Първоначално издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ специализирани авиационни работи и на разрешително за високорискови специализирани търговски операции

Номер
03
Отговорен отдел

Описание:

Авиационните оператори могат да извършват специализирани търговски операции след получаване на национално свидетелство.

Нормативно основание:

Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори - чл. 3, ал. 3, т. 2; чл. 3, ал. 3, т. 1

Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - §. 1, чл. 5, ORO.SPO.110

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 16а, т. 7

Необходими документи:

  1. Придружително писмо, в което ясно са описани искането и детайлно описание на приложените документи.
  2. Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/
  3. Приложение №1 „Описание на експлоатацията“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/
  4. Приложение №2 „Списък на лицензирания персонал в оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/
  5. Приложение №3 „Характеристика на оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/
  6. Приложение №4 „Форма за одобрение на Ръководен персонал (SPO ФОРМА 4)“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/
  7. Приложение №5 „Базово летище/площадка“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/
  8. Приложение №6 „Декларация на отговорния ръководител“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/
  9. Прилагат се всички документи описани в заявлението и в приложенията

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

5 000.00 лева

Нормативно основание - чл. 125, ал.2 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Таксата за издаване на свидетелство на авиационен оператор с основен предмет на дейност “авиохимическа работа” е 900.00лв съгласно чл. 126, ал.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Начини за заплащане на услугата:

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата:

60 работни дни от предоставяне на всички необходими документи

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Свидетелството за авиационен оператор е безсрочно, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 37 от 19.10.2016 г. и на приложимите регламенти.

Издаван документ:

Свидетелство за авиационен оператор

Приложения
Attachment Size
Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 94.3 KB
Приложение №1 „Описание на експлоатацията“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 86.96 KB
Приложение №2 „Списък на лицензирания персонал в оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 73.57 KB
Приложение № 3 „Характеристика на оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 80.69 KB
Приложение № 4 „Форма за одобрение на Ръководен персонал (SPO ФОРМА 4)“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 77.56 KB
Приложение № 5 „Базово летище/площадка“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 73.02 KB
Приложение № 6 „Декларация на отговорния ръководител“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 200.04 KB