Наредба № 26 от 7.06.2012 г.

за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях

НАРЕДБА № 26 от 7.06.2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 46 от 19.06.2012 г., в сила от 19.06.2012 г., изм., бр. 88 от 24.10.2014 г., бр. 40 от 15.05.2018 г., изм. и доп., бр. 53 от 26.06.2018 г.

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:

 1. условията и редът за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване (СИАНО) и изискванията към организацията, подала заявление за издаване на свидетелство;

 2. начинът за организиране и провеждане на проверките за изпълнение на изискванията към организацията, подала заявление за издаване, или на която е издадено СИАНО;

 3. условията и редът, при които част от проверките по т. 2 могат да се извършват и от други признати от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") и утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията квалифицирани организации по смисъла на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (Регламент (ЕО) № 550/2004) (ОВ, L 96, стр. 10, 31.03.2004).

 (2) Наредбата не се прилага за дейности, различни от извършването на аеронавигационно обслужване на гражданското въздухоплаване от доставчик на аеронавигационно обслужване, и за ресурси, разпределени за дейности извън предоставянето на аеронавигационно обслужване.

Чл. 2. (1) Аеронавигационно обслужване (АНО) на гражданското въздухоплаване може да се предоставя само от организации, притежаващи валидно СИАНО....................

Приложения
Приложение Размер
НАРЕДБА № 26 от 7.06.2012 г. 1.33 MB