, свързани с възникването, изменянето, прекратяването и регистрирането на служебните и трудовите правоотношения, и съхранява трудовите и служебните досиета на служителите в ГД "ГВА";

 15. изпълнява и други функции, възложени от главния директор.