Наредба № 26 от 7.06.2012 г.

за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях

НАРЕДБА № 26 от 7.06.2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 46 от 19.06.2012 г., в сила от 19.06.2012 г., изм., бр. 88 от 24.10.2014 г., бр. 40 от 15.05.2018 г., изм. и доп., бр. 53 от 26.06.2018 г.

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:

 1. условията и редът за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване (СИАНО) и изискванията към организацията, подала заявление за издаване на свидетелство;

 2. начинът за организиране и провеждане на проверките за изпълнение на изискванията към организацията, подала заявление за издаване, или на която е издадено СИАНО;

 3. условията и редът, при които част от проверките по т. 2 могат да се извършват и от други признати от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") и утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията квалифицирани организации по смисъла на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (Регламент (ЕО) № 550/2004) (ОВ, L 96, стр. 10, 31.03.2004).

 (2) Наредбата не се прилага за дейности, различни от извършването на аеронавигационно обслужване на гражданското въздухоплаване от доставчик на аеронавигационно обслужване, и за ресурси, разпределени за дейности извън предоставянето на аеронавигационно обслужване.

Чл. 2. (1) Аеронавигационно обслужване (АНО) на гражданското въздухоплаване може да се предоставя само от организации, притежаващи валидно СИАНО....................

Attachments